Preskočiť na obsah

V tomto roku v charaktere podnebia sa nevyskytli nijaké zvláštnosti. Striedali sa slnečné dni s chladnejšími i zima bola mierna, snehu bolo viac ako vlani, i dažďa. Snežilo v januári, vo februári, v marci prehánky a prvý sneh sa objavil koncom novembra. V zimných mesiacoch sa pohybovali teploty od -5°C do 15°C. Najchladnejšie bolo 1.2.98 -17°C. Počasie však prialo naším poľnohospodárom a jarné práce začali už koncom febr., ale bolo sucho. V marci napršalo len 11 mm zrážok. Apríl začal teplom a 1. -4. bolo +20°C a ku koncu apríla +24°C. I zrážková činnosť bola lepšia, za mesiac napršalo 81 mm na 1m2, najviac 19. a 20.4. až 31 mm. Začiatok mája bol teplý, teploty dosahovali až +29°C, potom sa ochladilo a teploty dosahovali len okolo +10°C. V júni i v júli počasie striedavé. 11.6. prišla prvá búrka s dažďom. Hodne pršiavalo v júli, keď za mesiac napršalo až 133 mm vody najviac v roku. po týchto dažďoch prišlo v auguste teplo a objavila sa pleseň najmä na zemiakoch, úroda bola slabšia a obyv. začali s vykopávkou už v polovici augusta. Žatve počasie prialo a bola ukončená 18.8.. Úroda slabšia, najmä jar. jačmeňa. Jeseň bola premenlivá, sept. pekný, okt. daždivý napršalo 107 mm vody, aj nov. hodne pršiavalo a sťažovalo prácu poľnohospodárom. December začal jarným počasím, mrazy -6°C. 4.12. však už napadlo 14 cm snehu a snežilo takmer každý deňa museli zasiahnuť snehové pluhy, tvorili sa záveje. Výška snehu dosahovala až 50 cm. V tomto roku dosiahli zrážky 706 mm vody na 1m,viac a 141 l na m2 ako v r. 1997. Ľadovec sa v tomto roku nevyskytol, ani iná živelná pohroma.

Ako som už spomenul daždivé počasie v júli a náhle horúčavy v auguste zapríčinili výskyt plesne na časti zeleniny (paradajky, kapusta, kaleráb) a zemiakoch, ba pleseň sa vyskytla ak na orechoch a počasie malo vplyv aj na úrodu obilnín.

Dňa 3.4.1998 o 14:00 hod. prileteli na svoje staré hniezdo. Vychovali 2 mláďaťa. Odleteli koncom augusta. 20.9. preleteli cez obec zo severu na juh divé husy. Veľmi malý výskyt lastovičiek.. Pár divých kačíc brázdi vody nášho rybníka „BOR“. Každoročne 1. mája začína na rybníku rybárska sezóna.

Zmeny v kultúrach siatia a sadenia nenastali. Seje a sadí sa ako doposiaľ. Vzhľadom na finančné ťažkosti, výstavba rodinných domov zaostala. Občania si sem tam urobia menšiu prestavbu domov, upravia fasády, ohrady a viac nič. Od 16.8. sa pokračovalo vo výstavbe lesoparku. Pre detí MŠ a ZŠ bol vybudovaný malý oddychový areál – hojdačky, pohyblivý mostík, lavičky ap.

Začiatkom roka sa začalo v miestnom parku s budovaním telefónnej digitálnej ústredne. Stavbu prevádzali Slovenský telekom Bratislava. Hodnota diela predstavuje 3 000 000.- Sk Vďaka tejto si mohli občania za veľmi výhodnej ceny dať zaviesť do domácnosti telefón. Toto využilo vyše 100 obyvateľov.

Starostka obce Ľ. Repková po celý rok dbala, aby fungoval miestny rozhlas, osvetlenie obce, aby boli v poriadku parky, cintorín i voľne priestranstva. Jej zásluhou takmer zmizli divoké skládky TKO.

V obci sú aj naďalej len 2 školy MŠ a ZŠ, ktoré svoju činnosť prevádzajú za dosť zložitých finančných podmienok. I pritom však zásluhou kvalitných pedag. pracovníkov i dobrého vedenia školy dosahujú dobré výsledky. Pri obidvoch školách sú aj školské jedálne a pri ZŠ aj 2 triedy školskej družiny. Zápis žiakov do 1. ročníka pre šk. r. 1998/99 sa konal 11.2. 1998 a zapísaných bolo 21 detí. Po zápise odovzdala starostka obce deťom pekné vecné ceny – škol. potreby. Budúcich prváčikov pozdravili kult. programom prváci ZŠ. Na vlastnú žiadosť odišla zo škol. služieb doterajšia riaditeľka PaedDr. Helena Mataninová a za riad. šk. od 1.5.1998 bola menovaná doterajšia zástupkyňa Mgr. M. Hromiaková a za zast. Mgr. V. Harmanová. Na materskú dovolenku odišla Mgr. Kveta Mižáková a na jej miesto išla ved. ŠD Viera Belaniová. Do ŠD prišla uč. Žgradová. Ostatní učitelia ostali bez zmeny ako 1.9.1997. 1.4.1998 nastala zmena aj u prevádzkových prac. Odišiel škol. Milan Gut a na jeho miesto nastúpil Ján Širý z Tovarného.

