Preskočiť na obsah

Nový rok1990 začal miernou zimou. Prvá dekáda januára mierna zima -8-10°C snehu len asi 1cm. Neskoršie prišlo oteplenie, sneh zmizol, teploty sa pohybovali okolo +4 až -6°C. Počasie v marci bolo pekné teplé, teploty u nás nad normál 16-18°C, ale veľmi sucho, čo umožnilo naším družstevníkom započať jarné poľnohospodárske práce. Tieto začali už 6.3. sejbou jarného jačmeňa. V druhej polovici marca už sadili aj skoré zemiaky. Apríl bol potom chladný a daždivý, teploty pod normál, zato však máj do 20. teplý, až 26°C, prišli aj búrky. Z 19 na 20.5. bol slabý mráz. Jarným prácam počasie prialo. Aj žatva začala dosť skoro 3.7. začala na chotáry Štefanovce kosba ozimného jačmeňa. Počasie bolo priaznivé takmer po celé leto. Žatva aj preto skončila 30.7. v rekord. čase. Aj jeseň bola pekná Teplá s občasnými dažďami. V mesiaci októbri z 23. na 24. došlo k silnému ochladeniu a teplomer ráno ukazoval -5°C. November dosť teplý a vlhký, v poslednej dekáde dosahovali teploty +11°C, bolo to 24.a24.11. Prvý sneh napadol v noci 4.12. do výšky 10 cm. V tomto roku k žiadnym živelným pohromám nedošlo.

 Aj v tomto roku sa vyskytla pleseň uhorková, ba táto poškodzovala aj porasty zemiakov a bolo nutné robiť chemické postreky. Naďalej dochádza k väčšiemu úhynu králikov.

Už len sem tam sa objaví netopier ušatý, sú na zániku. Čierny bocian sa v našom rajóne nevyskytuje. Biely bocian ktorý hniezdi na komíne základnej školy priletel 31.3.. Samček prišiel sám. Hniezdo nenašiel, zhorelo, začal stavať nové Samička priletela 8.4.. Vychovali 2 mláďaťa. Odleteli 31.8..

Družstevníci z roka na rok menia osiva i sadiva, čo sa prejavuje na dosahovaní ha výnosov. Pekní ha výnosy dosiahli v zbere skorých zemiakov. 1q však v jeseni stal už 240 Kčs. Priemerný ha výnos obilovin bol 5.25 t,čo je oproti minulému roku viac o 1,23 t.

V tomto roku pribudol v našej obci iba 1 rodinný dom. V rozostavaní sú ďalšie 4 rodinné domy. Z iniciatívy MNV – nového vedenia VPN a KDH(Verejnosť proti násiliu a Kresťanské demokratické hnutie) už pod vedením nového predsedu Jozefa Barnu, boli vedľa mosta na hlavnej ceste brig. vybudované po oboch staranách železné lavičky pre chodcov. Veľmi pomaly pokračovala výstavba školskej jedálne pre ZŠ. Ukončená bola oprava ľavého krídla budovy býv Kaštieľa. V júni a júli bola budova zakrytá plechom. Vonkajšia fasáda bola daná do pôvodného stavu, na opravu ktorej pamiatkový úrad venoval 286 tís. korun. Murárske práce prevádzala stavebná skupina pri JRD pod vedením p. Hasaru. Murársky majster bol občan z Tovarného Ján Jozefov – „prezývaný Kačúr“ Všetky práce boli ukončené 4.10.1990.

Na JRD pribudli nové kancelárie – predsedova a kanc. pre skladníčku Annu Vanšovskú spolu v hodnote 348 tis.Kčs. Kultúrny pavilón pri dome dôchodcov je stále nedokončený, stavba ide pomaly, neni finančných prostriedkov.

Jak v našom štáte dochádza k veľkým politickým premenám, k týmto došlo aj na našom JRD. Aktívne pracuje na JRD VPN, ktorá si vynútila kádrové zmeny vo vedení JRD.

