Preskočiť na obsah

Rok 2000 je posledným rokom 2. tisícročia. Za túto dobu kronikári zaznamenali množstvo rôzných udalostí, dobrých i zlých. I náš kronikár za posledných 50 rokov zapísal toho hodne. Rok 2000 sa veľmi, čo sa týka podnebia, veľmi nelíšil od predchádzajúcich. Zrážková činnosť

býva v jednotlivých mesiacoch skoro rovnaká. Keď napr. v roku 1999 bol 743 mm, v tomto roku to bolo 647 mm. Najčastejšie pršiava v júni a v júli. 24.6.2000 napršalo za 24 hod. 30,4 mm a 16.7.2000 31,0 mm, ale za celý rok len 2,6 mm a 2.7. odpol. s dažďom padal aj ľadovec, ale len krátko asi 7 min., škody nenarobil. Teploty neboli tiež extrémne, dosahovali v letných mesiacoch jún – júl hodnoty do 35°C. 3.5. bol slabý mráz, poškodil uhorky, zemiaky i kukuricu. Zima sa prihlásila v dec. 4.12. mráz -3°C, 19.12. napadol prvý sneh. Celkové zima bola prijateľná , teploty -8 až -12 °C. Výška snehovej prikrývky k 31.1., 30cm. Topiť sa začal koncom februára. Živelné pohromy neboli.

Aj v tomto roku zápasili obyvatelia s plesňou na zelenine, zemiakoch, ktoré sa v poslednom období kopu už v auguste. Úroda na PD sa veľmi nelíšila od minulej. V r. 1999 osievalo 420 ha v r. 2000 495 ha. V roku 1999 z tejto plochy bol výmlat 869 t, v r. 2000 , 916 t. V r. 1999 chovalo PD 261 ks hov. dobytka, v r.2000 244 ks. V r. 1999 pripadlo na dojnicu 2569 l mlieka, v r. 2000 – 2752 l. V tomto roku bola pekná úrody ovocia, ktoré vykupovala p. Novotňaková. PD v Tovarnom aj naďalej hospodári starým klasickým spôsobom, nič nové nezavádza. Netopiere a čierne bociany sa neobjavili. Každý rok hniezdi na školskej budove bocian biely. Prileteli 10.4.. Vychovali 2 mláďatá a odleteli 25. augusta. Každoročne prelietavajú obcou na jar a v jeseni divé husy.

Podstatnejšie zmeny v obci nenastali. Intravilán obce sa nerozšíril. Skolaudované boli 3 nové domy, výstavba týchto trvala pre nedostatok fin. prostr. majiteľov dlhšiu dobu.. Skolaudované boli domy p. Bozdoša, Michalova FR. ml. a Ľ. Konečného. S výstavbou začali Ing. F. Oravec, Hric a Jozef Varga ml. S prestavbou rod. domu začal zať J. Dzurackého. Ich výstavba pokračuje. Zásluhou OcÚ bola urobená prípojka plyn. potrubia  k budove školy, samotnú vnútornú plynof. si platili obyvatelia sami. Previedla sa aj plynofikácia 2 šk. budov, školskej jedálne a 1 budovy ZŠ. práce boli ukončené v okt. 2000, prípojka a plynofik. stála 1 mil. 200 tis. Sk. O osvetlenie obce, rozhlas, čistenie potoka a ostatný poriadok v obci sa stará OcÚ pod vedením starostky Ľ. Repkovej a verejno- prospešných prác.

2.5.2000 sa začalo s prípravou opravy strechy na dome smútku. Počíta sa , že strecha bude klasická – krov a škridla. Pripravené a uskladnené je rezivo. Náklad na opravu by predstavoval cca 1 mil Sk. Ktoré zatiaľ k dispozícii nie sú a preto s opravou sa nezačalo. Obec zatiaľ kultúrne pamiatky nemá v práci na lesoparku sa zatiaľ nepokračuje. Občas tu robia poriadok v rámci „Dňa Zeme“, žiaci ZŠ:

25.5.2000 skrášlili tunajší kostol nové dubové lavice. Projekt vypracoval archit. Sitarčik z Prešova. Prácu previedol umelecký stolár p. Kuchár z Dulovej Vsi. Celkový náklad lavíc bol vyše 500 000.- Sk

I pri všetkej snahe vedenia PD pod vedením predsedu Ing. J. Dzurackého ml. nepodarilo sa pozdvihnúť PD na takú úroveň, aby hospodárilo so ziskom a nie so stratou, ako tomu bolo aj v tomto hosp. roku, ktorá predstavovala 2 mil. 940 tis. Sk. Podľa vyjadrenia predsedu PD hlavnou príčinou súčasného stavu je nedostatok finančných prostriedkov. I keď družstvo dostalo štátne dotácia vo výške 5 mil. 213 tis.Sk nestačí na zveľadenie družstva. Drahé sú umelé hnojiva, nafta, kŕmne produkty, veľké dane, rôzné odvody ap. Znížil sa počet kusov v živočíšnej výrobe, nemáme za čo zlepšiť strojový park ap. 23 prac. odišlo na 6 mesiacov za 60% plat, pracovníci udávajú, že sa im pri práci kazia stroje, pôdu nemôžu riadne obrobiť atď.

