Preskočiť na obsah

Aj tento rok čo sa týkalo počasia, bol podobný roku predchádzajúcemu. Január začal miernou zimou s dosť vysokou snehovou pokrývkou cca 20-25 cm. Trvala aj vo februári. 18.2. sa ochladilo na -6°C. Sneh zišiel koncom februára, začiatkom marca sa oteplilo na -2°C, cez deň pekne a teplo. 2. marca sa teplomer vyšplhal na +12°C. Prvá dekáda apríla chladná, stále pršalo. teplota pod normál 6-8°C. 5.4. mimoriadne teplo 18°C, 25. – 29.4. +22°C. Vyskytli sa aj slabé mráziky. Máj suchý, iba jedenkrát dobré zapršalo. Začiatkom mája pekne, 28.-30.5. chladno. Jún a júl suchý, iba 3x zapršalo. Takéto počasie ovplyvnilo aj jarné práce, ktoré začali v druhej polovici marca sejbou jarín. Skoré zemiaky PD vysádzalo 20.4. Aj žatva začala 8.7. kosbou ozimného jačmeňa. Počasie žatve prialo skončila sa za necelý mesiac. Úroda slabšia- veľká suchota a horúčavy. Orba pre veľké suchá v tomto období, nebola vôbec možná. Aj v sept. a oktob. bolo sucho 2-3 krát zapršalo. Posledná dekáda okt. škaredá, pršalo a prihlásili sa aj slabé mráziky. 13. a 14.10. -6°C. November a december dosť daždivý a mihavý. K živelným pohromám v tomto roku v našej obci nedošlo. Od Kataríny zamŕzalo -12 -16°C.  Viac ako po iné roky bol výskyt pásavky zemiakovej, ale najmä popelice, ktorá ničila najmä hlúboviny. Kapusty bolo málo. Veľmi pekná bola úroda marhúľ, čerešní, orechov a jabĺk málo. Bola už dobrá aj úroda uhoriek, nakoľko ustúpila pleseň. Badať aj väčšie množstvo spevavých vtákov.

Čas príchodu bocianov sa oneskoril. 8.4. sa ráno na pôvodnom mieste objavil iba 1 bocian biely, onedlho odletel a viac sa nevrátil. Hniezdo nenašiel čo bolo asi príčinou jeho odletu – z zime zhorelo. Mor na hydine a dobytku sa nevyskytol. Nové odrody obilia a zemiakov PD nepestovalo, zostalo pri starých. 22.8., čo doposiaľ nebolo zvykom, objavila sa u obyvateľky Fedorkovej útočná kuna, ktorá ju pohrýzla a pohrýzla aj 2 dievčatá, ktoré hospitalizovali v nemocnici v Michalovciach. Kunu potom zabil Jozef Belani. (Arch.č.1/92)

Vzhľadom na zdražovanie stavebného materiálu prestala v obci individuálna výstavba rodinných domov. Aj rozostavané sa veľmi pomaly dokončujú. Jančoška, Stanislavský, Zaremba, Hromada. Pre finančné ťažkosti bola zastavená aj výstavba škol. jedálne pre ZŠ, koncom okt.1992. V októbri 1992 začalo sa s výstavbou odpadovej kanalizácie. Začala sa prepychom cesty pri J. Petrigovi a pokračovalo sa smerom hore dedinou. Pri práci pred reštauráciou 4.12. došlo k tragickej nehode. Pri čistení ryhy došlo z bočnej strany k zosuvu steny, ktorá zasypala robotníka z Humenného, ktorý pri prevoze do nemocnice zomrel vo veku 27 rokov. (Archív č.2/92). Bol rozšírený intravilán obce o stavebné pozemky pod lesom Osičie. Boli prevedené aj zámery na jednotlivé parcely po 6 árov. Chystá sa aj prestavba kostola. Projekt bol zadaný Ing. arch. Karasovi, ktorý ma vyhotovený predložiť do 5.12. 1992 22 člennému prípravnému výboru.