10.jan.1990 sa konala členská schôdza na ktorej došlo k voľbe predsedu. Navrhnutí boli 2 kandidáti. Doterajší predseda Ján Smetana Ing. a jeho podpredseda Ing. Ján Onufer. Tajným hlasovaním bol za nového predsedu zvolený Ing. Ján Onufer. Na JRD pracoval viac rokov ako ved. rastlinnej výroby. Pochádza z Čaklova a býva v Humennom. Hneď po zvolení sa ujíma vedenia JRD v Tovarnom. Bývalý predseda z družstva odchádza. Ako som už uvádzal klimatické podmienky po celý rok, ale aj dobrá organizátorská a riadiaca práca nového vedenia družstva mali veľký podiel na výsledkoch hospodárenia, ktoré boli vo všetkých ukazovateľoch lepšie ako v r. 1989.

V záhrade v Podčičve pestujú ako raritu Dážďovku, či kalifornské červy. Majú ich okolo 6 mil. kusov Získavajú z nich sušením a mletím bielkovinovú múčku a výborný kompost, ktorý odpredávajú záhradkárom. Oplatí sa to dodáva predseda Ján Onufer. V tomto roku došlo k rekonštrukcii maštalí, aby sa zlepšili podmienky pre chov dobytka.

Počet všetkých pracovníkov na JRD k 31.12.1990 – 358 z toho THP 32, – inž. kádre: 7.

V tomto roku sa konala na našom JRD milá slávnosť. Ekonómka družstva Veronika Dobošová sa dožila pekného životného jubilea 50 rokov. Na tunajšom JRD pracovala od r. 1982. Jej záslužnú prácu na tomto úseku vysoko ocenil predseda družstva Ing. Ján Onufer.

Školský rok 1989/90 sa začal 3.septembra 1989. Zmeny sa dotýkali aj na našej školy. Došlo k zmene u zástupkyni. Namiesto p. Kuncovej E. za zast. bola tajným hlasovaním zvolená Mária Helmeczyová, ktorá túto funkciu už predtým vykonávala 11 rokov. Podľa nových smerníc došlo aj k voľbe riaditeľa školy. Táto sa konala 23.1.1990. Z 3 navrhnutých kandidátov vyšiel víťazne doterajší riaditeľ p. Jozef Behajla. Od januára 1990 došlo k zmene oslovovania učiteľov žiakmi a aj medzi sebou v úradnom styku. Namiesto súdr. uč. – pán učiteľ. Taktiež s školách nesmeli byť žiadne politické organizácie. Na škole prestal existovať predmet občianska náuka. Od 1 januára 1990 pôsobili na škole tí istý pedagógovia ako v roku 1989 zmena nastala vo vedúcej mládežníckej organizácie – ved. sa stala Kveta Behajlová. Veľmi pekne pracoval hádzanársky krúžok pod vedením Ľubomíry Jevickej a súťažil v rámci kraja, kde dosahoval pekných výsledkov. Tunajší učitelia sa zapájali aj do osvetovej práce. Pracovali vo VŽ, ČSČK a v ZPOZ. Materská škola mala 3 triedy s počtom 84 detí. Aj naďalej stránku ekonomickú zabezpečovalo JRD.

Kultúrny život v obci akoby strácal dych. Svojú činnosť pre nerentabilnosť prestáva miestne kino. Aj iných kultúrnych podujatí je pomenej. Za to však častejšie bývajú tanečné zábavy – disko alebo živa hudba. Pekná pracovala MĽK pod vedením p. Márie Mražikovej. K 31. dec. mala knižnica 18071 zväzkov. V roku 1990 pribudlo 495 zväzkov. Pre žiakov ZŠ a MŠ vystúpil divadelný súbor PUĽS a divadielko Ďuriček. 14.2.1990 započal v tunajšej obci kurz angličtiny. Prihlásilo sa 10 poslucháčov. Kuzd viedol p. ukáč z R. Kazimíra.

28.1.1990 sa konala verejná schôdza cirkevnej obce. Programom bolo založenie strany Kresťansko demokratického hnutia. Schôdze sa zúčastnil aj p. farár Koromház z Ond. Matiašoviec. Z Vranova bol prítomný JUDr. Baník. Vedením koordinačného výboru boli poverení Jozef Barna, Ján Kerčák a V. Harman. Na tejto verejnej schôdzi sa prítomní aj modlili a spievali piesne Kto za pravdu horí a Slovensko moje, otčina moja….

