Preskočiť na obsah

Počasie v tomto roku bolo dosť nestále, avšak zvláštne extrémy sa nevyskytli. Január sa prihlásil zachmúrenou oblohou a hmlou, ktorá trvala až na pár dni celý mesiac. Sneh napadol až 18. januára, ale za 2 dni zišiel. Denná teplota stále nad nulou 4-6 °C. Február i marec premenlivý, snežilo, pršalo i slabé mrazíky -4°C. Máj škaredý, druhá jeho polovica mokrá. Boli problémy so sušením sena. V júni dosahovali teploty cca 22°C no c júli sa teplomer vyšplhal až na 33°C – 24.7. Počasie v jesení bolo primerané tomuto ročnému obdobiu. Veľmi studený bol však november. Teplomer ukazoval až -16°C pôda hlboko premrzla. 29.nov. okolo 19:40 hod. prišla víchrica s dažďom a hrmavicou. Škody však nenarobila žiadne, iba na JRD zostal v zemi petržlen na výmere asi 3 ha až do jari 1989. Prvý sneh napadal 1 novembra, jeho výška dosiahla 5 cm.

V tomto roku bola bohatá úroda ovocia. Obyvatelia nenašli spôsob ako ovocie využiť. Výkup bol slabý, ovocie hnilo v sadoch. Po tomto neúspechu časť obyvateľov ovocné stromy začala klčovať a na týchto plochách pestuje zeleninu a zemiaky. Žatva začala dosť skoro, už 4.7. padali na hone pod Kalicou prvé klasy ozimného jačmeňa. Úroda obilnín bola celkom dobrá. Výnos ozimného jačmeňa z 1 ha bol 6,5 t, čo je oproti minulému roku lepšie. Celkové počasie žatevným prácam prialo a žatva skončila 1.8.1988. V mesiaci máji 19 a20 v odpoludňajších hodinách padal ľadovec, obilné porasty však veľmi nepoškodil.

Bociany prišli 2.4. Najprv samček, samička prišla až 15.4.. Vrátili sa na staré miesto. Hniezdo im zime zhorelo a museli stavať nové. Vychovali 3 mláďatá. Pleseň uhorková a cibuľová aj naďalej prenasleduje našich záhradkárov, zhubne pôsobí aj pásavka zemiaková.

Iste radostný bol pre obyvateľov našej obce 14. september 1988. V tento deň bol daný do prevádzky miestny vodovod z vodnej nádrže Starina. Prví obyvatelia, ktorí boli na vodovod napojení sú: Praščaková, Škarupa, Horná, Bohanič Michal. Ostatní obyvatelia podľa požiadaviek budú napájaní postupne. Na nový vodovod bolo tiež napojené JRD, Ústav sociálnej starostlivosti v Tovarnom, základná škola a učiteľská bytovka. Vodovod budoval Agrostav Svidník. Zásluhu na jeho výstavbe ma MNV na čele s jeho predsedom s. Petrigom a ONV Vranov. Nové domy nepribúdali, ale rozostavané rodinné domky majú občania Štefan Balogač, Jozef Jančoška, Miroslav Lukáč, Jozef Suchý, Milan Miškovič. Pokračuje sa vo výstavbe čističky, reštaurácie a kultúrneho pavilónu v USS v Tovarnom

6.jan.1988 sa konala mimoriadna členská schôdza JRD. Na vlastnú žiadosť odstúpi z funkcie predsedu JRD Ing. Jozef Hudák (odchod do dôchodku). Túto funkciu vykonával v Tovarnom 6 rokov. Za jeho doterajšiu svedomitú prácu mu poďakoval taj. OV KSS pre poľnohospodárstvo s. Michal Baláž. Za Okr. poľnohospodársku správu bol prítomný jej riaditeľ s Ing. Čorba. Veľmi kladne prácu Ing. Hudáka hodnotili aj členovia družstva ss. Kucík, Bajcura a ďalší. Do funkcie nového predsedu bol zvolený Ing. Anton Smetana, ktorý sem prišiel z JRD Bystré, kde bol tiež predsedom. Pochádza zo Spiša. 11. februára sa konala v kultúrnom dome výročná členská schôdza JRD. Schôdzu viedol už nový predseda s. ING Smetana, za podpredsedu JRD bol zvolený s .Ing. Ján Onufer vedúci rastlinnej výroby. Ako vyplynulo zo správy, plánované úlohy boli splnené. Plánovaný zisk 2 mil. 300 tis. bol prekročený, skutočnosť 2 mil. 485 tis. Kčs. Aj v tomto roku dostavali družstevníci doplatky čo svedči o dobrom hospodárení družstva. JRD malo aj naďalej pridruženú výrobu.

