Preskočiť na obsah

Počasie v tomto roku bolo rôzne. Január začal hmlisto, teploty okolo -4°C. Snehu bolo, veľmi málo, február teplotne pod normál. Teploty v noci len -3°C snehu tiež nebolo. Jar sa prihlásila dosť skoro a už 8.3. začali družstevníci so sejbou jarného jačmeňa a jarnej pšenice v katastri obce Ond. Matiašovce. Počasie jarným prácam prialo. Sejbu jarnú ukončili 20.3.1989. Zhoršenie počasia prišlo 1 mája, kedy začalo pršať. Pršalo 3 dni. Voda zaplavila niektorým občanom pivnice a hodne škôd narobila aj družstevníkom najmä v blízkosti rieky Ondavy. Zaplavila jarné porasty obilnín, zemiakov a kŕmnej repy. škoda bola OŠP vyčíslená na 140 000 Kčs. Žatva v našom chotári začala 3 júla. Počasie bolo pekné, žatva bola ukončená 6.8.1989.

Jeseň bola veľmi pekná, ale aj suchá. V sept. a okt. vôbec nepršalo a teplomer sa 26. sept. vyšplhal až na 21°C.Všetky jesenné práce stačili družstevníci zvládnuť načas. Aj prvá dekáda nov. bola suchá a na to ročné obdobie dosť teplá. Od 12. nov. sa schladilo a prihlásili sa prvé mráziky. Snehu a dažďa bolo v tomto roku pod normál, teda suchý rok. Ľadovec a víchrica neboli.

Ekologické podmienky pre pestovanie zeleniny sú stále veľmi zlé. Obyvatelia stále nemôžu dopestovať bez rôznych chemických postrekov uhorky., cibuľu hrach ap. Úrodu stále ničí pleseň. Postihuje aj porasty zemiakov. Ovocia v tomto roku bolo veľmi málo, ba pleseň postihla aj orechy.

Bociani, ktorí stále hniezdia na komíne ZŠ prileteli obaja naraz, čo je zriedkavosťou.. Prileteli 6.4. Hniezdo im zhorelo a stavali nové. Vychovali 3 mláďaťa . odleteli začiatkom sept. Je potešiteľné, že z roka na rok sa viac a viac objavuje spevavé vtáctvo. Netopierov je málo.

Úroda siatin bola dobrá, vďaka svedomitému ošetrovaniu porastov. Priemerný výnos obilnín z hektára bol na našom JRD 4,8 t. Družstevníci aj naďalej používajú osvedčené odrody obilnín, iba sadbu zemiakov menia.

V tomto roku pribudli len dva rodinné domy  Pekný dom si postavil Milan Miškovič – cigáň s ústredným kúrením. Bol prebudovaný odkúpený rodinný dom a tak pribudla ďalšia trieda MŠ, ktorá k 1. septembru mala už 3 triedy. Budovu odkúpilo JRD za 350 000 Kčs.

Dňa 19.12.1989 bola daná do prevádzky čistička odpadových vôd, ktorú prevádzal OSP vo Vranove. Hodnota diela predstavovala 3 mil. 989 tisíc Kčs. Veľkú zásluhu na jej budovaní mal Ján Petriga, preds. MNV najmä po stránke organizačnej. Bola z MNV podaná aj objednávka na vypracovanie projektu pre výstavbu kanalizácie celej obce. Projekt vypracovávajú Pôdohospodárskom projektovom ústave v Prešove.

3.4.1989 bola daná do prevádzky nová reštaurácia Jednoty. Táto bola vybudovaná za 2 mil.240tisíc Kčs. Na jej otvorení sa zúčastnili zást. OVKSS, ONV, Jednoty a MNV. Stavbu prevádzal OSP Vranov. Vedúcim reštaurácie bol poverený Miroslav Repka z Vranova. Doterajšia stará budova reštaurácie bola dňa 11.4.1989 zbúraná. 18.4.1989 sa začalo s asfaltovaním miestnych komunikácii. Práca trvala 1 týždeň a prevádzala ju Krajská cestná správa v Košiciach pod vedením Michala Džuňu, občana Tovarného. Hodnota diela prestavovala 1 mil. Kčs.

