Preskočiť na obsah

Rok 1987 začal nepríjemnou zimou. Mrazy v prvej polovici januára dosahovali výšky až 23°C. Prišla aj snehová kalamita. 2 dni trvalo sneženie a fúkal silný vietor, nastali záveje. Cesta z Tovarného do Sedlísk , najmä pri občanovi Jozefovi Dudovi na konci dediny bola tak zaviata, že výška snehu dosahovala až 150 cm. Tak tomu bolo aj na križovatke smerom na Kladzany a Ond. Matiašovce Občania ktorí prichádzali osobnými autami od Humenného na Vranov ostali zaviati z nedele 11. januára na 12. januára za dedinou a museli prenocovať u občanov v Tovarnom. Robotníci sa 12. januára nedostali ani do práce. Cesta bola prehrnutá až v utorok 13. januára. Od 19. jan. sa mrazy zmiernili. Zásobovanie obyvateľstva však bolo plynulé až na 12. jan. Silné mrazy však ešte prišli začiatkom februára. Dosahovali hodnoty až 26°C, netrvali dlho. V druhej dekáde febr. prišlo oteplenie až na +8°C. Sneh sa veľmi rýchlo topil, voda z neho však žiadne škody nenarobila. 23.febr. začalo snežiť. Marec bol tiež dosť chladný. Teploty až -17°C. Aj apríl bol na pekné počasie skúpy. Pršiavalo, ba 5. apríla prvýkrát hrmelo. Júl bol veľmi teplý, koncom škaredý, hodne pršiavalo, sept. pekný a teplý, koncom okt. chladno, november hmlistý s priemernými teplotami okolo 6°C. Prvý sneh napadol 20. novembra, však rýchlo zišiel. 18.12. prišlo oteplenie, teploty +6°C pršiavalo.

Zvláštne extrémy zaznamenané neboli. Počasie poľnohospodárom v podstate prialo keď sa oneskorili jarné práce, začali až v druhej polovici apríla a žatva až 15. júla a trvala mesiac. Úroda hustosiatých obilovin dosiahla 38,7 q z hektára, bola lepšia ako v minulom roku. Vyskytol sa však menší úhyn králikov. Bociany prileteli 10. apríla v odpoludňajších hodinách. Samička priletela až o 14 dní neskoršie. Hniezdo im v zime zhorelo. Vybudovali nové, koncom apríla im to však víchrica zhodila a museli začať znova. Vysedeli 3 mláďatka. 24. augusta odleteli. Veľký výskyt plesne uhorkovej, cibule, pásavky zemiakovej, nebolo ovocia, najmä orechov, marhúľ. Výstavba vodovodu pokračuje. JRD navozilo na prístupovú cestu k vodojemom štrku. 9. apríla začal dodávateľ s výkopom jednej vodovodnej vetvy od lesa k hlavnej ceste. Potrubie je z umelej hmoty. Pokračovalo sa aj s výstavbou čističky odpadových vôd.

8.júla sa začalo s výstavbou novej reštaurácie, stavbu ktorej v hodnote 3.mil. Kčs prevádza Okresný stavebný podnik vo Vranove. Začalo sa aj s výstavbou kultúrneho pavilónu k Domovu dôchodcov tiež v hodnote 3 mil. Kčs Na výstavbe vodovodu odpracovali občania brigádnický 5 800 hodín. Výstavba kultúrneho pavilónu však veľmi zaostáva v dôsledku nízkeho počtu pracovných síl i pre slabý prísun staveb. materiálu. Nové obytné domy v tomto roku nepribudli.

I keď počasie v tomto roku nebolo najhoršie predsa sa práce na JRD oneskorili. Sejba jarín začala až v druhej polovici apríla v Štefanovciach. Žatva však prebiehala za daždivého počasia a bola ukončená za mesiac – 12. augusta. Úroda bola lepšia ako v minulom roku. Priemer obilia z 1 ha bol 38,7 q. Jesenné poľnohospodárske práce tiež prebiehali uspokojivo, počasie družstevníkom prialo, veď v decembri mohli ešte prevádzať hlbokú orbu. Porekadlo Katarina na blate, Vianoce na ľade sa nesplnilo. Veľkú pozornosť venovali naši družstevníci pestovaniu zeleniny. Bol daný do úplnej prevádzky za sklenený hangár. Mali však problémy s odberom petržlenu, ktorý ešte v nov.-dec. ležal očistený v hangári. JDR aj naďalej pokračovalo v odvodňovaní pozemkov. Odvodnili 209 ha poľnohospodárskej pôdy v Tov. Polianke a na Behanovciach. Odvodňovacie práce prevádzali Poľnohospodárske stavbny Prešov. Požiar na JRD v Tovarnom 3. okt. v odpoludňajších hodinách – za sadami zhorel stoh pšeničnej slamy. Pomoc pri požiari poskytli okrem našich požiarnikov aj požiarnici z Vranova. Nik pri požiari nebol zranený. Požiar zavinili 11 roční chlapci z Tovarného. JRD vznikla škoda za 35 tis. korún.

