Preskočiť na obsah

Rokom 1994 začali občania ešte dozvukmi silvestrovskej zábavy. Príbuzní a známi si navzájom vinšovali zdravie, šťastie i veľa úspechov v novom roku. Pravda veď ich čakali vážne a zodpovedné úlohy. Pokračovalo sa s výstavbou kanalizácie, s dobudovaním novej cesty pod „Osičom“ pre nové stavebné pozemky, začali sa prípravné práce pre prístavbu kostola. Občanov čakali voľby do Národnej rady Slovenska, komunálne voľby ap.

 Počasie v tomto roku bolo naozaj rôzne.  Mokré a chladné počasie striedalo horúce a suché. Najchladnejšie bolo 20.jan., keď teploty pohybovali -14°C ale 21. febr. sa teplomer vyšplhal na +10°C. Najviac snehu, 25 cm napadalo 11. jan. Jarné mesiace boli dosť vlhké a chladné a šete aj v apríli sa vyskytovali mráziky do -3°C. Jarné práce začali v II. polovici marca, ale sa pre mokré počasie značne oneskorovali. Leto bolo suché a horúce, takmer bez dažďa. V júni a júli sa teploty pohybovali od 25°C do 32°C. Najteplejšie bolo 26. júna a 15. júla, kedy teplomer ukazoval v chládku 32°C Toto počasie urýchlilo aj dozrievanie obilia a malo vplyv aj na jeho výnosy. Priemerná úroda z 1 ha bola iba 40q, čo bolo oproti r. 1993 menej o 1,2 t z ha. Vplyvom počasia sa urýchlila aj žatva. Prebehla rýchlo, začiatkom aug. sa skončila. Takmer sa neurodila repka ozimná, veľmi slabá bola úroda zemiakov – pleseň, zemiaky boli drahé až 1200 Sk za 1q. Pleseň postihla aj zeleninu. Za 3 mesiace 6,7 a 8 zapršalo iba 8 krát. V auguste bola ráz búrka a spadlo aj trochu ľadovca, škody nevznikli. (31.8.1994) September bol už vlhkejší i okt. a sejba ozimín prebiehala plynule. Prvý mráz -1°C prišiel 4. nov a prvýkrát zasnežilo 28. nov. Obidva mesiace, nov. i dec. boli škaredé, hmlisté, teplotne pod normál +5°C _ -5°C. V tomto roku došlo aj k veľkému úhynu králikov – prišiel mor a takmer všetkým chovateľom králiky uhynuli. Ostatné domáce zvieratstvo mor nepostihol. Aj napriek veľkému suchú bola úroda ovocia i zeleniny priemerná.

Vzhľadom na požiadavky občanov došlo k rozšíreniu intravilánu obce na parcele “ Osičie“ a pozemky občanom, ktorí o ne požiadali, boli pridelené. Za 1 pozemok vo výmere 8 árov zaplatil 12 000.- Sk. Kúpno – predajné zmluvy prevádzala št. notárka JUDr. Breznoščaková Darina. K rozšírenému intravilánu obce bolo obecným úradom rozhodnuté vybudovať cestu. Tak sa aj stalo. Koncom roka bola štrková cesta dobudovaná. K pozemkom vedie už aj vodovod a je plánovaná aj kanalizácia. Pokračuje sa aj naďalej vo výstavbe kanalizácie v obci. Kanalizácia je prevedená na 71 % a náklady na túto sú už 10 mil. korún. Aby sa táto mohla dokončiť potrebné sú ďalšie finančné prostriedky. Práve pre nedostatok týchto, bola zastavená aj školská jedáleň, ktorá je rozostavaná a pred ukončením.

 Na sťažnosti občanov ohľadom slabej intenzity elektrického prúdu v hornej časti obce, obecný úrad rozhodol dať vystavať ďalšiu trafostanicu, ktorá bola vybudovaná pred obytným domom p. Štefana Dudu star. a daná do prevádzky koncom roka 1994, čím sa problém elektriny vyriešil. Aj naďalej sa pokračovalo v prípravných prácach pre rozšírenie kostola. Vybavovalo sa stavebné povolenie, búracie povolenie, riešil sa problém zrezania jednej zo starých líp na západnej starne kostola,. Pripravoval sa štrk, piesok, kameň, rezivo ap. Pokračovalo sa aj vo finančnej zbierke cestou šekov na účet Farského úradu v Ond. Matiašovciach. Ku koncom roka bolo na účte 630 000.- Sk, z toho obecný úrad venoval 300 000.- Sk. V mesiaci sept. PD začalo so zemnými prácami. Vedením týchto prác po stránke stavebnej bol poverený stavebný techník p. Šimko, ktorý sa do Tovarného priženil s Hencoviec. Začalo sa aj s prípravou plynofikácie obce. Na hlavnú trasu plynovodu Majerovce, Sedliská, Tovarné, Hudcovce, obec Tovarné venovala 800 000.- Sk ako združené prostriedky na výstavbu tejto plynofikácie. V obci sa tohto roku nebudovala žiadna verejná budova, nič nebudovalo ani PD, ba nepribudli ani súkromné byty. O všetkom rozhodovali finančné prostriedky, ktorých na zvyš nebolo.

