Preskočiť na obsah

Nový rok sme privítali bez snehu, teplotne normálny. Sneh napadal 29.1., zosilneli mrazy teplota v noci -18°C a trvali do 8.2. Začal padať sneh a k 13.2. ho napadlo až 40-50 cm. Od 21.2. sa oteplilo. Pranostiky Matej ľady láme sa splnila. Denné teploty sa pohybovali v rozmedzí 4-7°C. Sneh sa topil, v marci zišiel a teploty dosiahli 12-16°C. 18.3. sa začali jarné práce na poli a v záhradách. V IV. dekáde marca bola chladná a daždivá. 25.3. na PD začali s výsadbou skorých zemiakov. Apríl dosť chladný aj suchý, máj teplotne normálny. Jún dosť chladný, zato júl už horúci až 32°C.

Žatva začala 12.7. a skončila 26.8.. Počasie jej prialo, dosť sucho. September pekný, teplý, babie leto trvalo aj začiatkom októbra. Počasie stále suché. Prvá dekáda okt. teplá 18-22°C. Od 12 okt. sa ochladilo. Prvý slabý mráz 3.10., 23.10. padal sneh a koncom okt. mrazy -7°C. Aj november chladný a dosť daždivý. 14 a 15.11. teploty +10°C. V dec. 8,9,10, chladno -14°C. Potom sa oteplilo, začalo snežiť, vietor, záveje. Vianoce boli zasnežené. Žiadne živelné pohromy sa v tomto roku nevyskytli..

Pleseň aj v tomto roku prenasledovala rastlinstvo naších poli a bolo nutné robiť postreky. Veľmi pekná bola úroda jadrového ovocia. Viac sa už objavuje spevavé vtáctvo  Zmizli lesné mravce. (Arch.1/91)

28.3. priletel biely bocian. Svoje pôvodné hniezdo našiel zhorené. Hniezdo začal stavať. Po 2 týždňoch odletel. Samička sa nevrátila. 25.4. znova sa však obaja vrátili. Žiadne mláďaťa nevychovali. I napriek podmienkam bola úroda celkové dobrá. (Archív.č.3/91).

Oproti minulým rokom zaostala súkromná bytová výstavba. Rozostavané sú 4 súkromne byty. Aj výstavba školskej jedálne ide pomaly.

Začiatkom jari sa začalo s výstavbou chodníka – jeho oprava od p. Dzurackého Jozefa smerom hospodárskemu dvoru. Stavbu prevádzal obecný úrad v Tovarnom za vedenia st. Jozefa Barnu v spolupráci s poľnoh. družstvom. Hodnota diela bola 70 000 Kčs.

Na základe politických zmien bol v našej obci zriadený Daňový úrad dňa 6. marca. Najprv bol umiestnený v školskej bytovke. Neskoršie bol premiestnený súkr. bytovky M. Kovaľa. Vedúcim DÚ sa stal p. Orság. Na úrade pracuje celkom 8 zamestnancov. Zriadenkyňou je p. Vargová. Škoda že není v prevádzke býv. grófske kúpalisko. (Arch. č. 2/91)

Chcel by som s a trošku do minulosti vrátiť. Našu obec i okolité postihlo v r.1778 Zemplínsku župu , do ktorej patrilo aj Tovarné, zemetrasenie Otrasy poškodili aj kaštieľ Hadík Barkóczyho. (Zo záznamu Evy Bombovej Arch.č.4/91)

Naša obec leží na okraji Nízkych Beskýd v doline Ondava a jej prítoku. Mierne zvlnený pahorkatinový povrch  oddeleného chotára tvorí centralnokarpatský plyš a ostrovčeky druhohorných vápencov a dolomitov. Severne od obce je vybudovaná vodná nádrž.

Obec sa spomína od r. 1479 pod názvom Thawarna, v r. 1773 Tawarna a v r. 1808 Towarné. Odtiaľ pochádza dodnes používaný názov Tovarné. Obec v minulosti patrila panstvu Humenné, od roku 1548 Revaiovcom a od 17. storočia rodine Hadík Barkoczyovcom. V roku 1557 mala obec 8 domov. V roku 1715 mala obec 18 opustených a 8 obývaných domácnosti. Postupne tento počet narastal av r. 1828 bolo v obci 61 domov a 462 obyvateľov, ktorí pracovali ako roľníci a ovocinári. Za býv. ČSR, okrem okrem tradičných zamestnaní sa zaoberali aj výšivkárstvom a tkáčstvom. V r. 1778 postihlo obec slabšie zemetrasenie. Koncom II. svetovej vojny fašisti obec vypálili.

