Preskočiť na obsah

Počasie aj v tomto roku nevybočilo z normálu. Striedali sa pekné slnečné dni s daždivými, teplé s chladnými čo malo vplyv aj na celkovú úrodu.

Január stále chladný, 27.1. – 14°C. Február trochu teplejší, pripadlo snehu (5cm), ale 26.2. sneh celkom zišiel. Prvá dekáda marca tepla a slnečná, od 16.3.  sa ochladilo a 17.3. napadal aj sneh, v noci teploty -6-8°C. Apríl chladný, mrazy -5°C, sneženie, pribrzdilo jarné práce. Máj celkové pekný a teplý, sem – tam zapršalo. 18.5. vystúpila teplota na 30°C. Počasie v júli premenlivé, dosť často prší, ku koncu mesiaca pekne. 27.7. , čo bolo tu nezvyklé začala žatva repky olejnej- neskoro. August slnečný a suchý, čo prialo najmä žatve, ktorá sa skončila so slabšou úrodou 20. augusta. Sep. bol pekný a teplý a nočné teploty sa pohybovali okolo +17°C. Október začal daždivo, teploty v noci 8-10°C. 8.10. vystúpila teplota na 21°C. Prvý mrázik 16.10. 0°C, 27.10. napadal aj prvý sneh (1cm). December teplotne nad normál. Teplo aj v noci +2 – -4°C. Trochu aj snežilo. V decembri 16 dni pršalo. Zrážky úpo celý rok 1997 predstavovali 565,9 litrov vody na 1m. Živelnú pohromu našu obec nezasiahla. Ani v tomto smere nedošlo v obci k zvláštnostiam. Pleseň aj naďalej zasahuje zemiaky a zeleninu, pásavka zemiaková naďalej ničí porasty zemiakov. Mor sa nevyskytol. Slabšia bola úroda repky olejnej. PD aj naďalej hospodári obvyklým spôsobom, nič novšieho sa v siatí obalovín nezaviedlo. Sadbu zemiakov PD každoročne nakupuje. Začiatok sejby jar. jačmeňa 20.3. „Na Lúkach“

4. apríla prileteli bociany. Hniezdo nemali, náhradné neprijali, stavali nové na starom mieste.(komín na bud. ZŠ) Vychovali 2 mláďaťa, odleteli 5.9.1997. Čierné bociany a netopiere sa neobjavili. V tomto roku si dokončil výstavbu rodinného domu a aj sa nasťahoval tunajší obyv. p. Chvastáš a vo výstavbe rod. domov pokračuje Konečný Ľ. a Lazorov zať. Pokračuje sa vo výstavbe lesoparku a upravilo sa priestranstvo na „Ranči“ – vybudovali sa stabilné lavice. V rámci Dňa zeme pomohli pri výstavbe lesoparku aj žiaci ZŠ v Tovarnom.

Ukončenie výstavby kostola, ktorá sa začala 21.3.1995 a skončila koncom okt. 1997, po dohode bisk. úradu v Košiciach a farsk. úradu v O. Matiašovciach pristúpilo sa 8.novembra 97 k vysviacke kostola. Tento krásny a slnečný, pre farníkov v Tovarnom tak významný deň pripadol na sobotu. Slávnostnú vysviacku za prítomnosti kňazov z okolit. farnosti a asi 1000 veriacich, i zást. št. správy z Vranova Ing. A. Smetanu, Tarkaniča a ďalších, previedol Mons. Alojz Tkač, košický arcibiskup metropolita. Výstavba či prestavba kostola (veža ostala) stála veľa námahy, finančných prostriedkov i brig. hodín miestnych farníkov. Veľká vďaka patrí aj sponzorom, ktorí sa nemalou mierou zaslúžili o výstavbu a skrášlenie tohto krásneho stánku. 

(Ing. Halgaš, Širý z Tovarného i PD.) Hrubú stavbu projektoval Ing. arch. Karas z Humenného, interiér Ing. arch.Sitarčik a Ing. Fr. Milata. Začiatok výstavby sa podujal prevádzať stav. techník Michal Džuňa, tunajší občan, ktorý má veľkú zásluhu na urýchlenej výstavbe kostola. Asi po roku pre určité nezhody tejto práce vzdal a jeho funkciu prevzal dipl. tech. Mikuláš Helmeczy, tiež tunajší občan. Za výdatnej pomoci p. farára z O. Matiašoviec dp. Jána Bujdoša, prac. obecného úradu najmä E. Repkovej, starostky obce, Márie Mrážikovej, adm. a kult. prac. OcÚ, a ďalších, ktorí s výstavbou denne žili, sa výstavba kostola ukončila.