 Výročná členská schôdza JRD. Dňa 10. februára sa konala v kultúrnom dome výr. členská schôdza JRD. Družstevníci hodnotili svoju prácu za hosp. rok. V správe predsedu s Ing. Hudáka sa konštatovalo, že družstvo plánované úlohy splnilo. Plánovaný zisk 2, 280.000.- Kčs bol prekročený. Skutočnosť 2, 451 000.- Kčs Pracovníci družstva dostavali aj doplatky. Na každých zarobených 100.- Kčs až do výšky 12.- Kčs. Družstvo malo aj naďalej pridruženú výrobu. Po skončení schôdzky sa družstevníci zabávali pri kultúrnom programe.

Živočíšna výroba:   

stav hovädzieho dobytka celkom kusov : 1143                

dojnice : 551                                                                   

jalovina : 291

teľatá : 301

ošípané spolu : 514

prasnice : 70

priemer odstavčiat : 16,4

mlieko na dojnicu priemer : 3004 litrov

Počet všetkých pracovníkov na JRD : 365

Nový školský rok 1986/87 sa začal 1 septembra. Slávnostný zápis žiakov do 1. ročníka šk.r.1987/88 sa konal 8.februára za prítomnosti rodičov, zást. MNV, vedenia školy a prisl. učiteľov MŠ a ZŠ. Zápis sa konal v budove ZŠ. Slávnostný príhovor k budúcim prváčikom mal predseda MNV s. Petriga. Zavedenie školy sa k prvákom prihovorila s. zast. Emília Kuncová. Do prvého ročníka bolo zapísaných 15 žiakov, čo je o 13 menej ako v roku 1986. Populácia klesá. V školskom roku pôsobilo na škole spolu 16 ped. pracovníkov, 3 upratovačky a 1 kurič.

Pedagogický pracovníci: ss. Jozef Behajla – riad. školy, Emilia Kuncová zást. r. šk., Mária Helméczyová, Mária Gupčová, Anna Fetkovičová,Dr. Kveta Mataninová,Dr. Tomáš Krajňak, Dr. Viera Dydňanská, Mária Hromiaková,Anna Treľová, Viera Harmanová, Darina Olbrichtová, Elena Lisa, Mária Magurová,

Viera Belaniová – ved. šk. družiny

Mária Prokopičová sk. vedúca POSZM

Upratovačky: Viera Vašková -školníčka, Anna Chmeľová – uprat., Genovéva Chmeľová uprat.

Jozef Duda – kurič

V školskej jedálni pracovali 3 pracovníčky:

Mária Štefanová ved. kuchárka, Margita Ivanová pomoc.kuch., Anna Barnová pomoc. kuch.

Školský rok 1986/87 začal s 10 triedami v ktorých bolo spolu 278 žiakov z toho 35 cigáňov. Jedna trieda DM do ktorej bolo zapísaných 30 detí. V tomto roku neprospelo 1,08% žiakov z toho cigáňov 7,86%. 1 žiak nebol klasifikovaný. 5 žiakov malo zníženú známku z chovania o 1 stupeň. Bola dobudovaná špec. učebňa so slúchadlovou súpravou, pribudlo množstvo učebných pomôcok, škola má už aj malé počítače. Škola sa podieľa aj na skrášľovaní obce. Majú s socialistickej opatere obidva parky. Vyzbierali po obci železo a odovzdali do zberu. Pripravili vhodné kultúrne programy na verejné oslavy, ktoré za spolupráce osvetového strediska boli usporiadané z príležitosti oslobodenia obce, v predvečer 1. mája, SNP,VOSR a ukončenie Mesiaca SČSP.

