Preskočiť na obsah

Ani v tomto roku v podnebí k podstatnejším zmenám nedošlo. Tunajší pozorovateľ zrážok /Ján Géci/ pravidelne zaznamenával množstvo napadaného snehu i dažďa po celý rok. Najviac snehu napadalo V mesiaci februári a jeho výška bola až 60 cm. Denne pracovali mechanizmy, aby zabezpečili premávku i zásobovanie. Najviac snehu spadlo 12.2.1999 a to až 14 cm. Vodné zrážky boli v jednotlivých mesiacoch priemerné. Najväčšie boli v mesiaci júli. 8.7. napršalo s búrkou 10,2 mm a celkový úhrn v tomto mesiaci bol 120,7 mm, čo je 120,7 l na m2. Najmenej zrážok spadlo v septembri 26 mm a tento mesiac bol v roku najkrajší. Najvyššie nameraná teplota bola 7.7. – 34°C. Najnižšia teplota bola v nov. -14°C. Celkový úhrn zrážok bol v r. 1999 743 mm a bol vyšší oproti r 1998 o 37 mm viac. V tomto roku u nás k žiadnym živelným pohromám nedošlo. Prvý mráz v jeseni bol 14. okt. a sneh v nov. až 40 cm. Aj v tomto roku museli obyvatelia bojovať proti rôznym plesniam na úrode. Pleseň stále prenasleduje zeleninu – paradajky, uhorky, papriku. Už druhý rok sa nedarí napestovať kapusty. Už začiatkom júna sa na zemiakoch objavila pleseň a došlo k skoršej vykopávke. Takmer pre suchotu v čase vegetácie, poľnohos. družstvo nemalo žiadnu úrodu repky olejnej. Aj ostatné obiloviny boli slabé. Zmeny v kultúrach siatia nenastali . Aj sadbu zemiakov má PD vlastnú. Ani netopiere ani čierne bociany sa nevyskytli. Iba bocian biely znovu sa ukázal a zahniezdil ako každoročne na komíne ZŠ 30.3.1999. Vychovali 2 mláďatá a odleteli 27.8. Aj naďalej brázdia vodu tunajšieho rybníka dive kačice. Ovocia bolo v tomto roku málo. Príčina slabých výsledkov obilia na PD bola v tom, že jeseň v r. 98 bola veľmi mokrá, všetko obilie sa nezasialo, na jar 99 prišli skoro suchá a obilie dobre nedorástlo.

V tomto roku pribudol iba 1 nový dom a výstavbou nového na parceliach „Osičie“ za počal Ing. F. Oravec. Vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov práce v lesoparku sa prevádzali iba sporadicky. Koncom dec. bola ukončená hlavná trasa plynovodu na ulici „Pod Osičom“ a prípojky plynu si z času na čas dávajú občania, ktorí ešte plyn nemajú. Taktiež pribudli ďalšie telefónne prípojky do domácnosti. Obecný úrad pod vedením starostky p. Repkovej dbal, aby bol v poriadku MR, verejné osvetlenie, udržiavané boli v rámci verejno- prospešných prác, miestne parky, verejné priestranstva, aby bol čistý potok ap. Pár domov, ktoré zostali po smrti majiteľov, boli inými odkúpené atieto si noví majitelia zrekonštruovali. Išlo o domy po M. Cichého, J. Dudaša a J. Demjančíka. Tieto domy zakúpili cudzí obyvatelia – nie z Tovarného.

Aj v tomto roku sa PD borilo sťažnosťami. Príčinou boli klimatické podmienky, finančné ťažkosti, splácanie 1 mil. dlhu, zlý strojový park, drahé pohonné hmoty, slabé hekt. výnosy obilia, ale najmä repky olejnej, keď z 1 ha zobrali iba 1,76 t. Na slabšie výsledky v rastlinnej výrobe sa podpísalo hlavne počasie. Jeseň v roku 1998 bola mokrá, všetko obilie sa nezasialo. Jarné práce – sejba začala síce 22.3., ale letných mesiacoch prišiel chlad – máj, v júni sucho a teplo, obilie zlé dozrievalo, čo sa prejavilo na výnosoch, ktoré boli horšie ako v roku 1998. Žatva začala 7.7. a bola ukončená začiatkom augusta. Na pomoc žatve prišli 3 kombajny zo Zbudského Dlhého. Skončila sa bez väčších problémov. Pekná bola úroda zemiakov 11,65 t z ha a kŕmnej repy 63,92 t z ha. Pracovníci aj v tomto roku odchádzajú na 6 mesiacov za 60% plat. Zmeny nastali aj v rámci katastr. územia PD. Na žiadosť niektorých členov PD a to Š. Kanaloš, J. Bajcura, M. Belani,J. Zauborný, B. Džuňa, a M. Džuňa, J. Petriga, M. Lazorová prišli prac. geod. z Vranova vymerať na parc. Pastovník pozemky, ktoré prešli do vlastníctva žiadateľov. Tento akt sa uskutočnil 20.sept.1999.