Slávnostný bol deň 24.nov.1992 pre dom dôchodcov kedy bol daný do užívania objekt kultúrno-spoločenský pre obyvateľov. Prístavba stala 7 mil 750 tisíc korún.

Občania najmä však bývajúci v severnej časti obce majú problémy s eletr. napätím a nemôžu často používať elektr. spotrebiče v domácnostiach. Pomohla by nová trafostanica. Jej náklad by činil 600 tis. Sk. Obec však toľko prostriedkov nemá a ani Energetická závody Humenné tiež. Po spoločnom jednaní však dospeli k záveru, že v r. 1993 predsa v severnej časti obce trafostanicu vybudujú. (Archívč.4/92)

10. -15. 1. prebiehala v našej obci akcia Humánna pomoc deťom v Európe. Išlo o deti žijúce v býv. ZSSR a Juhoslávii. Obecný úrad spolu s ČSČK túto akciu naozaj dobre zorganizoval, čo sa ukázalo pri ochote občanov, ktorí naozaj poprinášali množstvo krásneho šatstva . Veľký podiel na tejto akcii mali p. Mražiková, Nováková, Repková – pracovníčky OÚ a p. Hromiaková predsedníčka ČSČK.

27.nov. 1992 došlo k výmene vedúceho potravín v spotrebnom družstve. Doterajšieho ved. Jána Kerčáka nahradil p. Tkáč, rodák z Hudcoviec, tam aj býva. Predavačkami zostali p. Kerčáková a Ľuba Štoková.

18.8. usporiadala Fa Winstou International priateľské posedenia v miestnom pohostinstve. (Archiv č.6/92)

24.nov.1992 sa v tunajšej obci uskutočnilo zasadnutie býv. urbariátu. Tento sa zaoberal vrátením lesov, ktoré mali v rukách štátne lesy. Členmi urbariátu sú: Jozef Zauborný, Ján Belani, Ján Petriga, Ján Dzuracký st., Michal Duda, Ján Kandalik,Š. Durkaj, Jozef Špirňak, M. Kucík, M. Ferenc, M. Džuňa, Ján Duhoň, Ján Kožej,. Urbárnici mali predložiť plán ako budú zaobchádzať s lesmi po ich prinavrátení. Dostali zákaz rúbania, povolenie im vydá oddel. pre životné prostredie v Michalovciach, nakoľko tieto lesy spravovali Ť. lesy v Strážskom.

14.augusta prebehli našou obcou cyklistické preteky Okolo Slovenska. Pretekárov v hojnom počte prišli pozdraviť miestny občania.

Otázka poľnohospodárstva je stále nedoriešená v celej republike. PD zápasia najmä s ekonomickými problémami. Tieto neobišli ani tunajšie PD. Problémy sú s transformáciou. Dňa 17.1. sa zišla celo členská schôdza PD aby sa touto problematikou zaoberala. Predseda Ing. J. Onufer poinformoval prítomných o ďalšom existovaní a spôsobe hospodárenia na PD. K žiadnym  konkrétnym záverom sa nedospelo.

18.2. sa konala výročná členská schôdza PD, voľba nového predstavenstva nebola, previedli sa len doplňujúce voľby, predsedom aj naďalej zostáva Ing. Onufer.

29.2. sa konala celo obecná schôdza ohľadom vlastníctva pozemkov. Záver bol jednoznačný. Nik s prítomných nechce späť svoje pozemky a ani súkromne hospodáriť. O vrátenie pozemkov sa uchádzali iba potomkovia Burjana, ktorý vlastnil pozemky v chotári O. Matiašoviec – časť Behanovce. Táto otázka zatiaľ vyriešená nebola.