22.4.1989 prebehla v našej obci národná smená. Pracovalo sa na úprave parkov, cintorína, potoka a ostatných priestranstiev. Pracovali všetky spoločenské organizácie.

Adaptácia ľavého krídla býv. hospodárskej budovy kaštieľa Budovu dostalo JRD do užívania od MNV. Adaptáciu prevádzala stavebná skupina JRD pod vedením s. Hasaru, ved. stav. skupiny. Murárske práce začali v apríli a prevádzali ich ss. Ján Jozefov z Tovarného a Gibóda s Tóthom z Ond. Matiašoviec. Budova bude slúžiť ako klimatizačný sklad na zemiaky, ktoré tam už v sep. 89 družstvo uskladnilo. Skladovať sa budú hlavne zemiaky na výsadbu.

3.nov. 1989 sa za počalo s výstavbou školskej jedálne v areáli ZŠ. Bola prevedená úprava terénu a zemné práce. Toto previedlo JRD v Tovarnom Stavbu bude prevádzať OSP Vranov.

Kultúrny pavilón pri USS v Tovarnom je stále vo výstavbe. Začiatkom apríla 1989 za počalo sa aj s ohradou šk. areálu. Prácu prevádzalo JRD Choňkovce z okresu Michalovce. Ohrada je z vlnitého plechu a jej výstavba stála 120 000 Kčs.

 Ako som už na začiatku uviedol počasie naším poľnohospodárom celkove prialo. Jarné, letné i jesenné práce prebehli hladko. Napr. žatvu ukončilo naše JRD medzi prvými v okrese vďaka dobrej organizátorskej práce ved. rastl. výroby s. ING. Jána Onufera a jeho štábu Ing. M. Hricovej, Ing. Dvorskej a V. Harmana i prisl. traktoristov ako M. Repko ml., F. Matta, Berko, atď. Výsledky sa dostavili v ha výnosoch, ktoré boli pekné. Od ich výsledkoch závisela aj živočíšna výroba, ktorá tiež dosahovala dobrých výsledkov pod vedením ved. živ. výroby Ing. Hrica a jeho ved. dvorov s. Ing.Knapovej na Behanovciach, s. Čižika v Tovarnom a ďalších. V živočíšnej výrobe pracovali prevažne dôchodcovia ako M. Harman, Vojtko, M. Belani s manželkou Margitou, Eštoková Ver. ale aj mladší – D. Matanin, Kočerhová M., Fedorková z Tovarného, Hobľaková zo Štefanoviec a i.

Výsledky hospodárenia na našom družstve hodnotila výročná členská schôdza za rok 1989 dňa 8.2.1990. Správu predniesol Ing. Onufer Ján, už nový predseda JRD, zvolený tajným hlasovaním na návrh VPN pri JRD 10.jan.1989. Bývalý predseda Ing. Smetana dôveru nedostal. NA tejto výr. schôdzi sa previedla aj voľba nového predstavenstva a revíz. komisie. Na záver bola družná zábava. Nové predstavenstvo: Ing. Onufer, Ing. Hric, Gajdzik, Mražik, Kočerha, Čižik, Škarupová, (Vanšovská), Baková, Gibóda, Šeba,Miškovič, Bičejová.

Predseda revíznej komisie: Michal Jozefov, čl. M. Konečná, Š. Bujko

Počet všetkých prac. na JRD : 382 z toho THP 32 z toho je 11 s tit. Ing.

Dobrú pozornosť venovali na JRD aj pestovaniu zeleniny pod vedením už nového vedúceho Jána Kožeja z Ond. Matiašoviec, ktorý vystriedal býv. Ing. Velikého, ktorý odišiel učiť na PTŠ v Čaklove. Ján Kožej dlhoročný pracovník na JRD v pestovaní zeleniny – má ukončenú PTŠ v Čaklove odbor ovocinár – zeleninár – prisľúbil, že vitamínov bude dosť. V skleníku aj v tomto roku pestovali kvety – klinčeky a chryzantémy.