7.2.1991  sa v tunajšej obci konala výročná schôdza členov Jednoty SD. Predsedníčkou zostala p. Bednárová Anna. Vzhľadom na to, že členský podiel sa zvýšil zo 100.-Kčs na 500.-Kčs, klesla aj čl. základňa.

K 3.3.1991 sa konalo celoštátne čítanie ľudu. V našej obci prevádzali M. Hromjaková, L. Čonka, Baláž.

 Výsledky sčítania :

1. počet obyvateľov aj s dmov. dôchod. : 1038

2. Muži: 522     ženy : 516

3. ekonomický činné obyv. : 461 z toho muži : 236, ženy : 251

4. obyv. zamestnaných v obci : 210, v okr. a mimo okr. :251

5. národnosť : slov. : 998

                        čes. : 4

                        ukr. : 3

                     rusini : 8

                        pol. : 3

                       rom. : 21

6. počet domov : 242 , počet bytov : 269, neobyv. domy : 18

7. automat. pračky : 46

8. Farebné tel. : 109

10. nábož. rím.kat. : 815, gr. kat. : 131, evanj. : 17

Z 15 na 16.3. došlo k vlámaniu do predajne jednota SD zadným vchodom. Neznámi páchatelia ukradli rum a kávu. Škodu Jednote spôsobili vo výške cc 30 000.- Kčs. Páchateľov nezistili.

241.4. zomrela v obci zatiaľ najstaršia občianka vo veku 102 rokov Alžbeta Stanovčáková. Pochovala dcéru aj 80 roč. zaťa. (Archív 5/91)

13.7. sa pri kúpaní vo vodnej nádrži občan našej obce Róm Ján Miškovič utopil. Jeho telo našli až o 2 dni. Je to už 5 obeť, ktorú si vodná nádrž vyžiadala.

13.9. došlo na križovatke Tovarné – Vranov – Kladzany – Ond. Matiašovce k havárii 2 osobných áut. Auto prichádzajúce od Kladzian, ktoré viedol rom, narazilo do osobného vozidla prichádzajúceho od Humenného. Pri náraze auto od Humenného vyletelo a smrteľne zranilo 3 občanov, ktorý práve vystúpili z autobusa  od Matiašoviec. Táto tragédia mala dohru na Okresnom súde vo Vranove, ktorý vymeral vinníkovi trest odňatia slobody na 5 rokov nepodmienečne. Poškodený sa odvolal na Krajský súd v Košiciach, ktorý mu trest odňatia slobody znížil na 4 roky. (Archív č. 6,7,/91)

V rámci služieb obyvateľom otvoril 22.10 obchod s potravinami súkromný podnikateľ Ján Duda občan Tovarného. Obchod zriadil adaptáciou miestnosti v budove požiarnej zbrojnice. Majiteľ sa naozaj stará o prosperitu obchodu sústavným zásobovaním rôznych potravín, aj mäsových výrobkov, drogérie i južného ovocia.

Dňa 1.11. bola zriadená pri obecnom úrade ďalšia prevádzkareň dámske krajčírstvo. Prevádzkareň bola umiestnená v budove obecného úradu. Vedúcou tejto sa stala Mária Vojtková z Vranova. Prevádzka zatiaľ prosperuje.

Naše poľnohosp. družstvo i napriek pripravovaným transformačným zmenám, zatiaľ pracovalo svojím bývalým spôsobom. Obsiali a obsadili sa všetky schopné poľnohospodárske plochy. Dobrá organizátorská práca vedenia PD, ale i vyhovujúce poveternostné podmienky sa pričinili o dobré hospodárske výsledky.. Že v rastlinnej výrobe došlo k hospod. schodku cca 2 mil. 621 tisíc, bola príčina, že pre PD prestali štátne dotácie a zeleninárstvo v Podčičve. plnilo plán len na 86,3 %, i keď vyrobili 185,5 t zeleniny, strata na zelenine bola 628 tisíc Kčs. Pozornosť bola venovaná aj výrobe mlieka. Bola dokončená rekonštrukcia farmy dojníc, čím sa vytvorili prijateľnejšie podmienky pre zvýšenie dojivosti. Iná výstavba na PD sa v tomto roku neprevádzala. Plniť hospod. výsledky – úlohy pomohla PD aj pridružená výroba. PD žiadne nové odrody obilia, či zemiakov nepestovalo a používalo iba doposiaľ osvedčené. Žiadna živelná pohroma náš chotár v tomto roku nepostihla, iba pleseň a pásavka zemiaková urobili svoje. Ako Pd hospodárilo v r. 1991 zhodnotila výročná schôdza, ktorá sa konala 18.2. 1992. Nové voľby predstavenstva neboli. Predsedom PD zostal naďalej Ing. Ján Onufer.