30.8.90 vystúpila v našej obci kultúrna úderka z Bratislavy pod vedením televíznej hlásateľky Dr. Nory Beňačkovej. Ďalšími členmi boli Eva Križíková – herečka, Karol Polák, šport. komentátor. Prítomným predviedli reláciu „Vtipnejší vyhráva“.

 Dobrú činnosť vyvíjal aj ZPOZ. Prestalo už uvítanie detí do života a pozdravy jubilantom. Pozornosť bola venovaná najmä sobášom. Počet týchto bol v roku 1990 – 19.

V tomto roku sa naša mládež venovala hlavne 2 športom a to futbalu a ping-pongu. Pár chlapcov sa venovalo behu, medzi nimi aj jedno dievča Zuzka Chmeľová. Najlepšie sa však darilo futbalovému oddielu pod vedením M. Dudu, J. Kerčáka, obaja rodáci z Tov. Polianky a p- Vojtku. Ich cieľom bolo postúpiť do III. triedy čo sa im aj na jeseň podarilo. Slabšie sa darilo ping-pogistom o čo svedči aj tabuľka.

13.5.1990 o 14:00 hod. už po 5 krát sa konal Beh vďaky. Víťazom sa stal poľský reprezentant, druhé miesto obsadil Madar z Košic a 3 bol Vrabeľ z Vranova. V kategórii nad 40 rokov obsadil F. Chmeľ 2 miesto.

Novembrová sametová revolúcia 1989 hlboko zasiahla do politického života aj v našej obci. Konali sa slobodné voľby, kom strana stratila svoje mocenské postavenie, nastáva zmena v nár. výbore 2x sa v našej obci konali voľby, vznikajú nové strany KDH, DS, Poľnohosp. strana ap.  

18.1.1990 zasadá VPN a vyjadruje nedôveru doterajším poslancom MNV. Títo sa potom všetci až na Katku Luptákovú písomne vzdajú svojho mandátu. Prácu na MNV však aj naďalej riadi doterajší predseda Ján Petriga až do mimoriadnych volieb.

19.3.1990 sa konala členská schôdza KSS. Odstupuje starý výbor na čele s E. Kuncovou. Mnohí členovia, najmä však dôchodcovia a učitelia vracajú legitimácie. Pribudli však členovia ktorí boli organizovaním závodoch. V nových voľbáhc bol za predsedu zvolený Jozef Gregus rodák z Komarian, ktorý býva v tunajšej obci a pracuje v Dome mládeže vo Vranove. Tajomníkom sa stal V. Harman a pokl. Ľud. Repková.

7.4.1990 sa konali nové voľby – mimoriadne- do MNV. Volieb sa zúčastnilo 58,8% zapísaných voličov. Zvolení boli všetci 16 návrh. poslanci(17 bola Katka Luptáková). Za nových poslancov boli zvolení Jozef Barna, Jozef Baláž, Ján Kandalík, Ján Džuňa, Štefan Duda str. M. Repko, M. Jozefov, V. Duda, Ján Kožej, Jozef Bednár, Dzuracká M. G. Chmeľová, Jar. Varga, Jur. Vertygáč, K. Luptáková. F. Kremnický . L. Čonka. Voľby viedla nasl. volebná komisia: Bart. Štefan, Jozef Helmeczy, Jozef Dzuracký, Mária Vojtková, M. Špirňak, Jozef Barna. Ako pozorovateľ za ONV bol prítomný p. Pastor. Koncom apríla zasadalo plénum MNV a zvolilo predsedu, taj. a radu MNV.

 Predseda Jozef Barna, rod. z Rus. Kazimíra priženil sa do Tovarného, prac. OSP Vo Vranove vykonával funkciu predsedu MNV úväzkové. tajomník Ing. Baláž, priženil sa do Tovarného, člen rady: L. Čonka, M. Duda, Š. Duda str., Ján Džuňa, a Ján Kandalik

8.6.1990 sa konali po 44 rokoch prvé slobodné voľby. Volebná miestnosť, ktorá bola v kultúrnom dome, bola otvorená o 14:00 hod. Prišli prvý voliči prevažne dôchodcovia. Volilo sa aj 9.6. do 14:00 hod. kedy bola volebná miestnosť uzavretá. Do volebných zoznamov bolo zapísaných 719 voličov. Voliť prišlo 624 voličov. Občania volili jednotlivé strany nasledovne: 1. VPN – 86 %

                    2. KDH – 94 %

                    3. KSS – 73 %

Hlasy dostali aj DS, strana Zelených a ďalšie.

