Preskočiť na obsah

Podnebie aj v tomto roku oproti minulým rokom sa v podstate nezmenilo. Nevyskytli sa zvláštne extrémy. Striedali sa pekné a suché dni s daždivými a chladnými. Priemerné teploty sa ročne pohybovali okolo 15°C. Najteplejšie boli mesiace júl a august, kedy sa teplomer vyšplhal až nad 30°C. Najteplejší bol 10. august, teplomer ukazoval 34°C. 26.5. o 17:00 hod. prišla búrka, za 2 hodiny lejak zaplavil cesty, záhrady i pivnice niekoľkých domov. Napršalo 70,2 mm na 1m2. Najviac zrážok  napršalo v júli 218,9 mm, najmenej vo februári a dec. po 12 a 13 mm. Celkový úhrn zrážok za rok 2002 bol 699,9 mm na m2. Najchladnejšie bolo v mesiaci dec., teplomer 24 a 26.12. klesol na -20°C. Prvý sneh padal v jan. – 15cm. Zišiel vo februári. Jar sa začala hlásiť začiatkom marca, teplota 12°C. Nový sneh sa  prihlásil 11. nov. Ľadovec padal iba 1 krát, 18.8. spolu s dažďom, hrmelo, škody na úrode neboli zaznamenané. V apríli prišli mrazy, zamrzli rozkvitnuté marhule.

Ani v prírode nenastali podstatnejšie zmeny. Občania aj naďalej zápasia s pásavkou zemiakovou, s plesňou na zelenine a zemiakoch. Každý rok používajú na postrek rôzné chemické prípravky. Mor sliepok, či dobytka sa nevyskytol. Pekná bola úroda ovocia. Podielové družstvo začalo so sejbou slnečnice ako novej plodiny. Slabá úroda bola repky olejnej, príčinou neúrody boli suchá a horúčavy.

31.3. prileteli znovu bociany na pôvodné miesto. Vychovali 2 mláďatá. Odleteli koncom augusta. Na rybníku Bor aj naďalej vidieť plávať divé kačice. Aj v tomto roku na jar a v jeseni prelietali tunajšou obcou divé husi.

 Výstavba nových domov akosi zaostáva. OcÚ skolaudoval iba 2 nové domy a to Ľ. Konečného a Hrica. S výstavbou nových rod. domov započali Radko Repko, Bak František a Ivanisko Jozef. Niekoľko občanov urobilo rekonštrukciu striech. Z pôvodných rovných striech prebudovali na klasický krov, Jozef Belani, František Chmeľ a Stano Duhoň. Započalo sa aj s rekonštrukciou strechy „Domu smútku“. Búracie práce strechy prevádzali občania. Odborné práce, ako nová krovová strecha a ďalšie práce prevádzala firma Ing. Halgaša. Práce v tomto roku ukončené ešte neboli. Hodnota prevedených prác predstavuje 1 mil. Sk. Práce započali v okt. 2002. Obecný úrad prikročil aj k úprave obec. komunikácii a chodníkov. Tieto práce prevádzali firmy Ing. Halgaša a Boroša. Upravený bol chodník vedľa parku až k  p. Ivanovej a cesta od J. Kožeja až po Sochoviča. OcÚ mal v pláne uskutočniť aj iné práce, avšak pri nedostatku fin. prostriedkov, realizované neboli. OcÚ započal aj so separ. zberom TKO, aby aby sa zlepšilo život. prostredie. Uskutočnil sa iba 1 krát. Príčina nedostatok fin. prostriedkov. V obci pribudol ďalší obchod s textilom a obuvou. Súkromným podnikateľom je Jozef Magura mladší. Umiestnený je v rodičovskom dome. Predavačkou je Ľudmila Macková.(5.nov.2002). Firma Františka Michalova previedla na zdravotnom stredisku nátery plechov na streche a fasadu celej budovy. Dokončená bola plynofikácia celého areálu ZŠ. Hodnota prevedených prác bola vo výške 1 mil.200 tisíc Sk.