V tomto roku sa prílet bocianov tiež oneskoril. Keď v predchádzajúcich rokoch prilietavali v marci, teraz prileteli až 13. apríla. Začali stavať hniezdo, ktoré však nedokončili a ani mláďaťa nevysedeli. Už v polovici augusta niekam odleteli. Príčinou ich odletu a nevystavba hniezda bola asi tá, že už tri krát za sebou našli na komíne zhorené hniezdo.

Rok 1994 nebol pre naše PD rokom najlepším Družstvo sa len pomaly dostávalo po transformácii do normálnych koľaji. Ako konštatoval na výročnej schôdzi, ktorá sa konala 21. februára, predseda PD Ondrej Hasara. PD aj naďalej zápasí s finančnými prostriedkami. K tomu sa pridružilo i počasie. Raz mokro a chlad, raz zasa sucho a horúčavy, zapríčinili slabú úrodu obilia i kukurice, neúroda zemiakov, neurodilo sa takmer repky olejnej, aj v tomto roku bola pekná úroda kŕmnej repy. Iné plodiny PD nepestovalo. Bola aj priemerná úroda ovocia. Pre nedostatok finančných prostriedkov sa v tomto roku nič nebudovalo, ba ani strojový park sa nejak nerozširoval. Robila sa iba oprava toho, čo bolo. Aj v tomto roku sme boli nútení pri jesenných prácach poslať časť pracovníkov na nútenú dovolenku so 60% platom. Na PD zostali iba najnutnejší pracovníci. Aj naďalej je dobrá spolupráca medzi obecným úradom a PD na čom majú zásluhu jak starosta obce J. Barna, tak aj predseda PD Ondrej Hasara. PD nemá už žiadnu pridruženú výrobu a rozpadla sa aj stavebná skupina. PD výdatné pomáha strojovým parkom pri výstavbe kostola dovozom rôzneho stav. materiálu a pri zemných prácach.

Výsledky jak rastlinnej, tak aj živočíšnej výrobe boli oproti minulému roku o niečo slabšie.

Počet všetkých pracovníkov PD v r. 1994 : 82, z toho žien 34, počet THP : 14. PD hospodári na 1475 ha, z toho orná pôda 1018 ha, pasienky a ostatné 457 ha.

 školský rok 1994/95 sa začal trochu netradične až 5. sept. vzhľadom na štát. sviatok 1. sept. a dni prac. voľna. Slávnostné otvorenie po vypočutí prejavu ministra školstva previedol doterajší riad. šk. Mgr. Jozef Behajla.

Počet tried :

I.st. 4 triedy, počet žiakov 81

II.st. 8 tried , počet žiakov229

Do prvého ročníka nastúpilo 21 žiakov.

Po odchode na materskú dovolenku Mgr. Mižakovej, prišla ma I. st. vyučovať p.uč. Emília Mindová. Na materskú dovolenku koncom šk. roka 94/95 odišla Dr. Brcková. Prevádzkoví pracovníci na ZŠ, ved. ŠJ a ved. kuchárka v ŠJ zostali tí istí. ZŠ pod dobrým vedením a zodpovedným prístupom všetkých vyučujúcich dosiahla pekných výsledkov. K 30.6.1994 navštevovalo ZŠ spolu 310 žiakov, v 1-4. roč 81. TZ toho Rómov 29, z nich neprospelo 15, čo je 46,5%, ostatní žiaci postúpili. Čisté jedničky na I. st. mali 14 žiaci, na II.st. 23 žiakov. Žiaci vymeškali spolu 11 850 hodín, čo je na jedného žiaka 32,22 hodín. Romovia vymeškali 3640 hod. na 1 žiaka 125,51 hod. 4 žiaci mali zníženú známku s chovania. Všetci žiaci končiaci povinnú šk. dochádzku boli rozmiestnení.

18.4. sa na tunajšej ZŠ uskutočnilo obv. kolo v malom futbale. Účasť : ZŠ Tovarné 5 a 6 roč.

Niž. Hrabove 6:0, Sídlisko II Vranov 3:0, Cirkev. škola Rod. obl. Vranov 3:0. Víťazom sa stala ZŠ Tovarné so 6 bodmi, nedostala ani gól a dala súperom 12. Najlepší strelec turnaja sa stal ž. 5.A Vožny, ktorý dal 8 gólov. Okresné kolo vo futbale : I. a II. kateg. Tunajší žiaci získali zhodne 2 miesto. V okresnom kole hádzanej dievčat získali tunajšie žiačky 2. miesto pod vedením p. uč. Jevickej.

V dňoch 19. – 26.2. uskutočnil sa v Tatrach pre žiakov 6. ročníka lyžiarsky výcvik pod vedením riad. šk. Mgr. Jozefa Behajlu a Dr. Brckovej. Slabšia účasť – finančné dôvody.