Školský rok 1988/89 sa slávnostne začal 1.sept. 1988. 5.2.1989 sa konal zápis žiakov do 1. ročníka. Konal sa v budove ZŠ. Slávnostný príhovor k budúcim nováčikom mal tajomník MNV s. V. Harman, za vedenie školy sa k prvákom a k rodičom prihovorila zást. s. Kuncová. V kultúrnom programe vystúpili všetci budúci prváci. Predsedníčka ZRPŠ Kuncová B. im na záver odovzdala vecné darčeky. Do 1. roč. pre šk. r. 1989/90 bolo zapísaných 27 žiakov. Od 1.jan. 1989 pôsobili na škole do 30.6.1989 títo pedag. Pracovníci: Jozef Behajla, riaditeľ Emília Kuncová zást. riad., I. stupeň 3 triedy: M. Gupčová, M. Helmeczyová, A. Fetkovičová, II. stupeň – 7 tried : V. Harmanová, M. Hromjaková, E. Lisá, J. Géci (dôch.) K. Mikulcová, V.Chomová, A. Treľová, . Školská družina – 2 triedy : Viera Belaniová ved. ŠD, Ľubomíra Jevická vychovávateľka, Mária Prokopičová – vedúca PO SZM.

Prevádzkový pracovníci – školská jedáleň – celý rok 1989: Irena Gabrišová ved.šk.jed., M. Štefanová ved. kuchár, M. Ivanová pomoc. sila, A. Barnová pomoc. sila, .Upratovačky : V. Vašková školníčka, E. Kerčáková, uprt., G. Chmeľová uprt. Jozef Duda- sezónny kurič.

V školskom roku 1988/89 k 30.6.1989 bolo na škole 292 žiakov. Školu opustilo – ukončilo školskú dochádzku 48 žiakov. Na štúdia bolo prijatých 17 žiakov a do učeb. pomeru nastúpilo 31 žiakov.

Prospech: I. polrok k 31.1.1989 – prospelo 288, neprospelo 4 z toho cigani3, vyznamenaní 78, samé jedničky 53

II.polrok k 30.6.1989 – prospelo 287, neprospelo 5, z toho cigáni 4, vyznamenaní 78, samé jedničky 53 , zníž. známka s chovania 4.

 K 1. septembru 1989 došlo na škole k organizačným zmenám. Z učit. kolektívu odišli J. Géci, Kveta Mikulcová a Chomová. Prišli nové učiteľ. sily Mária Vasilová, PaedDr. Kováčová, Ihnatová, Gérová..

Pokračovalo sa v úprave areálu školy – dostavba ihrísk, oplotenie školy, začiatok budovania školskej jedálne, maľovanie učebni, v modernizácii vyuč. procesu zakúpením ďalších uč. pomôcok ap.

Učitelia spolu so žiakmi sa zúčastňovali prac. brigád na JRD najmä pri zbere zeleniny, zemiakov a aj ovocia. Pracovali na úpravách miestnych parkov a pri zbere odpadových surovín a liečivých rastlín. Škola na týchto brigádach odpracovala v tomto roku vyše 6300 brig. hodín. Veľmi pekných výsledkov dosiahol pož. krúžok pod vedením skup. ved. Prokopičovej, ktorý školu reprezentoval na krajskej súťaži a získal 5. miesto.

Zmeny nastali aj na MŠ. Adaptovaním súkromného domu pribudla ďalšia trieda, od 1.sept.89 mala MŠ už 3 triedy, 6 pedag. pracovníkov a 64 žiakov.

Vyučovali tu: Tatiana Mataninová – riad.šk., M. Štefanovská, M. Stanovčáková, H. Šnelcerová, I. Jakubová, M. Lazorová. Pomocná personál : Mária Dudová – kuchárka, Viera Vargová pomocnica v kuchyni, Magda Jakubová – škol. A. Halásová pomocnica v jed. Anna Boňková sez. kurička. Po stránke ekonomickej MŠ aj naďalej riadi JRD Tovarné.