Činnosť pridruž. výroby oproti minulému roku upadla o čom svedčí aj počet pracovníkov v nej. V r. 1990 ich pracovalo 85, v r. 1991 len 16.

Pčet všetkých pracovníkov na PD k 31.12.1991 : 263, z toho THP 26, inž kádre 5 oproti 7 v roku 1990.

 V našom školstve aj v tomto roku dochádza k rôznym organizačným zmenám a dotklo sa aj našej školy. Riaditeľom školy zostal aj naďalej p. Jozef Behajla. Došlo k zmene vo funkcii zástupkyne, ktorú do 1.9.91 vykonávala p. Mária Helmeczyová. Výnosom MŠ Sr však túto vykonávať nemohla- nedostala výnimku ako riaditeľ. Došlo k voľbe tajným hlasovaním bola do funkcie zvolená Dr. Helena Mataninová, uč. tunajšej školy ktorá bola predsedníčkou školskej rady. Za preds. šk. rady bola zvolená uč. p. Darina Olbrichtová.

18.4. došlo na škole k voľbe novej inštitúcie a to školskej rady. Táto sa skladala z pedag. pracovníkov z prevádz. pracovníkov zástupcov rodičov a z člena obecného úradu. Cieľom tejto bolo sledovať hospod. na škole, uč. pomôcky i prácu riad školy a zást.

 Za členov rady boli zvolení:

Za ped. prac. PaedDr. H. Mataninová preds. M. Gubčová, E. Kuncová, D. Olbrichtová, prev. prac. Erika Kerčáková, za rodičov: V. Harman, B. Kuncová, J. Dobrocký, za obecný úrad J. Kandalik.

 Na základe výnosu MŠ SR mohli učitelia s vysokoškolským vzdelaním nosiť titul Mgr. (magister) Tento nosia Mgr. Behajla, Hromjaková, Harmanová, Kuncová, Cicková, Olbrichtová, Vasiľová, Havrilová, Behajlová, Mižák.

V septembri 1991 prišiel do kolektívu Mgr. Ľubomír Mižák rodák zo Sečov. Polianky a Mgr. Jolana Havrilová – Popčaková rodáčka z Ond. Matiašoviec. V októbri 1991 z kolektívu odišla Dr. Kováčová do Humenného z rod. dôvodov.

9-10.5. sa učitelia a prev. prac. zúčastnili zájazdu na Flóru v Bratislave. 5.10. bol Deň športu. Začal sa hádzanou medzi učiteľmi a žiakmi. Pokračovalo sa výstupom na hrad Čičva. Na škole sa vyučovali 3 cudzie jazyky a to ang. nemčina a ruština. Vyučovali ich miestni učitelia. Náboženstvo bolo aj naďalej ako nepovinný predmet, ale bolo riadne zaradené do rozvrhu hodín. Vyučoval ho j8n Bujdoš, farár z Ond. Matiašoviec. Školský rok sa začal 2. sept. 1991. K 30.6.1991 bolo na škole 225 žiakov. Tento počet sa k 1. sept. zvýšil na 304 z toho 29 Rómov. Počet prvákov 15.

Učitelia ktorí pôsobili na tun. škole od 1.1.1991, j. Behajla riad. šk., Mária Helmeczyová – zást., učitelia: M. Helmeczyová, E. Kuncová, M. Gupčová, K. Behajlová, V. Harmaniová, PeaedDr. H.Mataninová. M. Hromjaková, M. Vasiľová, A. Cicková, D. Olbrichtová, M. Onuferová Ing. , A. Treľová, Ing. G. Helmeczyová, PaedDr. Kováčová, J. Havrilová, Ľ. Mižák, Školská družina 2 oddel., počet žiakov 52, Viera Belaniová ved. ŠD, Ľ. Jevická uč.

Koordin. mimošk. práce Anna Fetkovičová.

Prevádzkoví pracov.: Viera Vašková – škol., Erika Kerčáková – uprt.Genoveva Chmeľová upratovačka. Školaská jedáleň počet strav 124, Irena Gabrišová ved.šj., Mária Štefanová ved. kuch., Margita Ivanová pom. kuch. Anna Barnová pom.kuch.,

Zmeny k 1.9.1991 nastali aj u prevádzkových pracovníkov. Odišla Chmeľová uprt. a kurič Jozef Duda. Funkciu kuriča a zároveň školníka vykonával Ľubomír Jevicky, pochádza z Čičavy. Do Tovarného sa priženil.