19.2.2002 nastala zmena v správcovi budov v dome dôchodcov. Doterajší správca odišiel do dôchodku a na jeho miesto nastúpil p. Jozef Belani z Tovarného, má stredoškolské vzdelanie – elektrotechnik.

11.jan.2002 v dopoludňajších hodinách došlo k veľkému pracovnému úrazu občanovi tunajšej obce pri výkone služby v Chemku Strážskom Vladimírovi Dudovi. Zasiahol ho elektrický prúd. Mal popáleniny rúk i tváre cca 25%. Liečil sa v nemocnici v Šaci.

11.3. sa objavil vo Vranovských novinách článok. Historický záznam z tragédie, ktorá sa stala v Tovarom u grófa Hadik – Barkoczy 13.10. 1898 (Archívč.1/2002)

V roku 2002 sa v obci narodili iba 4 deti. Bolo 6 sobášov, zomrelo 9 občanov.. Za unikát treba spomenúť mesiac marec. V tomto mesiaci zomrelo 6 občanov – rakovina a mozgové príhody.

Ako ukazujú výsledky v hospodárení na PD, tieto boli oproti minulému hosp. roku o niečo slabšie. Prejavilo sa to najmä v rastlinnej výrobe. PD v tomto roku osialo obilie na menšej ha výmere, ďalej k týmto výsledkom sa podpísalo aj počasie práve v dobe vývoja a dozrievania. Veľký podiel na slabších výsledkov malo aj nedostatok fin. prostriedkov na zakúpenie väčšieho množstva umelých hnojív i nafty a chátrajúci strojový park, ktorý sa vôbec nedopĺňa. PD dostalo od štátu dotácie vo výške 3 352 000.-Sk Oproti minulému roku menej i 1 204 000.-Sk. PD hospodárilo so stratou 4 810 000.-Sk

Výročná schôdza sa konala 21.3.2002. Správu o hospodárení predniesol 37 prít. členom Ing. Ján Dzuracký predseda PD. Voľby sa nekonali ani správa PD sa nemenila.  

K 1. aprílu 2002 sa škola stáva samostatným subjektom. Na základe toho došlo aj k zmenám vo vedení školy. Na vlastnú žiadosť odišla k 1.7. z funkcie riad. ZŠ Mgr. Mária Hromjaková – k 25.10 má isť do dôchodku a s ňou odišla aj Mgr. Viera Harmanová, zast.riad. školy. Na základe konkurzu novou riad. ZŠ ale aj MŠ sa stala mladá ambiciózna PaedDr. Ľubomíra Jevická. Pochádza z Tovarného. Študovala na gymnáziu vo Vranove, vysokú školu absolvovala na v Nitre a vyučovala na tunajšej ZŠ. V roku 2001 získala titul PaedDr.. Je výbornou organizátorkou a aj športovkyňou – hádzaná. Pod jej vedením hádzanársky krúžok ZŠ dosahoval pekných výsledkov a prebojoval sa až do celoslov. súťaže. Pod jej vedením sa ukončila plynofikácia celého areálu školy. Bola 2 obdobia aj poslankyňou OcÚ v Tovarnom. Zástupcom riad. školy sa stal mladý učiteľ, ktorý na tunajšej škole už vyučoval PaedDr. Robert Ďurana. Pochádza zo susednej obce Kladzany. K 1.1.2002 na škole vyučovali: I.st. Mgr. Kuncová, PaedDr. Mižáková, PaedDr. Barnová a Bc. Andrea Kováčová. II.st. Ing. Muľar, Ing. Gurbaľová,Mgr. Hromjaková, Mgr. Lisa, Mgr. Havrilová,Mgr. Vasoľová, Mgr. Mižák, Mgr. Harmanová, p.uč. Mihalčinová, V. Belaniová , ktorá bola aj naďalej vedúcou škol. družiny. V rámci organizačných zmien riadenie MŠ prešlo do kompetencie riad,. ZŠ a zást. r. ZŠ pre MŠ sa stala dlhoročná uč. MŠ p. Helena Šnelcerová. Učitelia obidvoch škôl sa mimo svojej učit. práce venovali kultúrnej činnosti. So svojimi žiakmi nacvičujú hodnotné programy a nimi vystupujú pri rôzných vlastných podujatiach v škole, ale i vo verejnosti. Ako príkladných učiteľov v tomto smere treba vyzdvihnúť Bc. Andreu Kováčovú s jej škol. kultúrnym klubom a PaedDr. Kvetu Mižákovú. Ich prácu veľmi pekne hodnotili aj okresní činitelia, ktorí sa ich podujatí zúčastnili. Po odstúpení MUDr. Grumela zo škol. a kultúrnej komisie pri OcÚ, bol do tejto funkcie ustanovený za predsedu Jozef Belani, poslanec OcÚ v Tovarnom. Škola v spolupráci s OcÚ usporiadala rôzné kultúrne a spoločenské podujatia.