27.1.98 sa konalo obvodné kolo v speve. Zúčastnili sa ho ZŠ zo Sedlísk, N. Hrabovca, Sl. Kajne, Holčikoviec a Tovarného.

28.1.1998 sa uskutočnila v Košiciach výstava cest. ruchu, zúčastnila sa jej aj obec Tovarné a s kultúrnym programom tu vystúpili žiaci ZŠ.

7.2.1998 usporiadali žiaci ZŠ pod vedením svojich učiteľov Karneval. Najlepšie masky boli odmenené vec. cenami – hudba MUDr. Grumel – rodič-disdžokej.

13. – 19.1. sa zúčastnili žiaci so svojimi inštr. učiteľmi lyžiarsky výcvik (Mgr. A.Treľová, Mižák) v Mlynčekoch s 32 žiakmi 7. roč.

26.3.98 oslávili uč. ZŠ v Tovarnom spolu s uč. zo Sedlísk svoj sviatok „Deň učiteľov“ v reštaurácii Plzenská v Humennom. K tomuto sviatku prišla učiteľom do školy zablahoželať aj starostka obce p. Repková. Darovala učiteľom kvety. Koncom marca v rámci „Mesiac knihy“ usporiadali uč. so žiakmi besedu so spisovat. Vierou Čurmovou. Spisovateľka oboznámila prítomných so svojimi dielami a celkovej jej liter. činnosti.

7.5.1998 prebehla akcia „Deň Zeme“. Zúčastnili sa  jej žiaci ZŠ, ktorí pracovali na čistení „Lesoparku“. K žiakom sa prihovoril prac. živ. prostr. OÚ vo Vranove p. Baraník. Pri tejto práci pomáhali aj obyvatelia Domu dôchodcov.(Archív č. 3/98.)

14.6.1998 usporiadala školská rada akciu, ktorá sa každý rok teší veľkej pozornosti nielen detí ale i rodičov, „Rodičia deťom – deti rodičom“. Prebiehali rôzne súťaže, do ktorých sa zapájali aj rodičia so svojimi deťmi.

Víťazi : 1. rodina Koprivňakových, 2. rodina Jevických, 3. rodina Turcmanovičových.

Žiaci sa zúčastňovali aj ďalších okr. súťaží ako: Cezpoľný beh, Plameň, moderné tance, plávanie, hádzaná, mini futbal.

Škol.rok 1998/99 začal sa 2.9. s nezmeneným uč. kolektívom. Počet učiteľov : 20, Počet žiakov 251, Rómov 41, stravuje sa 84 žiakov.

Materská škola, počet učiteliek 4, počet detí 53, počet skupín 2. Učiteľský kolektív i ostatní pracovníci sa nemenili. Bohatá bola aj kultúrna činnosť detí z MŠ. Pod vedením svojích učiteliek sa detí zapájali do každej kultúrnej akcie v obci. 10.5.1998 pri príležitosti Dňa matiek vystúpili s kultúrnym programom v DD v Tovarnom. 25.5.1998 usporiadali detskú olympiádu v športe (Archív č.9/98). 31.5.98 zúčastnili sa aktívne Behu vďaky. 13.12.98 učinkovali na Mikulášskej nádielke, ktorú poriadal OcÚ v Tovarnom. 1.10.98 navštívili divadelné predstavenie Červená čiapočka – zahral ju divadelný súbor z Bratislavy.

21.2.98 sa konal v KD reprezentačný ples spojený s bohatou tombolou. Kultúr. programom prít. pobavili Revilákovci z Bardejova. 26.2.98 mala skupina mladých rodín nazývaná FOKOLARE v kut. dome spoločné posedenie. 10.5. 98 organizoval OcÚ návštevu obyv. DD ku Dňu Matiek. K starenkám sa prihovorila st.obce Ľ.Repková. S kultúrnym programom vystúpili žiaci MŠ a ZŠ. (Archívč. 7/98) 14.2.98 usporiadali rodičia detí v MŠ fašiangový ples. V tento deň sa takýto ples konal aj pre detí ZŠ.

23.8.98 sa v obci konali Kultúrne slávnosti spojené s dožinkami. Zúčastnil sa ich aj minister vnútra Mgr. Gustav Krajčí, ktorý sa výše 1000 davu aj prihovoril. Slávnosti spestrili súbory Vranovčan, Revilakovci, žiaci ZŠ a MŠ z Tovarného. Bohatá bola aj tombola. Krásne boli zhotovené aj dožinkové vence. (Archív č.8/98).