Príprava komunálnych volieb jednotlivé strany dávali návrh na predsedu – starostu obce. KDH za kandidáta navrhlo J. Barnu, KSS Ľ. Repkovú, ostatné strany a hnutia návrh nepredložili.

4.10.1990 zasadala volebná komisia v zložení: M. Dzuracká, A. Kandaliková, Balážová, Cintavá Eva, Helmeczyová M., Kuncová Božena, Petriga Ján, Lazorová Marta, Dzuracký Jozef, Barnová Mária. Zhodnotila prípravu volieb a ostatné org. záležitosti. Voľby sa konali v dňoch 13 a 24. 11. 1990. Počet zapísaných voličov : 721. Volieb sa zúčastnilo 503. Za predsedu – starostu bol 247 hlasmi zvolený Jozef Barna. Z doterajších 23 poslancov podľa nového volebného zákona mohli byť zvolení len 12 poslanci. Vo voľbách dostali mandát : Za KDH : Jozef Baláž, Š. Duda str., Ján Džuňa, M. Ferenc, J. Kandalík, F. Kremnický, J. Lazor str., A. Majirská, a. Slaviková.

Za DS : MUDr. Jar. Cintavy, za KSS M. Konečná a za stranu poľnohospod. Juraj Vertigač. Táto strana- Českoslov. poľnohosp. bola u nás založená v jan.1990 a mala 18 členov. Dochádza aj k zmene názvu MNV. Tento sa už volá Obecný úrad v Tovarnom. Tajomníkom obec. úradu stal sa Ing. Jozef Baláž. Voľby prebehli disciplinovane a zvolení poslanci sa ujali svojej práce.Rozpočet na rok 1990 pre obec bol 998 tisíc Kčs. Obecný úrad aj naďalej zabezpečoval vývoz smetí v doposiaľ dohodnutých obciach. Aj kaderníctvo pracuje ďalej.

V roku 1990 sa narodilo v našej obci 16 obyvateľov a zomrelo 6 obyvateľov. K 31.12. žije v obci 14 Rómov. Všetci až na matku H. Miškovičovú a deti pracujú.

23.novembra 1990 došlo v poludňajších hodinách v obchode Potraviny v sklade k požiaru. Tento vznikol od komína v ktorom bol zamurovaný drevený tram. Škoda na potravinách bola odhadnutá na 40 tis. korún. Požiar likvidovali naši požiarnici za hodinu.

1.decembra1990 došlo k tragickej nehode na poľovačke. Ján Štefanovský nechtiac pri výstrele na diviaka, trafil svojho kolegu 40 roč. F. Chmeľa do hlavy. Utrpel prestrel mozgu a zlomeninu čelnej kosti. Z bývalého nášho maratónca sa stal invalid na vozíčku. Má ochrnutú právu stranu končatín. Nielen štát sa staral o naších prestarlých a dôchodcov ale aj náš MNV ktorý v tomto roku poskytol 34 dôchodcom peňažnú pomoc vo výške 1200 Kčs. Ako sa žilo kedysi a ako sa im žije ešte dnes spomína obč. Anna Riabyová (Archív č. 9/90). Aj o amnestovaných občanov, ktorí stratili svoje domovy sa postaral ONV odbor pracovných síl vo Vranove a zabezpečil pre 4 ubytovanie v Tovarnom. (Archív č. 10/10) Asi v polovici mája, ale aj v júni a júli začínajú problémy so zásobovaním. Je nedostatok základných potravín. Kúpiť si mohol spotrebiteľ napr. denne len 1 kg cukru. Obyvatelia vyjadrujú nespokojnosť. Boja sa zdražovania. Ozdravie naších občanov sa aj v tomto roku starali 3 naši lekári, ktorí pôsobili aj v minulých rokoch. Do troch domov pribudol telefón – Jevický, Mikita, Halgaš.

Narodilo sa 7 deti z toho 1 zomrelo a zomrelo 37 obyvateľov.