24.2.1989 sa v obci konalo slávnostné zhromaždenie pracujúcich a mládeže z príl. 41. výr. Februárového víťazova. Slávnostný príhovor predniesla uč. ZŠ Kveta Mikulcová. S kultúrnym programom vystúpili pionieri zo ZŠ pod vedením s. Prokopičovej.

2.3.1989 ZPOZ predviedol ukážkové účinkovanie. Toto bolo zamerané na pozdravenie budúcich brancov. Ako branci boli prítomní Radko Hromiak, Vilo Sabol, Miro Miškovič, a Bratko. V ZPOZ vtedy učinkovali : s. Harmanová V. ako recitátorka, spievali ss. uč. Kuncová, Hromjaková, Belaniová a elektr. orgán doprevádzal J. Géci. Slávnostný príhovor mal s. J. Petriga preds. MNV.

10.3.1989 pri príležitosti MDŽ sa konala slávnostná schôdza SZŽ spojená s výstavkou ručných prác našich žien.

27.3.1989 zahrali zväzáci spolu i s dospelými po 13 rokoch divadelnú hru Svadobný závoj v réžii M. Lazorovej. Ako herci účinkovali M. Gregusová,S. Bartko,J. Košuda s manželkou, F. Chmeľ s manželkou, V. Harmanová, I. Jakubová a Gombita. Hra mala úspech, zahrali ju aj pre obyvateľov v USS v Tovarnom

13.8.1989 pri príležitosti 45. výročia SNP konali sa v našej obci na ihrisku TJ, Mierové slávnosti spojené aj s ukončením žatvy ma JRD. Za hojnej účasti miestnych obyvateľov ale aj okolitých obci sa k týmto prihovoril podpreds. ONV Vincent Ivanov, ktorému družstevníci odovzdali žatevný veniec. Na slávnosti vystúpili aj kultúr. súbory z Ružomberka so speváčkou Hankou Hulejovou, súbor z Vranova a dych. hudba z Koškoviec, okr. Humenné.

6.nov.1989 v predvečer osláv VOSR sa konala v kultúrnom dome slávnostná akadémia. Na tejto prehovorila k prítomným s Kuncová E., preds. ZO KSS. Kultúrny program pripravili zväzáci a pionieri zo ZŠ.

 O premietanie filmov sa aj naďalej stará ved. kina J. Behajla. Filmy sa premietajú pravidelne v stredu a v nedeľu, kedy býva najlepšia účasť.

14.5. 1989 už po 4 krát o 14:00 hod. bolo usporiadaný na tej istej trati Beh vďaky Tovarné – Štefanovce. Zúčastnilo sa ho celkom 95 bežcov. Dvaja s Poľska. Behu ale na kratších trasách sa zúčastnili aj deti z MŠ a žiaci ZŠ z Tovarného. Z dospelých za Tovarné bežali F. Chmeľ (10miesto),A. Duhoň 21, Radoslav Chmeľ 32, Marian Duhoň 36, J. Chmeľ 55, Jozef Špirňak 64, P. Chmeľ 77, S. Michalov 89, a F. Michalo 95 miesto. Víťazom sa stal Mikuláš Vrábeľ z Agrostavu Vranov v čase 37,56 hod. F. Chmeľ mal čas 43,23 hod. Zo športových oddielov vyvíja aktívnu činnosť iba futbalový, v ktorom hrajú dospelí i dorastenci. Oba celky hrajú okresnú súťaž IV. triedu  a darí sa im striedavo ako ukazuje aj tabuľka súťaže. V tomto roku mládež usporiadala 5 tanečných zábav tzv. Na záver roka na Silvestra usporiadala jednota SD „párovú zábavu“ za peknej účasti obyvateľov.