25.3. sa konala v miestnom kult. dome za účasti 54 čl. PD výročná schôdza. Správu o činnosti a hosp. PD predniesol jeho predseda Ing. Ján Dzuracký. Voľby sa nekonali, správa a vedenie PD zostali nezmenené. Štátne dotácie pre PD v r. 1999 predstavovali sumu 4 707 000.-Sk. Zisk PD v r. 99 bol 0.-Sk, Strata v r. 99 bola – 2 583 000.- Sk. PD predávalo jablka zo svojich sadov 1 kg za 6.- Sk, ovocie si musel sám kupujúci neoberať.

Súkromní podnikatelia (4) pokračujú aj naďalej vo svojej činnosti, zamestnávajú spolu 8 ľudí. Žiadné nové remeslá nepribudli. Pár žien v domácnostiach háčkuje alebo štrikuje pre vlastnú potrebu, ale dokážu urobiť krásne veci, ktoré prezentovali na výstave dňa 23.3. v Tovarnom. p. Luptáková, Koprivňaková, Štoková.

Školský rok 98/99 sa začal 2. septembra 98. Slávnostný príhovor predniesla Mgr. M. Hromjaková novo menovaná riad. školy. Privítala 19 prvákov, ostatných žiakov i uč. kolektív.

Počet žiakov 244. Z učiteľského kolektívu k 1. sep.98 odišli : PaedDr. MAtaninová, Mgr. Olbrichtová, Žgradová a Ing. Gurbaľová na matersku dovolenku. Do kolektívu prišli Mgr. Brňová, Mgr. Ďurana, Palenčík, sl. Denisa Krivá a Ing. K. Dzuracká. Ako dôchodca zostáva učiť p. uč. Gupčová. V dňoch 9 a 10.6.99 bola na škole preved. okr. inšpektormi kontrola časť predmetov a to : matematika, prírodoveda, prírodopis, dejepis a fyzika. Škola bola v preverovaných predmetoch úspešná na 68,91 %, čo onšp. hodnotila ako veľmi dobrú úroveň. Matersku školu v tomto roku navštevovalo 52 detí, boli rozdelení do 2 skupín, učiteľský kolektív v počte 4 zostal nezmenený , spolu s deťmi sa podieľal takmer na každom kult. a šport. podujatí.

1.9.1999 – Kultúrne slávnosti na Ranči. S kultúrnym programom sa predstavili aj žiaci ZŠ. Program pripravili uč. Belaniová, Kováčová, Treľová a p. zast.riad. šk. Harmanova, ktorá program moderovala. V programe vystúpila aj skup. Drišľak a Vršatec. Slávnosť otvorila a svojím programom privítala vzácnych hostí medzi nimi aj prednostu OU vo Vranove MVDr. Pribulu, starostka obce Ľ. Repková . Nechýbala ani bohatá tombola a dobrí sponzori. Po oficiálnej oslave bola tanečná zábava.

Na začiatku šk.r. 99/2000 školu navštívil prednosta OÚ MVDr. Igor Pribula so svojou sekretárkou. Vyjadril uspokojenie s prípravou školy nna nový šk.r. a prisľúbil pomoc najmä po finančnej stránke(Plyn, oprava strechy) V okt. 99 získala škola certifikát „Zdravá škola“ Projekt vypracovali Mgr. E. Lisá, a Mgr. A. Treľová. V novembri 99 učiteľky tunajšej školy Mgr. E. Kuncová a Mgr. V. Harmanová, zást.r.šk. svoje krásne 50. narodeniny. Veľmi milá slávnosť aj zást. OcÚ a O. ktorí oslávenkyne pozdravili.

6.2.99 organizoval OcÚ pod vedením starostky obce „Fašiangový ples“ spojený s tombolou.

8.10.99 Organizoval OcÚ v rámci „Mesiaca úcty k starším“ kultúrne podujatie do DD v Tovarnom. S kultúrnym programom vystúpili žiaci MŠ a ZŠ. K obyvateľom DD sa prihovorila star. obce Repková.