Kolaudácia kostola – náklady a príspevky:

-celková hodnota diela . 9 560 000.- Sk

– príspevky občanov Tovarného : 1 430 000.- Sk

– Obecný úrad Tovarné : 300 000.- Sk

– občania O. Matiašoviec : 120 000.- Sk

– občania Podčičvy : 60 000.- Sk

– občania Tov. Polianky : 42 000.- Sk

– občania Štefanoviec : 10 000.- Sk

– občania Majeroviec : 7 000.- Sk

– ako sponzor Priemyselná banka Košice : 20 000.- Sk

Brigádnická pomoc občanov Tovarného v hodnote 1 430 000.- Sk

Posledné bohoslužby v Dome nádeje boli 7.11.1997  

Na záver slávnosti sa všetkým, ktorí sa na tomto diele podieľali, poďakoval dp. farár Bujdoš, zvlášť vyzdvihol prácu p. P. Šimka, J. Barnu, vtedy ešte starostu obce, Emilii Repkovej súč. starostky, Ing. Halgaša, F. Michalova, M. Širého, ved. stavby M. Džuňovi, M. Helmeczyovi, projektantom stavby a ďalším. (Archív 2/97) Banikovi z Benkoviec a Borošovi z Niž. Kručova. (dodal železo,  auta)

Podielové družstvo v Tovarnom sa ešte stále borí s ťažkosťami, čo svedčí aj to, že na zimné obdobie odchádza na 60 % plat časť pracovníkov PD. Družstvo k 31.12.97 vykazovalo, síce zanedbateľný schodok 3 429.- Sk. Pribudol však nový strojový park. PD zakúpilo nový traktor v hodnote 4 752 147.- Sk, sejačku za 724 458.- Sk a rotačné brány za 611 710.- Sk PD boli poskytnuté aj štátne dotácie vo výške 5 267 000.- Sk na rozvoj. Svoj podiel na hosp. PD má aj slabšia úrody obalovín ako v roku 1996. Väčšia údržba budov sa neprevádzala. Časť bývalých pracovníkov PD už na menších výmerách pôdy súkromne hospodári. Medzi nich patria Ján Dzuracký, Ján Petriga, Ján Zauborný, Ján Duhoň a ďalší. Majú aj svoje traktory.  

Výročná členská schôdza PD sa konala za účasti 54 členov a zástupcu okresu p. Andrejov. Schôdza sa konala 23.3.1998 a správu o hospodárení PD za rok 1997 podal predseda PD Andrej Hasara. Na schôdzi došlo aj k voľbe nového predsedu. Doterajší predseda sa vzdal. Za nového predsedu bol zvolený a od apríla 98 funkciu vykonáva Ing. Ján Dzuracký ml., tunajší rodák. Predtým pracoval na PD Holčíkovce už viac rokov.

Aj v tomto roku naďalej súkromne podnikajú:

M. Širý – stolárske práce, Vilo Bamík – porez guľatiny – píla gáter, Fr. Michalov ml. stavebná výroba, Ján Lazor – veterinárna služba.

Školský rok 1996/97 sa začal 2.9.96. Otvorila ho riad. školy PaedDr. Mataninová, ktorá privítala nových prvákov, ostatných žiakov, učiteľov a ostatných prítomných. Pani uč. Emília Mindová odišla do Ďapaloviec za riad. školy. Z počtu 264 žiakov prospelo 144, neprospelo 20, z toho Rómov 10. 28.3.1997 oslávili svoj sviatok učitelia z celého obvodu Deň učiteľov.

1.6.1997 na MDD usporiadali rodičia spolu s uč. ZŠ akciu „Rodičia deťom“ Poriadali sa rôzne šport. súťaže. Súťažilo 56 družstiev. Varil sa aj „rodičovský guľáš“.

1.6.1997sa konal VII. roč. Beh vďaky, Tovarné – Štefanovce a späť za účasti 47 vytrvalcov, medzi nimi aj žiaci MŠ a ZŠ na kratšej trati. Od 27.2.97 do 3.3.97 boli na ZŠ chrípkové prázdniny a hneď 3.3. nasledovali riadne jarné prázdniny.