28.11.1998 sa konala schôdza spol.org. Unia žien, ženy hodnotili svoju činnosť. Lenka Lorencová previedla aranžov. adventných vencov.(Archívč.10/98).

20. – 21.6.1998 zorganizoval OcÚ v Tovarnom témat. zájazd po Slovensku pre dôchodcov, poslancov i prac. OcÚ. Navštívili vodné dielo Gabčikovo, Bojnický zámok i skládku TKO v Dežericiach v okr. Bánovce n/Bebravou (Archív č.11/98).

13.12.98 OcÚ zorganizoval pre detí MŠ i žiakov ZŠ Mikulášske nádielku, ktorá bola naozaj bohatá. Po odchode p. Mražikovej na mater. dovolenku, činnosť obcnej knižnice zaostala.

Kino v obci už dávnejšie prestalo svojú činnosť a mládež občas odchádza do kina do Vranova. Každý piatok mimo pôstneho času, sa mládež zabáva na diskotéke v pohostinstve „Clevers“ v Tovarnom. Dosť často večerami skupiny mládeže navštevujú l e s o p a r k. Okrem futbalu a tanečných zábav sa mládež inou činnosťou nezaoberá. Športová činnosť v obci je dosť slabá. V obci sú 2 futbalové družstva – žiačke a dospelých. Lepšiu športovú činnosť vykazujú žiaci ZŠ. Futbalový oddiel stále zápasí s finan. problémami. Vypomáha im ako tak PD a OcÚ Tovarnom a tak aj futbalové výsledky sú slabé o čom svedčí aj tabuľka zo zápasov. (Archívč.13/98) Aj návštevy na zápasoch sú malé pre slabé výsledky.

31.5.1998 sa konal v obci „Beh vďaky“ Tovarné – Štefanovce a späť. Behu sa okrem dospelých zúčastnili aj detí z MŠ a žiaci ZŠ. Po behu z príležitosti Dňa detí sa konala pre nich v KD diskotéka. Víťazom sa Behu vďaky stal Lipovský z Košíc. Zo 6 žien zvíťazila Tiszová z Košíc. 30.8.98 prebiehal našou obcou polmaratón Sl. Kajňa – Tovarné a späť. 5.7.1998 sa uskutočnil na ihrisku v Tovarnom futbalový zápas starých hráčov zo súčasnou jedenástkou.  

Keďže sa v tomto roku mali uskutočniť voľby do NR i komunálne voľby, práce s prípravou týchto bolo na OcÚ akurát dosť. K tomu došlo dňa 31.8.1998 aj k personálnej zmene na úrade. Odišla p. Hrabovčáková V. a na jej miesto 1.10.1998 nastúpila p. Tomášová zo Sedlísk. Tasadnutia rady, čo obec zastupiteľstva sa konali spravidla podľa plánu, i podľa potreby. Pravda aj v tomto roku zápasil OcÚ s finančnými problémami a preto ani plánované úlohy všetky splniť nemohol. OcÚ organizoval rôzne kult. podujatia, zasadnutia spol. organizácii, kult. a tematické zájazdy, staral sa o vzhľad obce, aby fungoval MR, verejné osvetlenie, o výber dani a poplatkov na čom má veľkú zásluhu starostka obce Repková, čo sa ukázalo ak v komunálnych voľbách 18. a 19. 12. keď bola počtom hlasov 357 oproti uchádz. na post st. V. Hrabovčákovej, ktorá dostala 226 hlasov, znovu za starostku obce zvolená. Keďže sa blížili voľby do NR začala sa aj predvolebná kampaň. 1.5.98 organizovalo SDK stretnutie s poslancom Jánom Figeľom. Veľmi malá účasť. 30.8.98 navštívil obec minister živ. prostredia RNDr. Jozef Zlocha. V rámci predvolebnej kampane zaujímal sa o postupe prác na Lesoparku a iných ekolog. stavieb. koncom augusta 98 prešiel obcou cez poludnie bicyklový sprievod poslancov SDK na čele s posl. Figeľom, ktorý s rozhls. voza prehovoril k malej hŕstke zvedavcov.

Voľby do NR a Referendum prebiehali v dňoch 25 a 26.9. 1998. V našej obci volili občania v KD. Pracovali 2 volebné komisie. Jedna pre voľby do NR a druhá pre Refer. Voľby prebehli veľmi korektne, bez akýchkoľvek incidentov.

Výsledky volieb do NR: počet zapísaných voličov : 772, vydaných obálok :660, odovzdaných obálok : 658, platné hlasy : 652.