26.1.2002 sa uskutočnil v škol. jedálni tradičný Rodičovský ples s kultúrnym programom – žiaci ZŠ. 30.1. škola usporiadala žiacky karneval. Prezentovalo sa 30 masiek.

9.2. Riaditeľstvo Domu dôchodcov v Tovarnom usporiadalo ples. 15.2. na OcÚ sa konal sláv. zápis žiakov do 1. ročníka, zapísaných bolo 13 prvákov.

12.5. sa kult. dome v Tovarnom o 15:00 hod. konala slávnosť „Deň matiek“ K prítomným sa prihovorila star. obce Ľ. Repková. Kultúrnym programom pozdravili mamičky žiaci obidvoch škôl. Pod vedením p. uč. Belaniovej V. a A. Kováčovej (dcéra s matkou). Školský rok 2001/02 sa končil 29.6. Počet žiakov:235, Pedag. pracovníci : 17.

25.8. o 14:00 hod. začali sa na Ranči tradičné „Kultúrne slávnosti v Tovarnom“ Kultúrným slávnostiam prialo aj krásne slnečné počasie a zúčastnil sa ich naozaj krásny počet občanov aj z okolitých obci. Na slávnosti ktorej priebeh konferovala Mgr. Harmanová, vystúpili žiaci ZŠ pod vedením p Bc. A. Kováčovej s krásnym kult. programom. Vystúpili aj profesionali Robo Kazík so skupinou a Kaiser a Meluš. Do slávnosti zapadla pekne aj tombola a na ukončenie aj diskotéka. Slávnostný príhovor mal prednosta OU vo Vranove Dr. Pribula. Prihovoril sa aj poslanec B. Bak a starostka obce Ľ. Repková.

5.12 Žiakov ZŠ i MŠ navštívil „Mikuláš“. Deti i žiakov obdaroval drobnými darčekmi.

19.12. ZŠ v Tovarnom usporiadala v KD slávnosť pod názvom „Vianoce2002“ Za bohatej návštevy občanov, deti MŠ i žiaci ZŠ pripravili naozaj bohatý a ideove zameraný program. Na slávnosti k prítomným sa prihovoril aj dôst. pán farár Senai. Nasledovalo rozdávanie darčekov. Za prispenia OcÚ v Tovarnom boli všetky deti obdarované sladkosťami.

Ochotnícke divadlo v obci už dávno zapadlo prachom. Mládež nachádza zábavu iba na diskotéke v miestnej reštaurácii. Šport v obci v rámci okresných súťaži reprezentujú iba žiaci ZŠ. 26.5. sa v ibci uskutočnil už tradičný Beh vďaky Tovarné – Štefanovce a späť. Súťažilo sa v rôzných kategóriách od detí MŠ až po kateg. nad 60 rokov. Je to už XII. ročník. Víťazom v hlavnej keteg. 40-50r. sa stal p. Pavol Obraz z OŠK Bažice. Zo žien  Dana Janečková – Bardejov. V kateg. nad 60 r. M. Varchola Tibava. Víťazom v kateg. do 40 r.  Jaroslav Jakubašek Brdejov.