8.2.97 sa konal „Učiteľský ples“. Organizovali ho učitelia spolu s rodičmi detí ZŠ. Uskutočnil sa v ŠJ, poplatok 120.-Sk Hudbu zabezpečoval rodič MUDr. Vlado Grumel – diskotéka. V školskom roku 1997/98 sa zvýšil počet detí v šk. družine na 43, boli utvorené 2 skupiny, bola prijatá do šk. služieb Andrea Kováčová, rod. Belaniová z Tovarného a pracovala ako vych. v ŠD. 13.10.97 došlo k zmene ved. kuchárky. Doterajšia M. Prostredná odišla do s. Kajne a na jej miesto prišla Anna Barnová, ktorá už tu v ŠJ pracovala. Rok 1997 bol v tunajšej obci naozaj bohatý na kultúrne podujatia na čom majú veľký podiel najmä prac. OcÚ E. Repková, starostka obce, M. Mražíková a Viera Hrabovčaková prac. OcÚ, i učitelia MŠ a ZŠ V. Harmanová, Ľ.Horná, V.Belaniová, Andrea Kováčová a Ďalší.

8.6.1997 zavítal do Tovarného taliansky súbor IS GULDANA PEARL. Vystúpil so svojimi krajovými piesňami a tancami o 17:00 hod. za peknej účasti občanov v kultúrnom dome.

31.8.1997 o 14:00 hod. sa na Rnči už tradične konali Slávnosti kultúry v Tovarnom. Oslavy org. OU Vranov, HZDS vo Vranove,obec Tovarné a Vihorl. osvet. stredisko vo Vranove. Oslavy sa konali za krásneho slnečného počasia vo vynovenom prostredí (stabilne lavice). Slávnostný prejav mala ved. odboru OÚ p. Darina Winklerová. Hostí privítala starostka obce Repková a tým aj slávnosť otvorila. Po prejave nasledoval bohatý kultúrny program v ktorom vystúpili žiaci zo ZŠ Sedlíska, Tovarné, ľudový rozprávač „Ander z Košíc“, skupina spevákov z REPETE pod vedením J. Velčovského a súbor Zemplín z Michaloviec. Na slávnosti bolo prítomných vyše 2500 ľudí. (Archív č. 7/97)

12.12.97 sa uskutočnila kult. akcia organizovaná OcÚ v Tovarnom spolu s MŠ a ZŠ „Pod vianočnou jedličkou“

27.12.97 zorganizovala Rodičovská rada“ pri ZŠ v Tovarnom „Štefanskú zábavu“ v kultúrnom dome, ktorá sa naozaj vydarila.

31.12.97 oslavovali občania 5. výr. vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Pri vatre potom pri hudbe sa občania, najmä mladí, zabávali až do rána a tak vítali nový rok 1998.

8-9. 11. usporiadali členovia a chovatelia vzácneho vtáctva ZO EXOTA Vranov so sídlom v Benkovciach, v Tovarnom už tradičnú každoročnú výstavu vzácnych operencov. Riaditeľom výstavy bol chovateľ Miroslav Lorenc z Tovarného. Pri tejto príležitosti vydali členovia tohto chovu „Katalog Exota 97“. Na výstave bolo prezentovaných 500 exempl. 15 druhov exot. vtákov. Najhodnotnejšie vtáky vystavovali  M. Lorenc – rozela slamovožltá a Jaroslav Varga – barnard klonkurský, obaja z Tovarného.

V obci aj v tomto roku boli zapojené do súťaže len 2 futbalové družstva, iný šport sa závodne neprevádzal. Tovarné reprezentovali hráči L.Kováč – brankár, J. Babinčák,Drobňak, R. Kunca, J. Gajdzik, J. Hobľák, J. Koprivňák, Š. Magura,, Ľ. Jenčo, K.Kandalík, a J. Žotáni. Vedúcim mužstva bol Miroslav Duda, ktorému nik nepomáhal. Klub sa aj naďalej boril s fin. prostriedkami. Účasť obč.na zápasoch veľmi slabá cca 50-60.

1.6.1997 sa konal v obci tradičný „Beh Vďaky“ VII. roč. Tovarné – Štefanovce a späť. Zúčastnilo sa ho 47 pretekárov, medzi nimi aj ženy. Z Tovarného Zuzka Chmeľová. Organizátormi behu boli obec Tovarné a Štefanovce. Bežalo sa vo viacerých kategóriách.