Počet hlasov pre jednotlivé strany: HZDS – 219, SDK – 160, SDĽ – 113, SOP – 87, SNS – 32, KSS – 21, ZRS – 10, NEJ . 2.

Komunálne voľby 18. a 19. 12.1998, počet zapísaných voličov – 774, vydaných obálok – 607, odovzdaných obálok – 607, platné hlasy – 581 pre obec. zastupiteľstvo a 583 pre starostu.

Platné hlasy pre : p. Repkovú – 357, p. Hrabovčákovú – 226.

Starostka : Ľ.Repková.

Poslanci : Ing. Halgáš, MUDr. V. Grumel, MUDr. Revák, Mgr. Jevická, Mgr. Mižák, J.Belani, F. Stanovčák, M.Lorenc, H. Šnelcerová, Jaroslav Vrga, J.Čižík, M. Macko

15.2.1998 sa konala výr. schôdza dôchodcov a teles. postihnutých. Hodnotili svojú činnosť. Starostka sa im poďakovala za pomoc pri úprave verejných priestranstiev, najmä pri úprave cintorína. Preds. dôch. sa zasa poďakovala OcÚ za starostlivosť, ktorej sa im od  OcÚ dostáva. 24.4.1998 sa konala schôdza SČK. Jej cieľom bolo vyhodnotenie dobrovoľných darcov krvi, ktorých je v obci 54. Boli medzi nimi darcovia, ktorí obdŕžali diamat. plaketu Anton Baník, zlatú dostali 5 darcovia, striebornú 8, bronzovú 7 darcovia. Všetci medailisti dostali finančné odmeny, ostatní vecné odmeny od OcÚ. vyznamenania odovzdával miestny lekár MUDr. Jaroslav Cintavý. Za darcovstvo sa odmeneným poďakovala aj star. obce Ľ.Repková. Kultúrnym programom darcov pozdravili deti MŠ a žiaci ZŠ.(Archív č.20/98)

12.5.1998 tragicky zahynul vo svojom dome pri oprave elektric. prístroja, dôst. z povolania Laco Magura.

17.7.1998 oslavovali na Ranči za prít. ministra Ing. Mráza stavbári svoj sviatok Deň stavbárov. Zúčastnilo sa na ňom 210 prac. v stavebníctve. O všetko sa starali pracovníci stav. firiem Ján Kerčák a Pavol Vojtko obaja z Tovarného (pracovníci Stavotermu Michalovce)

16.8.1998 sa konala v Tovarnom požiarnická súťaž – obv. kolo. Tovarné obsadilo 2 miesto. Na okresnej súťaži PO v Bystrom 5.9.1998 pod vedením M. Macka, obsadilo Tovarné 4 miesto.

19.8.1998 našu obec navštívil aj so svojím sprievodom minister zdravotníctva MUDr. Ľ. Javorský. Zaujimali sa o výsledky obce s ktorými ich oboznámila starostka obce. Navštívili tunajšie zdrav. stredisko a DD v Tovarnom kde ich privítala kult. úderka Hrušovčan.

31.8.1998 odišiel do dôchodku detský lekár MUDr. Ján Repko a na jeho miesto nastúpila p. MUDr. Natália Mikovčiková, ktorá dochádza z Vranova.

Výročná schôdza PD sa konala 16.4.1999 pod vedením už nového predsedu PD Ing. Jána Dzurackého, po odchode Andrea Hasaru. Vo svojej správe podrobne vyhodnotil výsledky, klady i nedostatky, ktoré dosiahlo, či nedosiahlo PD v Tovarnom v r. 1998. PD sa i v tomto roku borilo s finančnými problémami. Slabšie boli i hospodárske výsledky, najmä v rastlinnej výrobe a PD v r. 1998 hospodárilo so stratou 2 245 000.- Sk. I keď sme dostali štátne dotácie vo výške 4 295 291.-Sk to nestačilo kryť naše výsledky. Neprialo nám ani počasie, mokrá jeseň, nepodarilo sa vysiať všetko obilie, zemiaky boli ešte aj v novembri v zemi, aj v tomto roku muselo v zimnom období na 5 mesiacov odísť na 60% plat 32 pracovníkov. úroda obilia v r. 1998 bola slabšia ako v r. 1997, pokles nastal aj v živočíšnej výrobe oproti r. 1997.

Počet všetkých pracovníkov v PD 56, z toho žien 18, THP 7. V roku 1998 PD hospodárilo na celkovej výmere 1431 ha, z toho orná pôda 996 ha, lesy a pasienky 417 ha, ovocné sady 18 ha. Správa PD : Ing. Ján Dzuracký – predseda, členovia : M. Lorenc, M. Konečná, J. Čižík, M. Kunca, J. Kožej, Radova, . Revízna komisia: M. Pastýriková preds., členovia J. Fecenko, J. Magura, A. Košudová a J. Onufrová.