31.8. prešli našou obcou o 16:00 hod. závodníci pretekov „Okolo Slovenska“. Vítala ich hidba MR a najmä mládež 23.2. sa konala výročná schôdza Poľovníckeho združenia Biela studňa v Tovarnom. Správu o činnosti predniesol jeho predseda Ján Kožej str.. očet členov 24 sa nezmenil.

25.1. sa konala výročná schôdza klubu ĽS HZDS. Predsedníčka klubu M. Štefanovská predniesla správu o jeho činnosti. Za delegáta na okresný snem bol zvolený MUDr. V. Grumel.

10.3. sa konala výročná schôdza zdravotne a telesne postihnutých o 15:00 hod. v KD. K prítomným sa prihovorila aj starostka obce Ľ. Repková

Občania žijú aj naďalej v dobrej susedskej pohode, vzájomné si pomáhajú. Životná úroveň je na patričnej úrovni o čom svedčia bohaté svadby, pekné a vkusné obliekanie, nové zahraničné auta, veľa drahých bicyklov ap. Slabšia je práca existujúcich spoločenských org. Že sa občania nemajú tak zlé, i pri tom, že ceny potrevin stále stúpajú, ale najmä ceny energii, veď len m3 vody aj so stočným stojí 20.- Sk, nákupná sila je uspokojivá. V Jednote za I. štvrťrok nakúpili potraviny za 2 515 581.- Sk a mimo toho sú v obci ešte 2 súkr. obchody s potravinami. Počet obyvateľov je stabilizovaný.Badať príchod občanov do obce v dôsledku odkúpenia opustených rod. domov. Počet Rómov oproti minulému roku sa nezmenil. Aj naďalej pracujú a žijú usporiadane.

S prípravou volieb do NR sa začalo už začiatkom roka. Prebiehali predvolebné schôdze, do rúk občanov sa dostaval rôzny materiál jednotlivých strán. Vlastné voľby sa konali 20 – 21. 9.

V našej obci bolo zapísaných 853 voličov, volilo 573. V obci zvíťazila strana HZDS – ĽS – 152 hlasov, KDH – 76 hlasov, KSS – 75 hlasov, Smer – 64 hlasov, SDKúU – 43 hlasov. Voľby riadila volebná komisia, do ktorej členov navrhovali jednotlivé strany. Predsedom komisie bol Ján Mikita.

6. a 7.12 sa v obci konali komunálne voľby. Občania mali voliť starostu a 9 poslancov. Poslancov bolo navrhnutých 45, o funkciu starostu sa uchádzalo 5 kandidátov: Ľ.Repková, M. Macko, V. Hrabovčáková, M. Barnová a Jozef Belani. každý z uchádzačov o starostu vyšiel s vlastným volebným programom. Výsledky volieb: zapísaných voličov 828, zúčastnilo sa 605, platných hlasov 557, neplatných 48 hlasov. Za poslancov boli zvolení : Ing. Ján Dzuracký, Ing. M. Fridmanský, Milan Gút, PaedDr. Ľ. Jevická, F. Michalov ml., Mgr. Mižák, P. Vojtko, H. Šnelcerová, M. Jakubová. Za starostu obce bola zvolená Ľ. Repková. 1.8. krásne pracovné jubileum 25 r. svojej činnosti v Tovarnom ako zubný lekár oslavil MUDr. Miloš Hlavinka. Občania jeho obvodu mu za jeho statočnú prácu srdečne zablahoželali a do ďalšej práce popriali veľa úspechov. 18.11. začal na tunajšom zdravotnom stredisku pracovať aj súkr. zubný laborant p. Bohumír Kunca. Pochádza z Kladzian. Prácu zubného laboranta už v Tovarnom robil.

Hygiena obyvateľov obce je dobrá, žiadna zdravotná epidémia sa nevyskytla. Podľa miestného lekára pacienti sa najviac sťažujú na bolesti chrbtice a dolných končatín.

Rok 2002 sa ukončil veselicou pred OcÚ a v miestnej reštaurácii až do rána. Tradičná streľba petard či iných prípravkov, bol slabší, bolo škaredé počasie.