Preskočiť na obsah

PODNEBIE

Začiatkom januára začalo slabo mrznúť. Takmer celý január pršalo, bol bez snehu. Vo februári napadalo 15 cm snehu, dosť silné mrazy, najmä ku koncu mesiaca až –16 až –20°C. Pekné počasie sa prihlásilo až koncom marca, teplo bolo aj začiatkom apríla. Teploty vystúpili až na 24°C, čo je u nás na toto ročné obdobie nezvyklé. 11. apríla však nastalo citeľné ochladenie na 0 až –4°C. 12. apríla napadol aj sneh do 2 cm. Naďalej chladno. 17. apríla prvýkrát zahrmelo. Počasie pre jarné práce dosť vyhovujúce, ale bolo sucho. Jarná sejba začala 19. marca. Aj žatva vplyvom sucha a dosť veľkých horúčav začala 3.7. o 14 dni skôr ako po minulé roky. Prebehla za pekného počasia. Jeseň bola veľmi teplá, ale suchá a boli problémy so sejbou. Chladnejšie začalo byť okolo 14. dec. Napadol aj sneh. Vianoce boli krásne zasnežené. Rok mimoriadne suchý a voda v studniach aj na rovinách hlboko klesla.

PRÍRODA

I keď tento rok bol dosť suchý, nemalo to nejak vplyv na rast obilia i ostatných hospod. Plodín. Slabšia bola úroda papriky. Čiastočne ustúpila pleseň uhorková. Bola aj hojná úroda ovocia, ale vplyvom veľkého suchá ovocie bolo veľmi červivé a padalo. Mimoriadna bola na JRD úroda kŕmnej repy, čo ešte na našom družstve nebolo. Z 1 ha bolo 108,10 ton.

 Bociani prileteli 28. marca. Hniezdo museli znova budovať, lebo im zasa zhorelo. Vyliahli sa 3 mláďaťa. Jedno však zahynulo, asi vypadlo z hniezda a zabilo sa. Odleteli začiatkom septembra. Na družstve ani v tomto roku nepestovali žiadne nové odrody poľnohospodárskych plodín.

OPIS OBCE

V tomto roku pribudli 3 nové rodinné domky a dobudovala sa takmer po 3 rokoch prístavba 4 tried základnej školy. Jej slávnostné otvorenie bolo 28.8.

Už začiatkom roka došlo k jednaniu s Agrostavom Svidník, ktorý mal robiť v našej obci vodovod. Vodovod mal byť napojený na hlavný vodovodný ťah, ktorý ide neďaleko obce blízko potoka Ondavka zo Stariny, kde sa buduje veľká bodná nádrž. Dňa 4.8.1986 sa vodovod začal budovať. Začal sa výkop pre vodné nádrže (2) nad obcou v lese Nemecká a výkop pre položenie elektrického kábla smerom od hlavnej cesty a domov dôchodcov. Prístupovú cestu robilo naše jednotné roľnícke družstvo vďaka ochote s. Ing. Hudáka, preds. Do konca roka hrubá stavba nádrži bola vybudovaná. Zásluhu na tom má tesár Michal Cehlár a železiar Michal Fedorko i časť občanov, ktorí pomáhali pri úprave betonáže. Výstavba vodovodu sa prevádzala v akcii „Z“. Výstavba vodovodu pokračovala aj naďalej vďaka obetavej práci predsedu MNV s. Petrigu. V mesiaci októbri boli dovezené vodovodné oceľové rúry. V novembri sa začalo s výkopmi pre kladenie vodovod. potrubia po dedine. Výkop si pred svojím domom v hĺbke 110 cm urobil sám občan. Začalo sa 3 vetvami. Jedna na ulici pod lesom, druhá hore dedinou od bytovky až po Babinčáka a tretia smerom k Sedliskám od Juraja Bajcuru až po Jozefa Dudu. Žiadne iné zmeny v obci nenastali.

POĽNOHOSPODÁRSTVO  

Vzhľadom na počasie bol rok pre poľnohospodárov celkom priaznivý až na veľké sucho. Jarné práce začali družstevníci 19. marca na chotári Štefanovciach. Družstevníci hodne využívali závlahy najmä na miestach kde sa pásol dobytok. Počasie prialo aj zberu krmovín.

Žatva začala 3.7. so zberom ozimného jačmeňa v Ond. Matiašovciach. Prebehla za veľmi pekného počasia. Obilie bolo suché. JRD robilo žatvu iba vlastnými kombajnmi. Úroda obila aj napriek veľkému suchu oproti minulému roku neklesla, ba bola lepšia. Žatva bola prevedená v rekordom čase 9 dní.