Materská škola : počet oddel. k 30.6. : 2, počet žiakov 54, k 1.9.počet odd.  2, počet žiakov 52.

Pedagóg. prac. Marta Lazorová . riad šk., M Štefanovská, M. Stanovčáková a Rošková T. – učit., prevádzkový pracovníci : Anna Dudová – kuchárka, Veronika Vargová – pom. kuch., Katka Luptáková uprt. Juraj Bajcura – kurič. Na základe organ zmien k 1.9.1991 odišla Veronika Vargová.

Šport v našej obci ako sa zdá je na úpadku. Z existujúcich 2 šport. odvetví (futbal a ping-pong) zostal iba futbal. O tento šport sa starali aj v tomto roku Ján Kerčák, Miro Duda – predseda, a Pavol Vojtko. Jarné kolo začalo 24.3. zápasom doma s Banským, v ktorom Tovarné prehralo 1:2. Prehralo aj ďalší zápas vonku so Sačurovom 3:2.

14.7. zorganizovali funkcionári futbalu turnaj na ktorý pozvali mužstvo z Benkoviec a Vyšného Hrušova. Víťazom turnaja sa stalo mužstvo Vyš. Hrušova.

BEh vďaky sa tento rok už nekonal. Jeho organizátor F. Chmeľ bol na poľovačke postrelený do hlavy a teraz je už iba na vozíčku. Jeho kamaráti na neho nezabudli a prišli mu darovať krv. (Archív 9/91)

Zvlášť organizované kultúrne podujatia sa neuskutočnili. Mládež sa zábava iba na tanečných zábavách, alebo kultúrne využitie hľadalo v okresnom meste. Obyvatelia sa aj naďalej starajú o svoje domy, záhradky, príkladom môže byť slúžiť ulica hlavnej cesty. I napriek tomu, že všetko takmer podraželo o 100%, občania sa pekne obliekajú, v obci je hodne farebných televízorov, autom. pračiek, áut, opriadajú sa bohaté svadby s veľkým počtom hostí (aj200). Občania žijú celkové v dobrých susedských vzťahoch, na tanečných zábavách už k bitkám nedochádza. Ani v jednom prípade nedošlo k rozvodu.

Spoločenské organizácie pracujú slabšie. Akú- takú činnosť vyvíjal ČSČK, zväz drobnochovateľov a poľovnícke združenie a PO.

K 1.1.1991 došlo na obecnom úrade k zmene administartivných pracovníkov. Odišla p. A. Bohucká, prišla p. A. Repková, ktorá nahradila doterajšiu matrikárku p. Novákovu, ktorá neskoršie odišla. 1.7. nastúpila di úradu V Hrabovčáková. Práca poslancov obecného zastupiteľstva bola dobrá. Riešili sa rôzné obecné záležitosti. Medzi najdôležitejšie patrili – kanalizácia a plynofikácia obce. Výstavba kanalizácie začne už v r. 1992. Problémy sa ukázali najmä po finančnej stránke, čo bolo brzdou zlepšovania vzhľadu obce.

24. nov. sa konala celo obecná schôdza. Viedol ju starosta Jozef Barna. Prejednávali sa tieto otázky:

1. prístavba kostola, 2. poplatok na kostol na r. 1991 150.- Kčs, 3. výstavba smetiska pre 10 obcí okolia, 4. výstavba plynovodu pre obec, 5. zavedenie káblovania pre satelit pre obec.

K týmto problémom prebehla medzi občanmi anketa, aby sa mohli sa k jednotlivým úlohám vyjadriť. Súhlas bol daný k bodom 1,2,4.

Počet obyvateľov podľa sčítania obyv. v r. 1980 sa za 11 rokov zvýšil len o 39. Naďalej prevládajú muži. Rozpočet OÚ na r. 1991 bol : 3 306 358.- Kčs bol vyčerpaný. Sviatočným dňom bol 8 január 1991 v Dome dôchodcov v Tovarnom keď medzi obyvateľov zavítal poslanec za SNS Ján Petko a odovzdal starým ľuďom dar naších krajanov z Kanady, rôzné ošatenie. (Archív11/91). Občania – dôchodcovia s uznaním prijali zvýšenie dôchodkov od 1.6..  O zdravie naších obyvateľov sa aj naďalej starali 3 doterajší lekári : MUDr. Jaroslav Cintavý – všeob. lekár, MUDr. Ján Repko – detský lekár, MUDr. Miloš Hlavinka – stomatológ. Počas roka sa žiadna zdrav. epidémia nevyskytla.

Na záver roka – na Silvestra – mládež usporiadala tanečnú zábavu.