Preskočiť na obsah

Rok 2001 bol rokom príprav na konanie volieb do vyšších územných celkov (VÚC) a sčítania domov a bytov, ktoré sa v tomto roku aj uskutočnili. Konali sa rôzné schôdze, slávnosti, športové podujatia, ale aj zábavy.

Tunajšie klíma, až na menšie odchýlky sa veľmi nezmenilo. Teploty v lete dosahovali v priemere okolo 25°C, v jeseni a v zime cca -12°C. Najteplejšie bolo v máji a júni, keď teplomer sa vyšplhal v týchto mesiacoch až na 29°C. Najchladnejší bol december, keď 11. – 13. dec. bolo -14°C. Leto bolo dosť mokré, najmä jún a júl a sťažovalo práce na PD. No jeseň dosť teplá, napr. v okt. 14. – 16. bolo 20°C, ale 25.10. sa prihlásil prvý mráz -4°C. Dažďa v tomto roku bolo naozaj dosť. Kým v r. 2000 napršalo 647 mm na 1m2 , v tomto roku to bolo 818 mm. Tento stav zapríčinil 24 a 25.7. povodeň. Za 24 hod. napršalo 218 mm zrážok. Občania mali zaliate dvory, záhrady, ale najmä pivnice. Pri odstraňovaní si pomáhali svojpomocne vlastnými čerpadlami, svojou technikov pomohli aj požiarnici. Zaliate bolo aj obilie, už zrelé, ale zberať sa nedalo. 7.5. prišla búrka, padal ľadovec s dažďom. Škody na porastoch neboli. Jún bol tiež daždivý a napršalo 118 mm. Žatva na PD začala 12.7. a skončila 10.8.2001. Úroda bola obstojná. Jesenné práce začali na PD sejbou repky olejnej v I. sept. dekáde. Zima bola primeraná, snehu bolo málo, najviac 12 – 14 cm. Sneh zišiel 8.2. a vtedy bolo 11°C. Prvý sneh napadal 13.11. a aj zostal. Jarné práce na poliach začali už začiatkom apríla.

Občania aj naďalej zápasia s rastlinnými chorobami ako sú pleseň, mandelinka, popelica ap. Ovocia tohto roku bolo veľmi málo, zato však bola pekná úroda zemiakov. Pandravy a chrústy sa už viac rokov nevyskytujú. Nevyskytol sa ani mor na dobytku a hydine. Podielové družstvo používa osiva a sadbu len z vlastných zdrojov. Bociania rodinka sa na starom mieste prihlásila 4.4.. Prileteli obidva naraz, čo nebývalo zvykom. Vychovali 2 mláďatá. Odleteli koncom augusta. Každoročne prelietavajú obcou na jar a na jeseň divé husi. Aj naďalej na rybníku Bor vidieť divé kačice.

V tomto roku v obci nové domy nepribudli. S výstavbou rod. domov započali Jozef Varga ml. a Hric. Občania až na malé výnimky, sa vzorne starajú o svoje obydlia a ich okolie. Vzorne sa starajú o cintorín. Žiadne úpravy ciest sa nerobili a sú naozaj v zlom stave. Obecný úrad sa stará aby fungovalo verejné osvetlenie a miestny rozhlas. V mesiaci júni povodie Bodrogu a Hornádu – závod Trebišov, na objednávku OcÚ vybagroval cez obec potok „Mydlina“ Vzhľadom na to, že Dom smútku bol pokrytý plechom, v čase dažďa – voda pretekala dnu, múry vlhli, vakovka začala opadávať. OcÚ pod vedením starostky Repkovej dal vypracovať projekt na zmenu strechy. Pripravilo sa drevo. S prácou pre nedostatok finančných prostriedkov sa nezačalo.

Tunajšie PD aj v tomto roku zápasilo s mnohými ťažkosťami. Hlavne nebolo dostatok fin. prostr. na zakúpenie novej poľn. techniky, umelých hnojív, ani úroda obilnín nebola na žiaducej úrovni. Žatvu sťažovalo aj zlé počasie v júli. Pracovníci (17 prac.)aj v tomto roku museli odísť na 6 mesiacov na 60% plat v mesačnej výške 5 235 Sk. PD hospodárilo na takej výmere pôdy ako v minulom roku. Stratu oproti minulému roku bola o1 mil. 200tis. menšia. PD dostalo od štátu dotácie vo výške 4 546 000.- Sk o takmer 1 mil. menej ako v r. 2000. Zmeny vo vedení PD nenastali. Počet všetkých evid. pracovníkov v PD : 50 z toho žien : 20, THP : 8. PD ziskové nebolo, hospodárilo so stratou 1 778 000.- Sk