Vzhľadom na ochranu životného prostredia a čistotu vôd, bolo tunajšie JRD zatriedené do II. Pásma hygienickej ochrany, čím vznikli určité problémy pri pestovaní obilia i ostatných poľnohospod. Plodín. Družstvo nesmie používať tekuté hnojivá do vzdialenosti 800 m od riek. Zakázaný je aj chemický postrek lietadlom. Na tunajšom JRD je spolu 367 pracovníkov. Z toho trvalé činných 345. Aj v tomto roku malo JRD pridruženú výrobu v ktorej pracovalo 51 ľudí. JRD malo túto pridruženú výrobu:

-lamináty a drevovýroba Ond. Matiašovce

– vstrekolisovňa Tov. Polianka

– kovovýroby Tovarné a Prešov

JRD hospodárilo so ziskom 1 mil.260 tisíc korún. Družstevníkom boli vyplatené aj doplatky diferencovane na 100.- Kčs v rozpätí od 1 do 12 Kčs. Výročná schôdza JRD sa konala 10.2.1987, predsedom JRD zostal s. Ing Hudák, ktorý sa 3. nov. Dožil živ. Jubilea 60 rokov.

ŠKOLSTVO A KULTÚRA

Školský rok 1986 – 87 bol pre našich žiakov, učiteľov, tiež i občanov radostnejší ako hádam predchádzajúce. Do užívania bola Okresným stavebným podnikom vo Vranove daná prístavba 4 tried, kabinetov, cvičnou kuchyňou a špeciálnou učebňou do užívania žiakom.

1.sept. Žiaci 1.-4. roč,. boli v tejto budove umiestnení, tiež aj družina mládeže. Triedy boli vybavené novým nábytkom, učeb. Pomôckami ako aj didaktickou technikou.

Slávnostný zápis do 1. roč. sa konal pre škol. rok 1986/87 9. febr.1986 kde bolo zapísaných 28 detí Žiaci aj v tomto roku pracovali v rôznych krúžkoch ako svetonázorový, strelecký, prírodovedný a ďalšie. Zúčastňovali sa okresných súťaží a olympiád ako bola matematická, fyzikálna, chemická, kde sa umiestňovali medzi popredných. Zapájali sa do vše užitočnej práce – zber papiera, žalude, gaštanov a liečivých rastlín. Pomáhali pri zberoch aj naším družstevníkom. Aj v tomto roku dosiahli žiaci ZŠ veľmi pekných úspechov v prijímacom pokračovaní na stredné školy. V rámci okresu sa znovu umiestnili na 1. mieste.

V roku 1986 navštevovalo tunajšiu školu 249 žiakov, z toho bolo 27 cigáňov. Družinu mládeže navštevovalo 31 žiakov. V školskej jedálne sa stravovalo 192 detí – cigáňov 12.

Zmena nastala vo vedení materskej školy. Riaditeľkou bola ustanovená Mária Štefanovská, ktorá pochádza z Ond. Matiašoviec. Učiteľky : Stanovčáková, Lazorová Marta a H. Čalfová – Šnelcerová. na ZŠ v učiteľskom kolektíve nenastali žiadne zmeny a vyučovali tu ss. Jozef Behajla riaditeľ školy E. Kuncová zást. riad., Magurová, Harmanová,Hromjaqková,Lisa,Dr. Krajňáj, Mataninová, Dr, Dydňanská, Treľová, Olbrichtová v ročníku 5-8. V ročníku 1-4 vyučovali ss. Helmeczyová, Horná Ľuba a s. Fetkovičová. Vedúcou družiny mládeže bola s Viera Belaniová, skupinová vedúca POSZM s.Prokopičová.

V tomto roku, vďaka ochote s. Jána Kerčáka začal fungovať aj futbalový klub. Zatiaľ dosahoval priemerných úspechov. Pri tejto činnosti boli nápomocní ss. Michal Džuňa, Jozef Kužma, obaja členovia Rady MNV v Tovarnom. Pekne pracoval aj ping-pongový oddiel.