Zápis do prvého ročníka 1994/95 sa konal 7.2.1994. Zapísaných bolo 24 žiakov. Pre finančné problémy sa v r. 1994 stravovalo iba 42 žiakov. V roku 1994 pribudol do osnov aj predmet náboženstvo a etická výchova. Navštevuje ho 15 Rómov a vyučuje ich Ing. G. Helmeczyová.

27.jan. 1994 došlo pri sprevádzaní žiakov zo ZŠ k pracovnému úrazu ved. šk. družiny p. V. Belaniovej, zlomila si ruku v ramennom kĺbe.

22.mája sa na Ranči uskutočnila akcia „Rodičia deťom“, ktorú usporiadala Rodičovská rada pri ZŠ.Po súťažiach nasledovalo odmeňovanie víťazov vecnými cenami, ktoré sponzorovali rodičia: Ing. Cicko, V. Baník, Ján Duda, Ján Košuda, L. Čonka a J. Širý – súkr. podnikatelia.

Materská škola: počet detí : 42, počet oddel. : 2, učiteľský kolektív: p. Marta Lazorová – riad šk., M. Stanovčáková, M. Štefanovská, H. Šnelcerová, uč. Prevádzkoví pracovníci sa nezmenili. Kultúrnu a spoločenskú činnosť v obci organizovalo a riadilo Kultúrne a spol. stredisko v Tovarnom. Vedúcou bola aj naďalej M. Mražiková, ktorá viedla aj obecnú knižnicu. Za dobrej spolupráce s OÚ sa usporiadali v tomto roku tieto kult. podujatia:

– máj – Deň matiek – s kultúrnym programom vystúpili detí MŠ a svoje mamičky obdarovali darčekmi ktoré si sami zhotovili..

– august – Kultúrne slávnosti na Ranči. Stalo sa už tradíciou, že po ukončení žatvy a z príležitosti výročí osláv SNP sa v tunajšej obci poriadajú kultúrne slávnosti, na ktorých vystúpia rôzne hudob. a tanečné súbory. V tomto roku dostala obec aj svoj „erb“ , ktrý prítomným predstavil starosta obce Jozef Barna .(Archív č.1) Pripravené boli aj stánky kde sa mohli občania občerstviť.

– december – Zapálenie vianočného stromčeka, táto udalosť bola spojená s kul. programom v ktorom vystúpili deti MŠ. Svojimi koledami do kultúrneho programu prispeli aj naši betlehemci.

Mládež sa takmer každú sobotu zabáva pri diskotéke, alebo živej hudbe. Zábavy, ktoré sú poriadené v pohostinstve, navštevuje mládež z okolia a bývajú slušní bez výtržnosti.

Okrem 2 futbalových družstiev dorast a dospelí, žiadny iný špotr sa neprevádza. Aj tieto 2 družstva udržiavali pri živote futbaloví nadšenci a funkcionári zároveň Miro Duda, Paľo Vojtko a Ján Kerčák. Stanovili si za cieľ postúpiť o triedu vyššie. Ich cieľ sa nesplnil. Mužstvo nemalo kvalitných hráčov a nebolo ani finančných prostriedkov. Väčšina hráčov bola zo susedných obcí Štefanoviec, Tov. Polianky i z Hudcoviec.

Koncom októbra a v prvej dekáde nov. začali sa v obci prípravy na komunálne voľby do obecného zastupiteľstva.

Kandidáti na starostu obce:

HZDS : Ľudmila Repková

KDH : Viliam Baník

DÚ : Ján Kerčák

Nezávislý : Peter Šimko

Navrhovaní kandidáti navštevovali jednotlivé usadlosti, aby získali potrebný počet podpisov na registráciu na starostu.

Výsledky volieb :

Počet zapísaných voličov 646

Volieb sa zúčastnilo 530 volič. čo je 71,43 %

Počet hlasov odovzdaných pre jedn. kandidátov na starostu:

1. HZDS – Ľ. Repková – 200 hlasov

2. KDH – V. Baník       –  68 hlasov

3. DÚ – j. Kerčák          –  70 -„-

4. Nezav. P. Šimko       – 159 -„-

Podľa výsledkov volieb za starostku bola zvolená pani Ľudmila Repková

3.12.1994 zložila do rúk býv. starostu p. Jozefa Barnu slávnostný sľub. Počet poslancov právoplatne zvolených: Ing. Ján Dzuracký, František Kremnický, Magda Jakubová, Miroslav Lorenc, Milan Macko, Marta LAzorová, František Stanovčák, MUDr. V. Grumel, Michal Džuňa, Miroskav Čonka, Ľubica Jevická, Peter Lupták ml.

Počet obyvateľov k 1.1.1995 : 1038, Rómov : 18.

Koncom roka 1994 3 obč. recidivisti vykradli súkr. obchod p. Hrubého. Policajti ich hneď uvedený deň odhalili. Stavebné povolenie na prístavbu kostola bolo vydané v dec. 1994

Po celý rok 1994 sa žiadne epidémie, choroby nevyskytli, čo svedči aj o dobrej hygiene tunajšieho obyvateľstva. Počet rozhl. prijímačov k 1.1.1995 : 286, televíznych prijím. : 192, telefónnych koncesion. 147.