V tomto roku neprialo úrode ani počasie. V júni horúčavy až 35°C v júli pršalo takmer každý deň, čo predstavovalo až 159 litrov vody na 1m , žatva sa spomalila, obilie bolo mokré, sušička nemohla pracovať nebolo peňazí na mazut, no a potom neboli ani výsledky v kvalite.

Zisk v PD bol v r. 2000 – 0, strata 2 mil. 940 tis. Sk

V roku 2000 nepribudli v obci žiadne špeciálne remesla. Aj naďalej súkromne podnikajú Ing. Halgaš, a Fr. Michalov v stavebníctve, Širý v stolárstve, V. Baník v poreze guľatiny a Ján Duda a Rado Repko v obchode.

Školský rok 99/2000 sa začal slávnostne 4. sept. 1999. Slávnostného otvorenia sa zúčastnila aj starostka obce Ľ. Repková, ktorá sa prihovorila k žiakom i k učiteľom a zapriala im veľa zdravia a úspechov. Počet všetkých žiakov k 1. sept.99 bol 251 z toho Rómov 28, počet pedagogických prac. 19, počet prevádzk. prac 8 + 1 riad. škol. jedálne spolu 9, počet detí v ŠD 43, počet žiakov v MŠ 32, počet uč. v MŠ 4, počet prev. prac. 3.

Na I.st. vyučovali : PaedDr. K. Mižáková, PaedDr. A. Brňová,Mgr. E. Kuncová, PaedDr. Ľ.Jevická. II. st. Mgr. Treľová, Mgr. Cicková, PaedDr. Ďurana,Mgr. Mižák, Mgr. Vasiľová, Mgr. Havrilová, Ing. Dzuracká, Ing. Gurbaľová, Mgr. Lisá, výchovná poradkyňa Mgr. Havrilová, školská družina I.odd. V. Belaniová – ved. ŠD, II.odd. Andrea Kováčová – vých.

Naboženstvo vyučovali dp. Senaj a katechetka Eva Kokošková. K 1. sept. 1999 odišla do dôchodku uč. M. Gupčová. Do 1. sept. 2000 žiadne zmeny v uč. kolektíve v MŠ, ZŠ a prevádzkových pracovníkov nenastali.

V novom šk.r. 2000/2001 bol stav žiakov a uč. nasledovný: počet žiakov 224, počet učiteľov 19. Z učiteľského kolektívu odišla Ing. Dzuracká na SOU Humenné, prišla Tatiana Demčáková.

Akcie a podujatia ktoré škola v r. 2000 poriadala a na ktorých sa aj zúčastňovala:

10.1. – 14.1.2000 – lyžiarsky výcvik v Mlynkoch, zúčastnilo sa ho 34 žiakov, OcÚ v Tovarnom prispelo na tento výcvik sumou 1400 Sk.

22.1.2000 usporiadala školská rada Rodičovský ples

28.1.2000 sa konal v budove školy žiacký karneval.

3.2.2000 sa konal slávnostný zápis žiakov do 1. ročníka, zapísaných bolo 16 prvákov.

16.3.2000 okresná súťaž „Bienále detskej tvorby“ vo Vranove.

28.5.2000 sa konal tradičný Beh vďaky, ktorého sa zúčastnili aj žiaci MŠ a ZŠ v rôzných kategóriách

2.6.2000 sa konala gala prehliadka mažoretiek vo Vranove. Zo ZŠ v Tovarnom sa pod vedením p. zast.ZŠ Mgr. Harmanovej zúčastnilo 9 žiačok 7. a 8. roč.

11.6.2000 sa už tradične konala akcia „Rodičia deťom – deti rodičom“. Tejto akcie sa zúčastnilo 297 rodičov a detí. Súťažilo 93 družstiev. Celú akciu moderoval p. uč. Viktór Fotul z Košíc. Učitelia ZŠ svojpomocne natreli ohradu školy. Svoj „Deň učiteľov“ 28.3. oslávili doma, skromne sami.