Naši občania radi čítajú aj dennú tlač a odborné časopisy. Počet odberateľov. Pravda 46, Východoslovenské noviny 18, Smena 6, Práca 14, Roľnické noviny 14, Vranovské noviny 29, Rudé právo 3, Život 19, Svet socializmu 2, Bojovník 7, Včelár 12, Život strany 4, Zdravie 13, Slovenka 13, Záhradkár 5. Dobrú činnosť vykazovalo aj kino „OKTÓBER“. Do týždňa sa hrávajú 3 predstavenia. V stredu a v nedeľu 2 predstavenia, o 13,00 hod. pre deti, večer pre dospelých. Vedúcou kina je s. Zuzana Nováková pracovníčka MNV. Kino operátor je Ján Štefanovský. Z príležitosti významných štátnych sviatkov a udalostí sa konali oslavy. Kultúrny program pripravovali pionieri a žiaci základnej a materskej školy. Peknú činnosť v tomto roku vykazoval Zbor pre občianske záležitosti. Okrem sobášov a uvítania detí do života, pamätalo sa na občanov, ktorí odchádzali do dôchodku, dožili sa významných životných jubileí, strieborných a zlatých svadieb. Veľmi pekné oslavy pripravil ZPOZ pre nášho predsedu JRD s. Ing. Jozefa Hudáka, ktorý sa 3. novembra 1986 dožil 60. roku svojho života. Jubilanta prišli do obradnej miestnosti pozdraviť zástupcovia JRD, učitelia a pionieri ZŠ. Pri tejto príležitosti bolo s Hudákovi. dlhoročnému členovi strany, členovi predsedníctva OV KSS, riaditeľovi Okresnej poľnohospodárskej správy, z rúk ved. tajom. OV KSS s. Ing. j. Tužáka udelené štátne vyznamenanie. Miestny národný výbor čakala nemalá úloha. Bolo treba pripraviť a s občanmi prejedať voľby do zastupiteľských orgánov všetkých stupňov. Predvolebné zhromaždenie sa konalo dňa 8.5.1986. Prítomní na predstavovaní boli: Ing. Ján Hermanovský, predseda JRD v Kvakovciach kandidát do Slovenskej národnej rady. JUDr. Mašlej, riad. Štátnej banky čsl. vo Vranove n/Topľou, kandidát za posl. ONV, prítomní boli aj kandidáti do MNV

Voľby do zastup. Orgánov sa konali 23 a 24 mája. U nás prebehli veľmi hladko. V druhý deň volieb bolo voliť už len 24 voličov. Každý zapísaný volič splnil svoju občiansku povinnosť. Všetci kandidáti dostali 100% hlasov. Prvé slávnostné zasadnutie novozvolených poslancov do miestneho národného výboru sa konalo 26. júna 1986. Za predsedu MNV bol opäť zvolený s. Ján Petriga. Za tajomníka s. Bartolomej Hudák. Členovia rady MNV ss. Michal Džuňa, Jozef Kužma, Mária Demjančíková. Komisie: Školstvo, kultúra a zdravot. predseda s. Jozef Belani, Ochrana verejného poriadku s. Ľudmila Repková, Miestne hosp. a poľnohosp. s. Vlado Harman. Plán, rozpočet a výstavba : s. Mikuláš Helméczy. Telovýchva a mládež. s. Milan Štoka.  Miestny národný výbor má 21 poslancov

BEH VĎAKY

Na návrh nášho maratónca Františka Chmeľa, za pomoci MNV a JRD bude každý rok v našej obci usporiadaný na počesť oslobodenia našej obce a ukončenia II. svetovej vojny

 „Beh vďaky“  pod záštitou predsedu JRD s. Ing.Hudáka. Trať ide od MNV v Tovarnom do Štefanoviec a späť v dĺžke 10 km. Prvý víťaz s. Pollák z Košíc. Prvý takýto beh sa uskutočnil 11.5.1986. Zúčastnilo sa ho celkom 51 bežcov. Z Tovarného bežalo 6 bežcov, ako prvý dobehol František Chmeľ, druhý Ján Kandalík, tretí Milan Ivan.

Dňa 3.4.1986 sa uskutočnila beseda so žiakmi ZŠ na tému Činnosť strany od oslobodenia. Besedu previedli starí členovia strany ss. Peter Lupták, Michal Cehlár a s. Ján Géci. Strana hovorí s ľuďmi, túto akciu usporiadala stranícka organizácia 10.4.1986. Besedu s občanmi viedol predseda senátu Okresného súdu vo Vranove JUDr. Mirko Novák. Zúčastnilo sa jej 106 občanov. Beseda mala za cieľ ukázať, ako predchádzať kriminalite.

Aj v tomto roku úspešne pracoval klub dôchodcov. Miestny národný výbor aj naďalej finančne vypomáhal soc. slabším občanom.

Počet detí v materskej škôlke bol v tomto roku 66 v dvoch triedach.

Počet rozhlasových prijímačov v r. 1986 : 209

Počet televízorov : 314

Zvláštne ochorenia sa v obci nevyskytli. Obyvatelia tunajšej obce žijú v pekných moderných bytoch, s pekným zariadením, upravenými dvormi a záhradkami.

S plánovanou kanalizáciou za počalo sa pri riečke Ondavka, s výstavbou čistiacej stanice. Stavbu prevádza Okresný stavebný podnik vo Vranove n/T.