Slabších výsledkov dosahoval futbalový oddiel, ktorý sa vo svojej skupine umiestnil na 7 mieste. Vďaka dobrým organizátorským schopnostiam s. Jána Kerčáka a Jána Lazora, bývalých hráčov fut. oddielu a za výdatnej pomoci predsedu JRD s Ing. J. Hudáka uskutočnilo sa dňa 9. august. futbalové stretnutie starých veteránov s mužstvom nad 30 rokov z Tov. Polianky. V normálnom čase sa stretnutie skončilo 1:1 . Na kopy z jedenásťmetrového bodu vyhrali veteráni 3:2. Škoda, že si dres neobliekli zakladatelia futbal. klubu v Tovarnom býv. hráči ako Jano Roman, Jožo Dzuracký, Petriga Jozef, Jano Puškár, Jano Švaby, Jano Géci, a Ďalší dnes už šeťdesiatníci. Po zápase  pri družnom posedení si pospomínali na zašlú slávu futbalu v Tovarnom.

Dňa 6. februára osvetové zariadenie zorganizovalo zdravotnícku prednášku na tému Cukrovka a jej následky. Prednášku predniesol s. Dr. Grummel lekár bývajúci v obci. Prednáška bola doplnená filmom. Prítomných bolo 53 občanov. Peknú činnosť vyvíjala aj tunajšia MĽK. Okrem výpožičiek ktorých bolo za rok 7 926 ved. poriadala besedy a výstavky pre mládež. MĽK má k 31.12.1987 spolu 14 514 zväzkov kníh. Dobrá bola aj činnosť kina za vedenia jeho vedúceho s. J. Behajlu, riad. ZŠ.

Aj v tomto roku sa uskutočnil už II. ročník „Behu vďaky“ Konal sa 10.5. o 14:00 hod. za účasti 53 bežcov. Nechýbali ani taký bežci ako Polák – náš slov. maratónec, Vrabeľ Jozef z Agrostavu Vranov. Z Tovarného sa tohto behu zúčastnili F. Chmeľ už aj dvojnásobný účastník Košického MM i zahraničných pretekov, Milan Ivan, Ján Kandalik. Víťazom II. ročníka Behu vďaky sa stal Vrábeľ z Agrostavu Vranov. Z Tovarného bol prvý F. Chmeľ.

Pre svoje potešenie si hrávali chlapci v malej bítovej kapele, Miro Hudák, Marcel Kunca a ďalší. Súťažne nevystupovali, iba raz hrali žiakom ZŠ na karnevaly.

Pekne pracoval aj v tomto roku ZPOZ a v rámci okresu získal 2. miesto.

Činnosť ZPOZ:

Počet akcii celkom:                      z toho:

sobáše : 13                                    bez cirkvi: 8

uvítanie detí : 15                             – “ –       : 7

pohreby        : 39                             – “ –       : 9

narodilo sa detí : 15                     zomrelo detí : 1:

Z dospelých zomreli : Jozef Fedorišín 61 ročný

                                    Ján Ďorda 47 ročný

Miestny národný výbor aj v tomto roku pracoval podľa svojho celoročného plánu. Plánované úlohy v rámci volebného plánu sa plnili priebežne. Išlo o výstavbu vodovodu, čističky, závodu verejného stravovania, prístavba kultúrneho pavilónu k USS.

3. februára sa konala výročná čl. schôdza ZO KSS. Správu predniesla predsedníčka s .E. Kuncová. Plán úloh prečítal člen výboru s Géci. V správe sa hovorilo o celkovej práci straníckej organizácie so zameraním na plnenie úloh JRD, ktoré ako správa uvádza boli za rok 1986 splnené.

14.februára sa konala aj výročná schôdza Jednoty spotrebného družstva. Prítomní kritizovali nepravidelné zásobovanie niektorých potravín a mäsa ale najme zlú kvalitu chleba. Bol zvolený aj nový dozorný výbor:

Predseda : Anna Bednárová

Podpredseda . Vlado Duda

Tajomník: Mária Durkajová

Za jednotu SD bol prítomný s ., Štefan Kilko ved. kádrového a personálneho útvaru.

Pekne pracuje Zväz požiarnej ochrany, Zväz poľovníkov, Československý červený kríž pod vedením s. uč. Hromjakovej a Slovenský zväz žien pod vedením s. uč. Harmanovej. V našej obci bolo ku koncu roka 1987 9 cigáňov. Až na 3 maloleté deti a ich babičku, všetci sú v pracovnom pomere. Problémy s nimi už nie sú. Materská škôlka je aj naďalej v správe JRD. Navštevuje ju spolu 53 detí v 2 triedach. riaditeľkou školy je s Mária Štefanovská, učia ss. Stanovčáková, Lazorová, a s. H. Šnelcerová.

Počet rozhlasových prijímačov : 142

Počet televíznych prijímačov 214

Hygiena našich občanov je príkladná, najmä v mladých rodinách, ktoré bývajú v krásnych nových domoch s prepychovým zariadením. Žiadna epidémia sa počas roka nevyskytla iba bežné ochorenia.