Preskočiť na obsah

Počasie v tomto roku bolo celkom priaznivé. Iba leto bolo oproti minulému roku teplejšie, až suché. Nijaké extrémy sa nevyskytli. Búrkových dažďov bolo veľmi málo. Ani zimné mesiace sa zvlášť neprejavili. Január celkové teplý, bez snehu, teploty cca -5°C. Podobné boli aj mesiace febr. a marec. Apríl bol dosť chladný, časté mrazy, 2 krát napadal sneh až do výšky 7 cm. Oteplenie nastalo až 20 apríla, kedy teplota dosiahla 20°C. Prvá dekáda mája premenlivá, dosť chladno. 16.5. bola teplota 21°C, ale 20.5. len 11°C. Posledné májové dni teplé, až 30°C, čo malo veľký dopad na vývoj vegetácie. Aj jún bol dosť premenlivý, začiatok pekný a teplý, občas zapršalo najmä 19. – 19.6. Júl bol naozaj letným mesiacom, len 3 krát slabo zapršalo. Teploty sa pohybovali medzi 30°C – 32°C. Bolo treba sústavne zalievať zeleninu. Aj I.dek.aug. suchá a horúca, až 28°C. Koniec augusta chladný 28. – 29.8.dosahovali teploty v noci 10 – 8°C, cez deň 14 – 17°C dosť pršiavalo v prehánkach. Aj sept. bol dosť daždivý a ovplyvňoval jesenné práce. Zo 4 na 5. nov. napadalo 15 cm snehu a padanie v prehánkach pokračovalo. 7. nov. bola výška snehu až 25 cm. Rána boli chladné a mrazivé čo nie je zvláštnosťou pre tento mesiac v našom regióne už dlhšie. Počasie v dec. pomerne teplé, čo tiež tu není zvláštnosťou. Napadalo iba 3 cm snehu, teplota v noci 0-3°C. 16.12. vystúpila teplota na +9°C a 24.12. aj pršalo, potom 26.12. slabo snežilo, Vianoce boli na blate. I napriek celkovému počasiu cez rok, všetky práce na poli i v záhradách sa dali zvládnuť načas. Bolo však potrebné aj naďalej robiť postreky proti plesniam a pásavke zemiakov, zeleniny, ovocia bolo menej. Úroda obilia priemerná.

Už dávnejšie bola v tunajšej obci zriadená malá hydrometeorologická stanica. Meranie zrážok prevádzala až do roku 1951 riad. ZŠ p. Margita Sedmohradská. Po nej túto prácu od r. 1951 – 1959 vykonával riad. školy Ján Géci. Od r. 1960 – 1994 prevzal toto meranie Ján Čičák až do jeho smrti. Od 1. jan. 1995 znovu túto prácu vykonáva dôch. Ján Géci. Podaľa meracích záznamov za r. 1995 napršalo v našej obci 576,3 mm zrážok, čo znamená, že na 1 m2 spadlo 576,3 l vody. Bociany v tomto roku vôbec neprileteli. 

Rok 1995 bol v živote obce možno hovoriť najmä po stránke zlepšovania životného prostredia, prelomový. Po komunálnych voľbách keď do čela obce bola zvolená starostka Ľudmila Repková, sa život obce veľmi rozprúdil. Je to prvá žena ktorá stojí na čele obce z doterajších richtárov, komisárov či predsedov. Táto mladá ambiciózna starostka sa narodila 15.sept.1950 v Tovarnom v rodine maloroľníka. Po založení JRD v Tovarnom sa rodičia stali jej členmi. Základnú školu skončila v rodnej obci. V r. 1966-1970 študovala na Ekonóm. škole v Humennom, ktorú ukončila maturitou. Od 1.9.1970 pracovala ako skupin. vedúca PO na ZŠ v Košarovciach. Potom prešla rôznymi zamestnaniami. Naposledy pracovala na PD „AGROKOM“ v Topoľovke. Funkciu starostky vykonáva od 13.12.1994.