7.11.2000 oslávila ved. škol. družiny Viera Belaniová – Géciová svoje 50. narodeniny. Na tunajšej škole začala pracovať hneď po skončení štúdia na gymnáz. v Humennom v r. 1969 ako pionierska vedúca, neskoršie po získaní pedag. kvalifikácie, pracovala ako vychovávateľka škols. družiny, kde pracuje dodnes ako ved. ŠD. Blahoželať jej prišli aj zast. OcÚ, osobne starostka Ľ. Repková

14. a 15.12. 2000 navštívili žiaci ZŠ div. predstavenie v Košiciach, I.st.14.12. „O snehulienke“, II. st. 15.12. „Sluha dvoch pánov“.

21.12 sa konala slávnosť „Príchod Vianoc“ Krásny kult. program s rozdávaním darčekov a za veľkej účasti občanov pripravili učitelia MŠ a ZŠ. Každé dieťa do 15 rokov dostalo darček.

Kultúrne slávnosti ku „Dňu Ústavy“ sa tohto roku na Ranči nekonali pre zlé počasie. Konali sa v kultúrnom dome. Na slávnosti vystúpili „Železiar“ z Košíc, súbory z Čičavy, Hudcoviec a žiaci ZŠ. Príhovor k prítomným mala starostka obce p. Repková.

15.9.2000 oslávila svoje krásne životné jubileum 50 rokov, starostka obce Ľudmila Repková, ktorá funkciu star. vykonáva už 6 rokov a úspešne. Oslávenkyňa sa narodila v Tovarnom. Po ukončení štúdia na Ekonomickej škole v Humennom prešla viacerými zamestnaniami. Jubilantke prišli blahoželať zást. OÚ vo Vranove, tunajší poslanci, priatelia a známi.

Aj v tomto roku účinkovali 2 futbalové družstva. Ako ukazujú tabuľky veľmi sa im nedarilo. Obidva družstva čiastočne podporoval OcÚ a PD v Tovarnom. Mladších žiakov viedol M. Duda, dospelých Jaro Babinčák, hrali v II. triede. Mena hračov, ktorí reprezentovali Tovarné : J.Dzuracký – kapitán, R. Jenčo, R. Kunca, Gombita,Š. Magura,J. Drobňák, L. Kováč, J. Cichý, Š. Cichý, Gajdzik, Koprivňák

OcÚ v Tovarnom spolu s OcÚ v Štefanovciach aj v tomto roku zorganizovali už jubilejný X. ročník Behu vďaky. Zúčastnilo sa ho vyše 30 dospelých bežcov z viacerých okresov Prešovského a Košického kraja. Prišli aj hostia z Poľska. Súťažili aj žiaci ZŠ. Za dospelých z Tovarného žiaľ súťažil iba 1 pretekár Rado Repko. Víťazom pretekov sa stal závodník z Michaloviec Erazydi.

23.7.2000 usporiadal miestny fut. klub turnaj za účasti klubov : Tovarné, Kladzany, Hencovce, Štefanovce, Ptíčie. Víťazom turnaja sa stalo Ptíčie, Tovarné bolo 3.

18.6.2000 sa v Tovarnom od jej vzniku udiala veľká cirkevná udalosť. Konali sa primicie nášho novokňaza Miloša Jalčáka, jediného syna Ruženy r. Bohaničovej ( ktorá krátko po vysviacke syna zomrela) a M. JAlčáka – otca, ktorý sa do Tovarného priženil. Miloš začal študovať za kňaza v Spišskej Kapitule a dokončil ich v seminári v Košiciach. Za účasti arcibiskupa Alojza Tkáča, množstva kňazov a veriacich z celého okolia sv. omšu celebroval novokňaz Miloš. Na slávnostnom primičnom obede sa zúčastnilo okolo 500 pozvaných. Tovarné má prvého rím. katol. kňaza.

V októbri 2000 uplynulo už 50 rokov, čo náš kronikár Ján Géci už bývalý riaditeľ ZŠ, túto píše. Za jeho zaslužnú prácu sa mu dostalo od OcÚ v Tovarnom poďakovania, ale aj finančná odmena. Kroniku aj naďalej píše.

24.6.2000 po krátkej a zákernej chorobe zomrel vo vranovskej nemocnici dlhoročný predseda MNV a DO KSS v Tovarnom vo veku 72 rokov Ján Petriga. Pohrab zosnulého sa konal 26.6.2000 na tunajšom cintoríne. so zosnulým sa nad hrobom rozlúčila a jeho vysoko záslužnú činnosť pri zveľaďovaní tunajšej obce, zhodnotila starostka obce Ľ. Repková. Za poľovnícke združenie, ktorého bol zakladateľom i predsedom sa s ním rozlúčil tajom. PZ Mikuláš Helmeczy. Zosnulý bol i predsedom klubu HZDS.