Druh pridruženej výroby : lisovňa, drevovýroba, stavebná výroba, kovovýroba, počet pracovníkov v nej 50, plánovaný zisk v Kčs 5 657 000, skutočnosť v Kčs 6 626 000.

Počet všetkých pracovníkov JRD 365 z toho THP 38.Okrem pestovania zeleniny zameralo sa naše  JRD aj na pestovanie kvetov. V zasklepenom hangári pracovníčky v zelenine ss. Baková, Demjančiková a Jenčová vysadili množstvo podpníkov chryzantém (8tisíc) ktoré odpredali potom k Pamiatke zosnulých. Aby sa naša verejnosť dozvedela o celkovej práci nášho JRD, začalo vydávať „Spravodaj JRD v Tovarnom“ Zodpovedný redaktor V. Harman. Prvé číslo vyšlo 1.3.1988

Školský rok 1987/88 sa začal slávnostne 1. sept.1987. Už tradične začiatkom februára sa koná slávnostný zápis do 1 ročníka. Tak tomu bolo aj 7.2. o 9:00 hod.v budove ZŠ. Slávnostný príhovor k budúcim prvákom mal pres. MNV s. Petriga. Kultúrny program pripravila ved. /DM s Viera Belaniová. Predsedníčka ZRPŠ s. Božena Kuncová odovzdala budúcim prvákom vecné darčeky. Do 1 ročníka  87/88 bolo zapísaných 18 žiakov. V školskom roku pôsobilo na škole 17 pedag. prac. Jozef Behajla, Emilia Kuncová, M. Helmeczyová, M. Gupčová, A. Fetkovičová, M. Hromiaková, V. Harmanová, K. Mataninová, V. Didňanská 1.3.88 odišla na matersku dovolenku, T. Krajňák, A. Treľová, D. Olbrichtová 12.1.88 materska dovolenka, E. Lisá, K.Mikulcová, M. Michalov dôch. za s. Olbrichtovú od 14.1.88, Ján Géci dôch. za Dr. Didňanskú od 8.3.88

Družina mládeže: Viera Belaniová vedúca výchov., Ľubomíra Jevická – vychovávateľka

POI SZM Mária Prokopičová – pion. vedúca

Pomocný personál:

Mária Štefanová – ved. kuchárka v sk. jed.

Margita Ivanová pomocnica

Anna Barnová – pomocnica

Irena Gabrišová – vedúca škol. jedálne pre ZŠ a MŠ

Upratovačky:

Viera Vašková – školníčka

Erika Kerčáková

Genoveva Chmeľová

Jozef Duda sezónny kurič

Školský rok 87/88 sa začal s počtom 262 žiakmi. NA I. stupni v roč. 1-4 bolo 76 žiakov, z toho 2 cigáni. Na II. stupni 5-8 roč. bolo 186 žiakov – 27 cigáňov. Do školskej družiny ktorá mala už 2 triedy bolo zapísaných 54 žiakov.

Zmeny na MŠ v uč. kolektíve nenastali, nezmenil sa ani počet tried. Počet detí tiež neklesol. V 2 triedach bolo zapísaných 56 detí.

Príkladný bol aj čin tunajších učiteľov, ktorí sa v čase svojich prázdnin pomáhali JRD pri žatevných prácach. Riaditeľ šk. s. Behajla už 15 rok chodí ako kombajnista. 2 rok chodia na sušičku ss. uč. Helmeczyová, Hromiaková, Belaniová a Gupčová. Ostatní učitelia v rámci ROH chodia 2 odpoludnia triediť mrkvu a peržlen. Každý z miestných učiteľov pracuje v niektorej spoločenskej organizácii napr. Hromiaková (uč.) je preds. ČK, s. Belaniová taj. ČK, s. uč. Lazorová preds. SZŽ,ss. uč. Géci, Hromiaková, Kuncová, Harmanová, Belaniová účinkujú v ZPOZ (zbor pre občianske záležitosti) s. riad. Behajla je správcom kina a vedúcim AS.

13.8.1988 usporiadalo JRD v Tovarnom pri príležitosti 30 výročia založenia JRD “ Večer pracovnej slávy. Zúčastnili sa ho členovia JRD, hostia z OV KSS, miestní funkcionári strany, MNV a spol. organizácie.

14.8.1988 pri príležitosti 30 výročia založenia tunajšieho JRD konali sa v tunajšej obci na futbalovom ihrisku prvé slávnosti mieru a čsl. – sov. priateľstva. Kultúrnym programom pobavili prítomných asi 600 občanov kultúrne súbory zo Závadky, Chemlonu Humenné, ale aj učitelia tunajšej ZŠ. Pri tejto príležitosti vydalo JRD brožúru 30 rokov JRD v Tovarnom (archív č. 5/88)

 Pri príležitosti VOSR konali sa v odpoludňajších hodinách v kultúrnom dome oslavy jeho 71. výročia. Večer bol lampiónový sprievod, veľmi slabá účasť najmä dospelých, čo býva u nás takmer pravidelne.

