Preskočiť na obsah

Podnebie

Počasie v januári chladné, teploty –18 až –20°C. Uvoľnenie nastalo až koncom mesiaca. Začiatkom februára teploty sa pohybovali okolo –6 °C.  3. februára pršalo a v noci dvakrát silno zahrmelo. V marci sa oteplilo, ale teploty nevystúpili na viac ako na 8-10°C.  Jar sa definitívne prihlásila až koncom marca. Leto bolo škaredé celý jún a júl pršiavalo, čo malo veľký vplyv na poľnohospodárske práce. Jeseň bola zasa veľmi suchá, takže na družstve práce pokračovali plynule. Slabšie mráziky boli už v októbri –2°C. Prvý sneh napadal 19. nov. Dlho netrval, prišli už aj silnejšie mrazy –10°C. December škaredý, pršiavalo, Vianoce bez snehu.

Príroda

Ako som už spomínal rok 1985 bol mokrým rokom. Toto počasie malo vplyv aj na pestovanie zeleniny, najmä uhoriek. Ani na JRD, ani miestny obyvatelia vplyvom plesne nedopestovali takmer žiadne uhorky. Cibuľu postihla pleseň, ale už menej. Bociani prileteli až 4. apríla. Vychovali 3 mláďatá, odleteli 8.9. Aj ostatná úroda bola slabšie. Na zemiakoch sa tiež prejavila pleseň.

Opis obce

Došlo k zmene budovy Jodnota. Urobila sa menšia rekonštrukcia. Miestnosti, kde bol obchod s textilom boli prestavané a celá budova slúži ako obchod s potravinami. V budove je umiestnená aj mäsna. Celá rekonštrukcia netrvala ani 2 mesiace. Vedúcim celej predajne sa stal Ján Kerčák, ktorý je rodákom z Tov. Polianky – priženil sa do Tovarného, je členom KSS. Textilná predajňa bola presťahovaná do budovy, ktorú Jednote predal s. Demčák. Pomalým tempom aj naďalej pokračuje výstavba školy. 

Poľnohospodárstvo

Naším poľnohospodárom v tomto roku veru počasie neprialo. Jar sa otvorila dosť neskoro, bola mokrá. Jarná sejba začala až 2. apríla, tento mesiac bol dosť pekný a v I. dekáde dosahovali teploty až 14°C. Júnové dažde, ale aj v júli spomaľovali silážovanie, okopávku zemiakov a repy. Aj so sušením krmovín boli problémy. Žatva začala oneskorene. Prvé klasy spadli až 22.7.. Počasie veľmi škaredé a žatva išla pomaly. Bola ukončená až za mesiac 20.8. Spomalil sa aj zber slamy. Obilie bolo mokré muselo sa sušíť, čím pre JRD vznikali ďalšie náklady. Žatvu prevádzali družstevníci len sami so svojou technikou, kooperujúce družstvo Široké už nepomáhalo. JRD už malo 5 kombajnov aj 3 samozberače slamy. Jeseň bola pre prácu na JRD priaznivejšia a družstevníci nemali problémy ani so zberom úrody, so siatim, ani s hlbokou orbou. Jesenné práce urobili načas.

Výsledky žatvy: pšenica ozimná priemer na ha 2,5   t

                           pšenica jarná                            2,38 t

                           jačmeň ozimný                        2,32 t

                           jačmeň jarný                            2,82 t

                           repka olejná                             2,11 t    

Stav hospodárskych zvierat: 1201 ks hovädzieho dobytka

                                              Dojnice            – 570

                                              Jalovina            – 321

                                              Teľatá              –  310

                                              Ošípané spolu  – 834

                                              Prasnice           –   70

Mlieko na dojnicu : 2878 lit.           

Školstva a kultúra

Slávnostný zápis do 1.roč. sa konal 14. febr. zapísalo sa doň 18 detí. Medzi týmito už bol aj 1 cigáň z Tovarného, čo už dlhšiu dobu nebolo. Zápis sa konal v obradnej miestnosti  MNV za účasti rodičov. Koncom júna 1985 došlo k zmene vo funkcii riaditeľa školy. Po definitívnom odchode do dôchodku r. šk. s. Géciho, funkciu nového riaditeľa prevzal s. Jozef Behajla, ktorý ako riaditeľ pôsobil v Holčikovciach. S. Behajla pochádza z Hnojného, dediny v Michalovskom okrese. Svoju učiteľskú dráhu po skončení Pedag. Fakulty v Prešove, začal práve na tunajšej škole. Má aprobáciu pre jazyk ruský a tel. výchovu. Je členom strany. Býva v Sedliskách vo svojom dome. Zástupca riad. je E. Kuncová, učitelia : ss. Magurová, Harmanová, Hromjaková, Lisa, Dr. Krajňák, Dr. Mataninová, Dr. Dydňanská, Treľová, Olbrichtová- uč. II.st. Na I. st. ss. Helméczyová, Gupčová a s. Fetkovičová. Ved. DM s. Belaniová, ved. POSZM s. M. Prokopičová.

K zmene funkcie riad. šk. došlo aj na MŠ. Po odchode riad. s. Belaniovej, touto funkciou bola poverená doterajšia učiteľka MŠ s . Stanovčáková. Zmena nastala aj vo vedúcej miestnej ľudovej knižnice. Po odchode M. Zupkovej, túto funkciu prevzala Mária Košudová, pochádza z Ond. Matiašoviec. Dobrá bola aj kultúrna činnosť. Boli prevedené oslavy oslob. Našej obce Sov. armádou (18.1.), oslavy FV, 1. Mája, 41. Výročie SNP. Z príležitosti osláv Mesiaca ČSSP vystúpil 10.11. v tunajšej obci 21 členný sov. umelecký kolektív vojakov z Jelšavy. 15.11. navštívila našu obec nár. umelkyňa Darina Laštiaková so svojím umeleckým súborom. Na jej koncerte bolo prítomných 246 občanov.