 Na základe rozhodnutia pléna OcÚ v Tovarnom, bolo po ukončení odchodu z Tovarného dlhoročnému lekárovi v tunajšej obci MUDr. Jaroslavovi Cintavému, udelené čestné občianstvo obce Tovarné 14.2.2000. V obci pôsobil od r. 1954 do 1.2.2000. odišiel do Košíc. Dňa 1.2.2000 po odchode MUDr. Citavého, prišiel na jeho miesto mladý lekár MUDr. Mikuláš Boda. Pochádza z Kráľovského Chlmca, je súkromný lekár. Býva v Humennom. Predtým pôsobil v Holčikovciach.

Od 2.1.2000 po odchode býv. riad. USS v Tovarnom Ing. Vranku sa novým riad. na základe konkurzu týmto dňom stal Mgr. Jozef Behajla, 55 ročný, ktorý ako zač. učiteľ v Tovarnom, neskoršie riad. ZŠ v Hočikovciach, potom od r. 1985 aj v Tovarnom. Naposledy pracoval ako zást. ved. Odboru školstva vo Vranove. Pochádza z Hnojného v Michalovskom okrese.

Obecný úrad v Tovarnom v r. 2000 sa zameral hlavne na:

-rekonštrukciu domu smútku, rekonštrukciu Zdravotného strediska, elektrifikáciu „Osič“ započatie výstavby skládky TKO, výstavba vodovodu „Osič“  a ďal.

Uskutočnil sa aj 1. civilný sobáš Petra Chmeľa, ktorý previedla starostka obce.

15 a 16.10. Záhradníčke združenie usporiadalo v Tovarnom výstavu zeleniny a náradia používaného pri zahr. prácach. K tejto výstave prispelo aj PD v Tovarnom a Osivex z Trebišova. Výstava bola v tunajšom kult. dome. Predsedom je Vilam Baník.

18.6.2000 sa konala slávnostná schôdza na Ranči k 50. výročiu založenia Poľovníckeho združenia V Tovarnom. Združenie má 24 členov, predsedom je aj naďalej Ján Kožej star., tajomník PZ je M. Helmeczy. V novembri 2000 sa podarilo členovi B. Konečnému zastreliť kanca v poraste „Breziny“, ktorého kly dosahovali 12 cm.

10.11.2000 bola v tunajšom kult. dome otvorená výstava „EXOTA 2000“ , riad. tejto bol aj v tomto roku Miroslav Lorenc. Keďže v tom čase prebiehalo referendum v tej istej budove, občania to využili aj na prehliadku výstavy. Pri organizovaní pomáhali Jaroslav Varga – ved. polesia v Tovarnom, Ján Mičko, Štefan Čonka ml. a Tomáš všetci sú drobnochovatelia králikov a cudzokraj. vtáctva. 8.10.2000 navštívil tunajšiu obec poslanec za HZDS JUDr. Ján Cuper. Schôdza sa konala o 16:00 hod. v miestnom kultúrnom dome. Poslanec oboznámil prít. občanov o celkovej polit. situácii u nás a o blížiacom sa referende. Účasť občanov bola slabá, 36 prít., najmä z radov mládeže.

11.nov.2000 o 14:00 hod. sa konalo referendum s 2 otázkami

– vstup do NATO   áno – nie

Výsledky volieb: zapísaných voličov : 811, zúčastnilo sa : 196, Hlasovalo za áno : 164, hlasovalo za nie : 20, neplatné lístky : 12.

Podľa vyjadrenia obyv. USS v Tovarnom sa pod vedením nového riad. MGR. Behajlu hodne zlepšili, Zlepšila sa strava, poriadok v celom ústave i disciplína zdravotného personálu. Obyvateľov pri rôzných príležitostiach navštevujú žiaci ZŠ i MŠ s kultúrnym programom. Z času na čas obyv. navštiví aj starostka Ľ: Repková.

Epidemiologické choroby sa v obci nevyskytli. Obyvatelia majú možnosť stravovania za primeraný poplatok v Šk. jedálni. Stravuje sa ich 8. Počet Rómov sa nezmenil. Skoro všetci 7 mimo detí sú zamestnaní. Deti riadne navštevujú prísl MŠ, ZŠ i OÚ.

Narodilo sa 8 detí (6 chlapci a 2 dievčatá) . Zomrelo 11 občanov.

31. 12.2000 Silvester aký Tovarné nezažilo. Poslanci z vlastnej iniciatívy pripravili krásny ohňostroj, na ktorý odsúhlasili sumu 5000.-Sk Slávnosti sa zúčastnilo veľké množstvo detí i dospelých pred OcÚ. Takmer celá obec bola na nohách, aby o polnoci blahoželaním i bozkávaní navzájom privítali Nový rok 2001, rok vstupu do 3. tisícročia. Tento nezabudnuteľný Silvester  zvečnil svojou kamerou pre obecnú kroniku poslanec Jozef Belani. Tanečná zábava trvala až do rána.