Vedenie školy pod vedením riad. školy Mgr. Márie Hromjakovej a jej zastupkyni Mgr. Vieri Harmanovej vyvíjalo skutočne aj po stránke kultúrnej i organizačnejenormnú činnosť. Škola po obidvoch stránkach dosiahla veľmi dobrých výsledkov. Všetci žiaci 9. ročníka boli zatriedení, škola uskutočnila v tomto roku 22 rôzných podujatí, okrem olympiád. Žiaci absolvovali  všetky okresné súťaže a olympiády a dosahovali v nich pekné výsledky a získali aj 1. miesto. Absolvovali plavecký a lyžiarsky výcvik, boli v škole v prírode v Juskovej Vôli. Veľkým pomocníkom škole pri týchto akciách boli aj rodičia, ale aj OcÚ a sponzori. Školský rok 2000/2001 sa skončil 29.6.2001 s počtom žiakov 236, s učiteľským kolektívom bez zmien. Nový školský rok 2001/2002 sa začal 3.9.2001 s počtom žiakov 244. Školská družina s 2 odd. s počtom žiakov 41. K 3.9.2001 odišli z kolektívu Mgr. Treľoá, PaedDr. A. Cicková a p. Demčaková. Prišli Ing. Muľár, Mgr. Jenčo, p. Mihalčinová, Goffová a Krajníková, okrem Mgr. Jenča, sú uč. bez kvalifikácie.

7.9.2001 prešla ZŠ na právnu subjektivitu. 28.9. ukončila Andrea Kováčová, uč. – výchov. v ŠD bakalárske štúdium v Prešove.

20.12. sa konali v kultúrnom dome verejné oslavy „Vianoce pod jedličkou“ Krásny kultúrny program pripravili žiaci MŠ a ZŠ pod vedením svojich učiteľov. Darčeky pre deti pripravil OcÚ. 24.1.2002 začala v škole vyčíňať chrípka. Trvala 10 dni. Choroba postihla 35% žiakov. Nevyučovalo sa. 20.12. usporiadal I stupeň ZŠ súťaž „Miss školy“ Víťazkou sa stala ž. 3. ročníka Aďka Kováčová. Konferovali žiaci 4. ročníka Viktória Kováčová a Stanko Juhás.

1.9. na Deň Ústavy sa konali už tradične Kultúrne slávnosti na Ranči. Organizoval ich aj teraz OcÚ v Tovarnom v spolupráci s Osvetovým strediskom vo Vranove. Slávnostný príhovor predniesla starostka obce Ľ. Repková a za hostí Ph.Dr. Bartolomej Bak – za HZDS. Za pekného počasia a veľkej návštevy aj obyvateľov z okolitých dedín, s kultúrnym programom vystúpili žiaci ZŠ, súbor ZAMUTOVČAN a Peter Stašák. Zaujímavá bola aj tombola, do ktorej ako sponzori prispeli : p. Michalov, HAlgáš,MUDr. Boda, MUDr. Hlavinka, pohostinstvo CLEVER, M. Širý – všetci z Tovarného, Agromix Sedliská a Bukóza Hencovce.

4.10. sa konala v tunajšom r. kat. kostole a nie vo farskom, birmovka, tak rozhodol p. farár Senaj. Birmovky sa zúčastnilo 83 birmovancov. Previedol ju arcibiskup Mons. Alojz Tkáč z Košíc.

30.okt. navštívili žiaci ZŠ divadelné predstavenie v Prešove.3.2. pod vedením OcÚ sa konal v kul.dome tradičný Fašiangový ples, vstupné 200.-Sk. obecná knižnica bola v prevádzke a z času na čas si občania aj knihy vypožičiavali, ale málo. Na nákup nových kníh a inej literatúry OcÚ ročne vynakladal okolo 3-5 tisíc Sk. O obec. knižnicu sa starala pani M. Mražiková, prac. OcÚ v Tovarnom.

Šport v tunajšej obci upadol. Futbalový klub dospelých zanikol, aktívne hrali len žiaci, ale aj ich výsledky boli slabé. Obsadili v rámci okresu z 10 mužstiev 7. miesto. Šport v Tovarnom reprezentovala len škola. 8.7. športový nadšenci zorganizovali futbalový turnaj a pozvali futbalistov z Tov. Polianky a Štefanoviec. Víťazom turnaja sa stalo mužstvo z Tov. Polianky. Mládež občas navštívi i posilňovňu pri ZŠ v Tovarnom.

27.5. Beh vďaky Tovarné – Štefanovce a späť. Zúčastnilo sa ho 39 bežcov v 2 kategóriách. Prišli aj bežci z Poľska. Víťazom v I. kat. sa stal bežec z Košíc. Z Tovarného sa behu nezúčastnil nik. Beh odštartoval jeho býv. zakladateľ a bežec, telesne postihnutý F. Chmeľ.