Započatá kanalizácia síce pokračuje, ale veľmi pomaly, není finančných prostriedkov. Na základe rozhodnutia fondu životného prostredia bolo Okr. úradom vo Vranove pridelených OcÚ v Tovarnom 5 mil. Sk na dokončenie kanalizácie a čističky odpadových vôd. Po tejto dotácii začala sa začiatkom nov. 1995 výstavba kanalizácie aj na novej ulici „Pod Osičom“ Koncom decembra – 28.12.1995 bola kanalizácia skolaudovaná a slúži občanom.. Výstavba stala cca 15 mil. Sk

28.3.1995 za prítomnosti zástup. OcÚ v Tovarnom a ďalších zainteresovaných orgánov, konalo sa odovzdanie staveniská pre výstavbu plynovodu na trase Vranov – Sedlíska – Tovarné – Hudcovce. 3.5. začiatok výkopu hlavnej trasy.23.7.1995 sa aj v tunajšej obci začalo s plynofikáciou. Výkopy pre uloženie potrubia so občania pred svojimi domami robili sami za dozoru obec. úradu a potrubie ukladá „Fa Boroš“ z Vranova. Výkopy obcou sa začali od Jozefa Dudu – Valča hore obcou až po Hromjaka ľavá strana obce, a ďalej po pravej strane, až po Jana Šíreho- posledný dom. 7.8. sa pokračovalo s výkopmi od Jozefa Dzurackého po ľavej starne smerom k k Ústavu soc. starostlivosti. 17. nov. po predošlej kolaudácii bol do všetkých 3 vetví plyn napustený. Medzi prvými, ktorí túto ekologickú možnosť využili, bol MUDr. Jozef Kucík. Pridali sa aj ďalší občania. V plynofikácii obce sa v tomto roku ďalej nepokračovalo. 3.marca 1995 navštívil našu obec minister pre životné prostredie RNDr. Jozef Zlocha. Zaujímal sa hlavne o ekologické stavby.

Po mnohých jednaniach ohľadom starej lipy, pre jej zrezanie konečne prišiel súhlas zo Živ. prostredia vo Vranove, aby bola zrezaná a tak sa aj 16.3.1995 stalo, čo umožnilo búranie a prístavbu kostola. 21.3.1995 sa občania za pomoci mechanizmov PD v Tovarnom, pustili do búrania zadnej častí kostola nad oltárom. (Klenba kostola nad oltárom Archív 4/95 – chýba). Občania ochotne chodili na brigády. Dozor nad výstavbou, či prístav. prevzal na seba stav. techník p. Michal Džuňa, posl. obec. úradu, ktorý sa skutočne o výstavbu príkladne staral a stará. Od 26.3. sa cirkevné obrady konali v Dome nádeje, ktorý pre tento účel prispôsobili cirkevníci.

Aby životné prostredie obce bolo ešte krajšie, rozhodol Okresný úrad živ. prostredia vo Vranove so súhlasom Obec. úradu v Tovarnom zriadiť v bývalom parku grófa Hadík – Barkoczyho „LESOPARK“.   Aby mohli byť zadané projekty na jeho výstavbu, navštívili obec i samotný park zainteresovaní prac. PhDr. Bartolomej Bak, prednosta odd. pre životné prostredie a RNDr. Ľudo Dostál, prac múzea z Prešova 8 aug.1995. projekty boli zadané. Vzhľadom na štátny sviatok 1.septembra „Deň ústavy“ školský rok sa spravidla začína 2. sept. Tak tomu bolo aj v tomto roku. 7. febr. sa konal zápis žiakov do 1. roč. 95/96. Rodičia sami svoje deti prihlasovali. Bolo prihlásených 14 prvákov. V tých dňoch sa konal zápis aj do mater. školy.

Počet tried a počty žiakov:

I.st. : 4 triedy – 86 žiakov

II.st. :8 tried – 209 žiakov

šk.druž. 1 trieda – 28 žiakov

Polročná klasifikácia na ZŠ sa konala 24. jan.1995. Z celkového počtu 293 žiakov neprospelo 10, čo je 2,9%.

2.2.95 žiaci obidvoch škôl navštívili div. predstavenie Drotárik. 24.2. žiaci ZŠ usporiadali karneval 11.6. zorganizovali akciu Rodičia deťom, na ktorú sponzori venovali pekné ceny.

21.5. znovu zorganizovali ZŠ, MŠ a OcÚ športové odpoludnie, s bohatým šport. programom na „Ranči“ Športové odpoludnie bolo ukončené diskotékou. Žiaci sa zúčastnili aj plaveckého výcviku od 27.3. do 7.4.95 Výcvik viedla p.uč. Jevicka a p.uč.Cicková. V dňoch 11.-17.2. absolvovali žiaci 7. ročníka pod vedením Mgr. Behajlu, Mgr. Olbrichtovej a Mgr. Mižáka lyžiarsky výcvik v Ždiari 28 žiakov.