9.10. 99 tiež v rámci „Mesiaca úcty k starším“ Klub dôchodcov a invalidov pod vedením jej preds. Emilie Štokovej kultúrny zájazd na trase Letanovce- Spiš. Podhradie-Kežmarok – Levoča a späť. Zájazdu sa zúčastnilo 39 obyvateľov.

Aj v tomto roku boli aktívne len 2 futbalové družstva : žiaci a dospelí. Hrali okresnú súťaž zo striedavými úspechmi. Žiakov viedol M. Duda a dospelých Jaroslav Babinčák. Obidve družstva zápasili s nedostatkom fin. prostriedkov i kvalitných hráčov a také boli aj výsledky.

23.5.1999 o 14:00hod. prebiehal IX. roč. Behu vďaky Tovarné – Štefanovce a späť. Zúčastnilo sa na ňom okrem dospelých aj žiaci MŠ a ZŠ. Za dospelých z Tovarného bežali Peter Chmeľ, Rado Repko, ale aj uč. ZŠ Mgr. Ďurana.

14.12.1999 ZŠ usporiadala šachový turnaj. Výsledky : 1. Monika Fridmanská, Miroslav Fridmanský, 3. Matúš Duda.

O zdravie občanov sa starajú 3 lekári ako v minulosti. V mesiaci febr. pre chrípku bola na týždeň zatvorená MŠ. Obyvatelia, ale i mládež sa moderne obliekajú. Pribudajú zahraničné auta a horské bicykle.

15.1.99 sa konalo 1 zasadnutie novozvolených poslancov. Poslanci skladali do rúk starostky slávnostný sľub. Na zasadnutí boli schválené komisie v tomto zložení:

zdravotná komisia: MUDr. Revák, J. Kandalík, A. Slaviková

škol. a kultúrna : MUDr. V. Grumel, Mgr. Mižák, Mgr. Jevická

poľno – stavebná: Ing. Halgaš, Čižík, F. Michalov.

16.11.99 sa konalo mimoriadne plénum za účelom pripravovaného odchodu MUDr. J. Cintavého a príchodu nového lekára na zdrav. stredisko MUDr. Bodu. Vzhľadom na opakované sťažnosti MUDr. Jozefa Kucíka bola vytvorená komisia v zlož. Mgr. Jevická, M. Lorenc, a zást. starostky M. Macko, aby zistila príčiny sťažovateľa. Z komisii najiniciativnejšie pracovala škol. a kultúrna. Rozpočet na rok 1999 : príjmy 2 327 000.- Sk, výdavky : 3 169 000.- Sk, schodok 842 000.- Sk.

15.5.1999 pristúpili občania k urnám, aby z 2 kandidátov Ing. Šustera a JUDr. V. Mečiara, jedného zvolili za prezidenta SR. V prvom aj v druhom kole v obci zvíťazil Ing. R. Šuster.

20.3.1999 organizoval OcÚ brigádu na úpravu cintorína. Zišli sa iba 4 občania.

20.3.1999 sa konala členská schôdza požiarnej ochrany. Predseda J. Gregus zhodnotil doterajšiu činnosť a konštatoval, že sa zvýšil o túto prácu záujem mladých ľudí. Strojový park ostatná požiarna technika je vo veľmi zlom stave, šťastie, že nebolo ju treba použiť. Sám vedie aj mládežnícke družstvo.

23.3.1999 sa konala schôdza SČK, Únia žien, invalidov a dôchodcov spojená s výstavou inštalovanou v kult. dome od 23.3. do 31.3.1999. Vystavené boli výšivky, maľované kraslice, rôzné bábiky a ďalšie krásne veci vytvorené našimi ženami.

6.6.1999 sa konala v Bystrom okresná súťaž požiarnej ochrany. Zúčastnilo sa jej aj naše družstvo a získalo 2. miesto.

11.12.1999 Poľovnícke združenie v Tovarnom poriadalo okresnú súťaž poľovníckych psov v durení zveri. Zúčastnilo sa jej 10 rôz. psov z okresu. 1. miesto získalo Poľovnícke združenie Bystré. Tovarné získalo 3. miesto. Predseda PZ je aj naďalej Ján Kožej str. a združuje 24 členov.

29.12.1999 sa konala v Tovarnom schôdza Klubu HZDS. Príprava a zvolenie delegátov na okresný snem. Za okresnú organiz. bol prítomný jej predseda PHDr. B. Bak.

Bytvá kultúra a hygiena obyvateľov je stále na patričnej úrovni.