15.5. už po tretíkrát sa bežal Beh vďaky z Tovarného do Štefanoviec a späť 12 km. Bežali žiaci MŠ, ZŠ v kategóriách 5-10 a 10-14 roční. Hlavný beh na ktorý nastúpilo 64 pretekárov z celého Slovenska. Najstarší pretekár z Nových Zamkov mal 69 rokov. Ako hostia sa Behu vďaky zúčastnili 2 pretekári z PĽR z toho 1 žena. Víťazom pretekov sa stal Jozef Vidumský zo Šarišských Michalian. Za Tovarné bežali F. Chmeľ, Milan Ivan, Ján Kandalik, Anton Duhoň a Jozef Vanšovsky. Organizácia bola veľmi dobrá. Z Tovarného sa najlepšie na 8 mieste umiestnil f. Chmeľ, ktorý robí dobré meno tovarnianskému športu.

Futbalisti hrali v IV. triede, kde sa im nedarilo a obsadili až 8 priečku. Lepšie sa darilo dorastencom, ktorí skončili ako 3 z 10 mužstiev. Nedarilo sa ani stolným tenistom a v rámci okresu I. triedy skončili predposlední pred Ruským Kazimírom.

 Pravidelne a to 2 x do týždňa sa v našom kine premieta film. Účasť býva cca 80 ľudí, najmä v nedeľu. Počas roka bolo v obci veľmi málo tanečných zábav. Škoda, že tvoriaca sa hudobná skupina zanikla a mládež chodila na zábavy do okolitých obci.

Pokračovali práce na čističke, na výstavbe reštaurácie a dokončovala sa  východná výstavba vetvy vodovodu pod lesom, kde je plánovaná ďalšia výstavba rodinných domov. Práce pokračovali aj na prístavbe kultúrnych miestnosti v USS. MNV zadal objednávku na výstavbu plynovodu, kanalizáciu a výstavbu školskej jedálne pre ZŠ.

Vzhľadom na to , že väčšina členov strany sú členovia a pracovníci JRD, so súhlasom OV KSS došlo v máji k rozdeleniu str. org. na 2. Predsedom ZO KSS pri JRD sa stal s. V. Harman. Predsedom ZO KSS v obci, ktorá malá len 13 členov je s. Kuncová, pokladníkom s J. Behajla a zapisovateľom s Petriga.   

Zlepšila sa aj práca SZM zásluhou novej predsedníčky Marcely Gregusovej. Organizácia sa podieľa na skrášľovaní obce a pomoci JRD. Činnosť organizácie je sťažená aj tým , že mládež pracuje mimo bydliska a tiež aj študuje. Na JRD odpracovali zväzáci 832 brig. hodín. Pracovníci JRD majú možnosť sa stravovať vo svojej jedálni, v čase žatvy je im dovážaná strava na pole.

6.10.1988 zomrel dlhoročný člen strany, pracovník JRD, tajomník MNV a predseda ZPOZ Bartolomej Hudák. Plénum MNV adoptovalo za nového taj. poslanca MNV v Tovarnom s. Vladimíra Harmana, rodáka z Tov. Polianky

Úctu za dlhoročnú prácu v národných výboroch si zaslúži náš občan Ján Hudák, ktorý v tomto roku odišiel do dôchodku. Za jeho prácu mu udelil prezident republiky štátne vyznamenanie Za obetavú prácu pre socializmus. Naposledy pracoval ako predseda MNV v Slovenskej Kajni.

Dňa 7.9.88 sa konalo v našej obci celokrajské ukážkové cvičenie CO. Cvičenie za účasti kraj. náč. a okres. náčelníkov CO 51 občanov zaradených v rámci CO. Vlastné cvičenie sa konalo v priestranstve USS v Tovarnom. Cvičili tieto hliadky: požiarna, zdravotnícka, vyprošťovacia a hl. hygienickej očisty. Na JRD sa predviedla evakuácia dobytka. Cvičenie svoju úlohu splnilo čo vysoko hodnotil krajský náčelník CO. 10 členov štábu a velitelia hliadok boli odmenení čestnými uznaniami.

Príkladná je aj starostlivosť o dôchodcov v USS v Tovarnom kde je po odchode býv. ved. Jozefa Helméczyho od 1.1.88 vedúcou Mária Hudáková dlhoročná pracovníčka v tomto ústave. V júni t.r. oslávili obyvatelia 25. výročie jeho založenia. Počet rozhlasových prijímačov 144. Počet televízorov 221