28.4. prebehlo okresné kolo v hádzanej, ktorého sa zúčastnili aj žiaci ZŠ pod vedením p.uč. Jevickej. Vo finále turnaja podľahli žiač. zo ZŠ Holčikovce 8:6.  Od 11.12 do 21.12 boli na škole chrípkové prázdniny a po nich zimné prázdniny. Žiaci si užili. Dňa 5.mája 1995 sa dožil krásneho život. jubilea 50 r. riad. tunajšej ZŠ Mgr. Jozef Behajla. Narodil sa v Hnojnom, okr. Michalovce. Pedag. fakultu vyštudoval v Prešove, kde bol v roku 1966 aj promovaný. Jeho prvým pôsobiskom bola ZDŠ Tovarnom.

Kultúrny život v obci sa veľmi pekne rozvíjal najmä zásluhou prac. OcÚ v Tovarnom. Už vítanie nového roku bolo veľmi pekné. O pol noci sa rozozvučali zvony, ozývali sa výbuchy, žiarili svetlice a mládež ale i starší sa pri hudbe bavili až do rána. 11.2.1995 OcÚ zorganizoval I reprezentačný ples. Tento sa skutočne vydaril. Bolo vidieť, že naši občania sa dokážu aj slušne zabávať. Pri tejto príležitosti bola usporiadaná aj módna prehliadka „Júlia“. Otvára sa pekná tradícia. 25.2.1995 zorganizovali bývali žiaci 9.roč. stretnutie po 25 rokoch, dnes už 40, nar. v r. 1955. Bývalí žiaci boli na byte pozdraviť vtedajšieho r. šk. j. Géciho.

18.6.1995 usporiadali na „Ranči“ akciu Rodičia deťom – deti rodičom, samotní rodičia. Od 10:00 do 14:00 hod. deti spolu s rodičmi súťažili. Pekná účasť rodičov.

27.8.1995 sa uskutočnili na „Ranči“ Slávnosti kultúry. K peknej účasti občanov z Tovarného i okolia sa prihovorili Ľ. Repkova starostka obce a Dr. B. Bak prednosta život. prostredia vo Vranove. V areáli kultúrneho domu bola aj výstava exotického vtáctva chovateľov z Tovarného M. Lorenca a J. Mička. 1.9.1995 si občania pripomenuli 3. výročie Deň slovenskej Ústavy. Oslavy sa konali za prítomnosti 132 občanov na „Ranči“. Slávnostný príhovor mala starostka obce Ľ. Repková. Prítomných pobavil známy súbor DRIŠĽAK z Vechca.

Tradícia betlehemcov pokračuje. 5 chlapcov oblečených v bielych habitoch 26.12. navštevovali rodinné domy. Získané peniaze 5000.- Sk venovali na prístavbu kostola.

28.12.1995 usporiadal OcÚ v Tovarnom spolu s Kultúr. a spol. str. vo Vranove krásnu akciu „Vianoce deťom“. V kultúrnom dome sa zišli deti aj s rodičmi do 14 rokov o 15:00 hod. Všetkým prítomným deťom boli odovzdané balíčky so sladkosťami a ovocím. Krásna akcia.

Okrem futbalu žiadny iný šport sa v obci organizovane neprevádzal. Dokonca 10.8.1995 sa futbalový klub rozpadá a hrajú iba žiaci. Problémy rozpadnutia boli finančné.    V jarnom kolesa Tovarné umiestnilo na 6 mieste. Za FK Tovarné hrávali: J. Sabol – brankár, J. Babinčák, Drobňak, Jenčo, Hobľak, Ing. J.Dzuracký, Ing. J. Halgaš, Š. Magura, J. Bednár, P. Magura, J. Gajdzik, M. Džuňa a R. Kunca. Realizačný tím: Miro Duda, J. Kerčák, P. Vojtko a J. Valčo.