26.11.1992 sa konala celočlenská schôdza PD. Bola zvolaná za účelom prejednania projektu transformácie PD, ktorý vypracovala zvolená komisia. Schôdza sa neuskutočnila pre malú účasť členov. Z počtu 600 členov sa zišlo iba 200. Predstavenstvo sa rozhodlo dať do prenájmu záhradu v Podčičve. O túto sa uchádzali 4 členovia družstva, ktorí za dohodnutú finančnú sumu 120 tís. korún ročne na pozemkoch hospodárili. Boli to Ján Kožej, býv. vedúci záhrady a jeho pracovníci Š. Čonka,Š. Bujko a Anton Vaculík. Hospodárili však iba 1 rok.

 Prácam na poľnohospodárskom družstve počasie veľmi v tomto roku neprialo. Bolo mílo vlahy, dosť veľké horúčavy práve v období dozrievania obilia a iných plodín, čo sa prejavilo na hosp. výsledkoch. Živelné pohromy nezasiahli do hospodárenia. Ochranári sa aj naďalej pasujú s mandolinkou, s plesňou zemiakovou a burinou rôznymi chemickými látkami, ktoré však už obmedzujú. Vzhľadom na finančné problémy, s ktorými PD zápasí, obmedzila sa výstavba a nákup poľnohospod. zariadenia. Ochabla aj pridružená výroba, ktorá bola predtým dobrým finančným prínosom pre PD. Družstvo je odkázané väčšinou na prostriedky získané z rastlinnej a živočíšnej výroby, dotácie od štátu sú veľmi malé. Dobrá je spolupráca PD s obecným úradom na čom majú podiel predseda PD Ing. Onufer ako aj starosta obce J. Barna. Možno hovoriť, že za tejto situácie sa ťažko na PD hospodári. Výsledky rastlinnej výroby boli oproti minulému roku slabšie tak isto aj výsledky živočíšnej výrobe boli oproti minulému roku slabšie, čo zapríčinili nízke stavy hospodárskych zvierat.

Počet všetkých pracovníkov na PD : 258, z toho THP 14, inž. kádre : 5.

V roku 1992 hospodárilo na výmere 1645 ha pôdy z toho ornej pôdy 1261 ha, ostatné 350 ha.

 V roku 1992 k podstatnejším zmenám na tunajšej škole nedošlo. Učiteľský kolektív zostal nezmenený. Učiteľský kolektív aj v tomto roku pomáhal pri verejnoprospešných prácach najmä brigádami na PD pri zbere úrody. Aj v tomto roku sa žiaci zúčastnili lyžiarkého výcviku, ktorý viedol J. Behajla r. šk., K. Behajlová a D. Olbrichtová, uč. školy. Aj naďalej v tomto roku pekných úspechov dosahoval pod vedením p. uč. Ľ. Jevickej hádzanársky oddiel, ktorý 21.marca vo Vranove za účasti družstiev z Košíc, Rakovca, Michaloviec a Tovarného získal putovný pohár starostu Východosl. župy ČSOS. Školu reprezentovali 2 družstva. Najlepšou strelkyňou turnaja sa stála M.Harmanova – 19 gólov z Tovarného. (Archiv č.8/92)

Pri príležitosti 400. výr. nar. J.A.Komenského usporiadal výbor ZOOZ prac. škol. a vedy pri ZŠ slávnostné zhromaždenie učiteľov obvodu ZŠ, ktoré sa uskutočnilo v Tovarnom dňa 27.3.1992. Slávnostný príhovor k prítomným uč. mal r. šk. Jozef Behajla. Na toto zasadnutie pozvali aj uč. v dôchodku z obvodu i miesta ZŠ. Pozvaní boli Anna Lojanová, býv, r. v Štefanovciach, J. Babjak, r. šk. v O. Matiašovciach s manž., M. Belaniová r. MŠ., v Tovarnom a Ján Géci, r.ZŠ v Tovarnom.

Slávnostný zápis do 1. roč. čk.r.1992/93 sa konal 5.2.. Zapísaných bolo 24 žiakov.Školskú družinu k 30.6. navštevovalo 52 detí – 2 tr. v Týchto vyučovali p. V. Belaniová, ved. a

Ľ. Jevická vychovávateľka.