Občania žijú v dobrých susedských vzťahoch a OcÚ takéto užívanie riešiť nemusel. Problémy boli iba s financiami, ktorých bolo stále málo. Nebolo počuť aby sa občania sťažovali na prácu OcÚ.

19.1. zasadal Klub HZDS. Za nového predsedu bola zvolená M. Štefanovská – Petrigová, taj. Ľ.Repková, pokladník Ján Kerčák.

27.1. sa konala výročná schôdza Pasienkového spoločenstva. Predsedom je Laco Čonka. Schôdza sa hlavne zaoberala otázkou pozemkov Dlhá a hospodárením urbar. lesov. Vo výbore sú M.Repko ml., J. Kožej, Š. Durkaj, A.Slaviková.

18.3. sa uskutočnila v kul. dome schôdza dôchodcov a telesne postihnutých. Predsedníčkou aj naďalej je Ľudmila Štoková. Schôdza riešila vnútorné záležitosti, členské príspevky, kult. zájazdy, kúpel. liečbu ap. Kultúrnym programom prítomných pozdravili žiaci MŠ, prihovorila sa k nim aj starostka obce.

19.6. uskutočnilo Poľovnícke združenie Bíla Studňa výročnú schôdzu. PZ pod vedením jej predsedu Jána Kožeja sa vzorne stará nielen o zverinu, ale aj o budovu na Ranči. 18.5. sa našiel vandal, ktorý v lese nastavil drôtené oko a uškrtil gravidnú laň, vinník sa nezistil.

Predsedom záhradkárov je Viliam Baník.

Požiarníci zasahovali iba raz pri povodni v júli. Pri OcÚ je jedna prevádzka – krajčírstvo.

Z 25. na 26.5. previedli sčítací komisári PaedDr. Ľubomíra Jevická, H. Šnelcerová a K. Luptaková sčítanie domov a bytov. Výsledky : počet domov 222, počet bytov 249, počet obyvateľov 1076, muži 541, ženy 535.

Počet obyv. so zákl. vzdelaním muži 130, ženy 180

Počet obyv. so stredošk. vzd. muži 66, ženy 95

Počet obyv.s vysokošk. vzd. muži 23, ženy 21

Počet obyv. s učňov. vzd. muži 150, ženy 79

1.12 sa na celom území Slovenska konali voľby zástupcov do vyšších územných celkov. (predsedu a poslancovVÚC). Za náš okres mali byť zvolení do VÚC 6 poslanci. redvolebná kampaň u nás začala 14.11. Za predsedu do VÚC Prešovského kraja boli navrhnutí 2 kandidáti p. Kopčák a MUDr. Chudík. V obci zvíťazili kandidáti v koalícii HZDS – SMER. Zvíťazil aj kandidát na predsedu VÚC za HZDS – SMER MUDr. Chudík a stal sa predsedom VÚC, mal o 248 hlasov viac ako p. Kopčák.

21.12 došlo v obci k tragickej nehode. keď dosiaľ nezistený vodič usmrtil 65 r. obyvateľa domova dôchodcov.

Porovnanie kúpnej sily obyvateľov : v roku 2000 bola tržba v Jednote 6 662 457.- Sk, v roku 2001 to bolo už 7 879 410.-Sk , možno ten nárast tržby spôsobilo zvyšovanie cien tovaru. Takmer v každej domácnosti je televízor a zvýšil sa i počet telefónov. Pribudli i nové auta. počet Rómov sa nezmenil, sú zamestnaní, deti riadne navštevujú ZŠ, ale aj SOÚ. Žiadne problémy nie sú s nimi. Žijú vzorne. V r. 2001 zomreli 4 obyv. a narodilo sa len 7 detí.

31.12. sa konalo slávnostné zasadnutie pléna s očakávaním Nového roka 2002. O polnoci sa rozhorel ohňostroj, lietali petardy, svetlice, rakety, občania prítomní sa navzajom objímali, blahoželali si, aby nový rok bol pre nich lepší a šťastnejší. Mládež, ale i starší sa pri hudbe bavili až do rána.

Vedúcou Poštového úradu v Tovarnom je od roku 1986 p. Anna Čorbová r. Jakubčová. Pochádza z N. Hrabovca a t.č. býva vo Vranove. Ukončila Strednú spoj. školu v Košiciach s maturitou. Úrad prevzala po p. Deliovej z Kučína. Poštovou doručovateľkou v tunajšej obci je od r. 1985 Mária Štefanovská r. Petrigová. Má tiež stredoš. vzdelanie. Prácu prevzala po nebohom Jánovi. Čičakovi.