Miestny národný výbor zakúpil pre prevádzkareň 1 auto na odvoz smetí pre vlastnú obec, ale aj pre odvoz smetí z Ond. Matiašoviec, Kučína, Kladzian, Štefanoviec, Sedlísk i Tov. Polianky. Túto prácu prevádzali M. Špirňak –  šofér, Ján Kožej ml. a Milan Ivan. MNV zakúpilo aj 5 veľkých kontajnerov na komunálny odpad. Tieto zasa odváža JRD. Práve v čase , keď v Prahe prebiehali významné udalosti 17. nov., konala sa v našej obci výročná schôdza ZO KSS, ktorá mala po rozdelení už len 12 členov. Správu o činnosti org. predniesla jej predsedníčka s. Kuncová. Účasť členov bola 96%,. Zastúpené boli aj spoločenské organizácie. Za novú kandidátku bola prijatá Helena Šnelcerová, uč. MŠ. Diskutovalo 6 súdr. Na výr. schôdzi bol prítomný aj ved. taj. OVKSS s Balvirčák, ktorý hodnotil polit. situáciu v našom okrese. Spoločenské organizácie pracovali dosť nesystematický a prácu niektorých nebolo ani vidieť.

Občania obce majú možnosť stravovania v novej reštaurácii, kde je vývarovňa a denne sa tu varia až 3 druhý jedál. Pracovníci JRD majú svoju kuchyňu. Žiaci MŠ a ZŠ sa majú možnosť stravovať v školských jedálňach. V MŠ sa stravovalo 64 deti a v ZŠ až 240. počet občanov cigáňov sa v tomto roku nezvýšil. Žijú v 2 rodinných domoch so slušným zariadením, najmä u M. Miškoviča, ktorý má nový dom s ústredným kúrením. Pracuje ako traktorista a manželka v pridruženej výrobe. 2 cigáni boli pre trestné činy v r. 1989 ešte vo väzbe.

Udalosti, ktoré sa odohrali 17.novembra 1989 v Prahe, mali vplyv na spoločenský a politický pohyb aj v našej obci. Po vzore našich miest vzniká aj v našej obci hnutie VPN. VPN vzniká nielen v obci ale aj na JRD.

VPN tvorili: Ján Šimko, Ján Duda, Ján Kandalík, Marta Lazorová, Agnesa Kočišová, Ľuba Jevická, Katka Luptáková.

VPN zorganizovala 17.12.1989 verejné zhromaždenie, pred ktorým chodili dvojice po domoch a získavali od občanov najmä názory a postrehy zo života v obci na jednotlivých úsekoch.Na toto zhromaždenie boli prizvaní : predseda MNV Petriga, predseda JRD Ing. Smetana, r.ZŠ Behajla, ved. potravín Kerčák. Títo potom odpovedali na kladené otázky. Schôdza bola dosť búrlivá a trvala 4 hodiny. Vo výkladoch obchodu viselo aj takéto heslo:

K – koniec

S – starým

Č – časom

Hnutie VPN na JRD tvorili: Jozef Ivan, M. Jozefov, Mražik, Goga, Fugová. Prišli tiež z rôznymi požiadavkami na zlepšenie pracovných podmienok, na zlepšenie organizácie práce a žiadali aj zmeny vo vedení družstva. K týmto neskoršie aj došlo, keď bola predsedovi JRD Ing. Smetanovi vyslovená strata dôvery.

O prestarlých občanov a dôchodcov bolo aj v tomto roku postarané formou dôchodkov, ktoré u niektorých občanov nedosiahli 1000 Kčs. Vo veľmi zlých prípadoch poskytoval MNV týmto občanom jednorazovú pomoc.

Životný štandard obyvateľov je aj naďalej dobrý o čom svedčia novobudované rod. domy, kúpyschopnosť obyv., pekné obliekanie ap. I keď nové auto „Favorit“ stojí 85 tis. Kčs zakúpili si ho občania Hutko, Lazor, Ivan Jozef, Lukáč.

O zdravie naších obyvateľov sa aj naďalej starali 3 lekári : MUDr. Cintavý,  – prakt. lekár, MUDr. Hlavinka – zub. lekár a MUDr. J. Repko – det. lek. Epidemie ochorenia sa  nevyskytli.

Počet rozhlas. príj. : 151, televíznych príjim. :228