I.kat. do 40 rokov : 1. Marcel Matanin, 2. Mochnacký, 3. Lipovský

II.kat. nad 40 rokov: 1. Strčímpl /Košice/,

           nad 50 rokov: 1. Krivda /Košice/

Veteráni – 1. Zimmerman /Prešov/

ženy : 1. Semanová /Košice/

           4. Z. Chmeľová /Tovarné/

26.7. -8.8.97 prebiehal 41. roč. pretekov „tour de slovaguie“ okolo Slovenska. 31.7. o 14:20 hod. prešli pretekári aj našou obcou. Vítala ich hudba z MR a niekoľko športových nadšencov.

24.8.97 sa konal 5.roč. Sokolského polmaratónu. Organizátormi aj tento rok boli OcÚ Slov. Kajňa, Tovarné (tu býva obratka)

4.10.97 sa konal výstup na hrad Čičva v rámci výstupu na 101 slov. hradov a zámkov. Tohto výstupu zúčastnili aj občania Tovarného, ba aj obyvatelia Domova dôchodcov (Archív č.13/97)  Plénum i rada OcÚ pracovala pod vedením starostky Ľ. Repkovej podľa schváleného plánu. Práca nebola ľahká. Na zasadnutiach sa riešili najzáväznejšie problémy obce. Medzi ne patrili dostavba kostola, výst. skládky tuh.kom. odpadu, výstavba lesoparku, zabezpečovanie finančných prostriedkov na rôzne kult. podujatia, pomoc soc. slabším rodinám a mnohé iné obecné záležitosti – napr. zavedenie plynu pre MŠ a ÚNZ.

2.marca 1997 sa konalo verejné zhromaždenie občanov, na ktorom starostka obce oboznámila občanov o plnení voleb. programu s návrhom rozpočtu na r. 1997, otázky majetku urbariátu, odpadové hospodárstvo. Prejednávala sa aj otázka prenajatia byv. starej školy ing. Halgašovi a Fr. Michalovi. Bol daný súhlas. Súhlas dostal aj V. Baník na výstavbu budovy pre výrobu kŕmnych zmesí. Riešila sa aj otázka verejného osvetlenia a opravy MR. /miestny rozhlas/, pre nedostatok fin. prostr. prevedená nebola. Rozpočet obce na rok 1997 : 5 363 000.- Sk

Počet obyvateľov k 31.12.1997 : 1062, Rómov : 18, narodilo sa 10 detí, zomrelo 10 občanov, sobášov 6.

2.2.1997 došlo na obec. úrade ku krádeži v noč. hodinách. Ukradnutý bol dosť ťažký trezor aj s obsahom. Páchateľ nebol zistený.

20.2.1997 sa konala výr schôdza požiar. ochrany. Predsedom je Jozef Gregus. Organizácia má 23 členov, 23.7.1997 sa zúčastnili obvod. kola PO v Sl. Kajni, kde obsadili 3. miesto.

11.5.1997 sa mal uskutočniť v obci míting organ. KDH, DÚ a DS na 18:00 hod. Tento sa však pre neúčasť občanov nekonal. Zameraný bol na referendum. 23 – 24.5.97 sa v obci konalo referendum. Zapísaných bolo 736 voličov. Voľby sa zúčastnilo 85 voličov – 11,5%.

1.9.1997 ukončil v obci svoju činnosť daňový úrad a presťahoval sa do Vranova je umiestnený v hoteli TATRA.

19.10.1997. Pri príležitosti „Mesiac úcty k starším“ zorganizoval OcÚ akciu pre dôchodcov ku ktorým sa prihovorila starostka obce Ľ. Repková a každý dôchodca dostal darček. S kultúrnym programom vystúpil súbor z N. Hrušova. Podľa lekárskych záznamov mimoriadne choroby sa nevyskytli až na chrípku, ktorá bola vo februári 97 a vyskytla sa najviac u detí.

Koncom okt.97 sa dožila krásneho život. jubilea 50 rokov života M. Hromiaková, zast. r. školy v Tovarnom. K tomuto sviatku jej prišli blahoželať inšp. J. Behajla, M. Mačingová, ved. fin. odboru A. Smetana, predseda PD Ing. J. Dzuracký, starostka obce Ľ. Repková, učitelia a žiaci.