Ako je už vyššie uvedené 10.8. 1995 FK zaniká. Chlapcom sa akosi hrať nechcelo. Predseda M.Duda, ktorý bol na čele klubu 10 rokov sa vzdal a ďalší tiež záujem nemali. Rok sa stagnovalo.19.10.1995 navštívil po roku obec minister život. prostredia RNDr. Jozef Zlocha so sprievodom poslancov : Čopik, Obšitníková, Novák, Oravec, Igor Urban – pred. OKO.

Poľnohospodárske družstvo aj v tomto roku hospodárilo s určitými problémami a ťažkosťami. Prispela k tomu aj slabšia úroda obilovín, ktorá bola oproti roku 1994 slabšia Npr. repka olejná sa takmer neurodila. PD nemohlo zakúpiť potrebné množstvo umelých hnojív, aby skvalitnilo úrodnosť pôdy. Štátne dotácie boli malé, aby pomohli PD zdvihnúť na lepšiu úroveň. Aj v tomto roku, ku koncu, časť pracovníkov muselo odísť na 60% príspevok. nepribudli žiadne nové stavby, strojový park pomaly dožíva. Zakúpená bola iba 1 sejačka a 1 postrekovač v hodnote 197 tis. Sk. PD zemiaky nesadilo, i keď v tomto roku bola úroda zemiakov všade veľmi pekná, čo bolo na škodu. PD hospodári zatiaľ starým klasickým spôsobom, žiadne experimenty neprevádzalo. Počasie veľmi prácam neprialo, raz bolo mokro, chladno, raz zasa teplo a sucho. Aj jarné práce sa oneskorili pre zlé počasie. Veď v marci i v apríli napadalo až 7 cm snehu. Oteplenie nastalo až po 20. apríli. Žatva repky olejnej 14 júla a pokračovala kosba ostatných obilovin. Na poliach pracovalo 5 vlastných kombajnov, ktoré obsluhovali : Bobela, Gajdzik,J. Magura, F. Matta a J. Košuda. Žatva bola ukončená za mesiac 14. augus. – počasie prialo. V čase žatvy sa pre prac. varilo. Jesenné práce prebehli načas a sejba bola koncom októbra ukončená.

Výročná členská schôdza PD sa konala 3.3.1995 za účasti 118 členov. Správu o hospodárení predniesol preds. p. Hasara. Voľby predstavenstva sa nekonali. Zájazdy, rekreáciu, kúpeľňu liečbu PD v tomto roku ani jednému členovi neposkytlo.

Obecný úrad pos vedením starostky Ľ. Repkovej pracoval plánovité a perspektívne. Rada sa pravidelne schádzala, riešila najmä otázky kanalizácie, plynofikácie, výstavbu kostola, organizovala brigády, kultúrne a spoločenské podujatia.

12.2.1995 o 15:00 hod. sa konala výr.čl. schôdza Slov. červeného kríža pod vedením preds. Magdy Jakubovej. Táto org. má 24 členov a ich činnosť bola zameraná najmä na humanitnú činnosť. Zorganizovala napr. pomoc Sarajevu.

17.2.1995 sa konala výr. čl. schôdza Jednoty SD. Táto org. má 31 členov. Za preds. bola zvolená Anna Bednárová. Riešili sa otázky transformácie Jednoty a zavedenie plynu do predajne.

9.3.1995 sa konala čl. schôdza inval. a dôchodcov v kult. dome o 14:00 hod. Organizácia združuje 67 členov. Preds. Emilia Štoková oboznámila prítomných s činnosťou org. Táto svojím členom poskytuje rekreácie, zájazdy doma i do zahraničia (Poľsko, Maďarsko) Telesne postihnutých je v org. 7.

18.11.1995 sa konala výr. čl. schôdza Pož. ochrany. Predseda Macko vo svojom hodnotení konštatoval, že org. sa skladá už z hodne prestarlých členov, bolo by potrebné urobiť nábor a získať mladých. Počet členov PZ je 26 a pribudli 2 mladí Bednár a Hardoň. Dosť slabo je vybavená pož. technika. K požiaru v r. 1995 v obci nedošlo. Pekná pracovalo aj v tomto roku Poľ. združenie „Biela studňa“ pod vedením jej pres. Jána Kožeja str., ako aj Zväz záhradkárov a drobnochovateľov (výstav exotického vtáctva).

Počet obyvateľov k 31.12.1995 – 1049

Počet Rómov : 18

Zomrelo : 11 občanov

Po celý rok 1995 sa žiadne epid. choroby nevyskytli.