Kultúrnu činnosť v obci aj naďalej organizuje p. Mražiková. Má na starosti aj obecnú knižnicu. Počas roka sa nejak zvláštne kultúrne podujatia neuskutočnili. Mládež aj naďalej takéto navštevuje v okresnom meste. Dosť časté sú v obci tanečné zábavy, ktoré organizuje mládež a športovci. Práve pri týchto dochádza občas k vandalstvu. V tomto roku 2 x poškodili verejný telefón, alebo cestné dopravné značky. Vinníci zistení neboli.

Aj napriek dosť veľkej drahote, ľudia sa pekne obliekajú, najmä mládež. Prevláda farebná pestrosť. Poklesla nákupná sila obyvateľstva, znížil sa aj predaj liehovín a v pohostinstve tiež počet návštevníkov. I keď ZPOZ už prestal fungovať, pracovníci OÚ nezabúdajú cez miestny rozhlas poblahoželať jubilantom, odprevadiť poďakovaním na poslednej ceste zosnulým, ale aj tým, ktorí oslavujú meniny. Vo výkone trestu sú aj naďalej 2 občania – jeden Róm. V obci nedošlo v tomto roku ani k jednému rozvodu, zato sobášov bolo 11, čo svedčí o usporiadaných rodinách.

Spoločenské organizácie pracujú slabšie. Dobrú činnosť vyvíjalo poľovnícke združenie, ČSČK a zväz drobnochovateľov a záhradkárov. Požiarnici ani raz nemuseli zasahovať.

V roku 1992 aktívne zavodili a organizované boli 2 športy a to zásluhou obetavých dobrovoľných pracovníkov Miroslava Dudu, Jána Kerčáka a Pavla Vojtku, ktorí viedli 2 futb. odd.- dorast a dospelých a Ľ. Jevickej, ktorá viedla hádzanársky odd. I napriek finančným ťažkostiam obidva druhy športov dosiahli pekných výsledkov, najmä hádzanár. oddiel pri ZŠ. Futbalové oddiely dosahovali v III. triede okr. súťaži skup. Ondava striedavé úspechy o čom svedčia výsledky zápasov a konečné tabuľky. Dorastenci sa umiestnili na 4. mieste a dospelí na 3. mieste.

Rada OÚ, ktorá je 5 členná pripravuje zasadnutie pre plénum, ktoré sa schádza podľa potreby a závažnosti obecných problémov. Je 13 členné. Riešilo najmä rozpočet obce, ktorý bol na r. 1992 – príjem 8 mil. 728 tisíc, z tejto sumy dotoval štát 6 mil. ba výstavbu kanalizácie obce. Ďalej riešilo obec. zastupiteľstvo plynofikáciu obce, z ktorou sa počíta v r. 1993 smerom od Vranova. Riešilo aj otázku slobod. voľby lekára, zriaďovanie lekárne neriešilo a OÚ vydal osvedčenie pre súkr. roľníkov o vlastníctve pôdy podľa zák. 219/9 ZB. a ďalšie záležitosti. Zápisy z týchto zasadnutí sú archivované na OÚ. K 31.12.1992 boli v našej obci 2 rómske domy. Jeden Heleny Miškovičovej, v ktorom býva 11 obyvateľov a druhý vlastní Milan Miškovič, v ktorom býva jeho 6 čl. rodina. Okrem matiek s deťmi a dôch. Miškovičovej sú v prac. pomere (4), jeden Miro, je vo výkone trestu.

V obci sa nenachádzajú opustené siroty, ani starí ľudia o ktorých by sa nemal kto postarať. V obci zostala aj naďalej materská škola, ktorú v tomto roku navštevovalo 53 detí, ktoré sa tam aj stravovali. Hygiena obyvateľov je na patričnej úrovni, o čom svedčí ich zovňajšok, čistota obydlí, upravené dvory a kvetinové záhrady. Takmer v každom dome je vodovod.