Preskočiť na obsah

Nový rok sme privítali s dažďom. Počasie vyzeralo ako skoro ako na jar. Napadnutý sneh sa roztopil, mierne sa zdvihla aj hladina potôčka Mydlina. Ochladenie prišlo až 7. januára začalo mrznuť, mraz dosahoval až –19°C. Jar sa prihlásila začiatkom marca. Apríl bol veľmi suchý. 5. apríla prišla búrka, hrmelo a padal ľadovec. Škody však na chotári nenarobil. Prišiel ďalší extrém počasia a 28. apríla asi o 9:00 hod. začal padať sneh, napadalo cca 3 cm. Dlho sa neudržal a do večera sa roztopil. Jar bola celkove pekná až do polovice júna. Potom začalo pršať. Leto teda začalo dažďami. Jeseň bola suchá a slnečná v sept. a okt. občas spŕchlo. V nov. A to 5.-7. prišli dosť silné mrazy. Hodne suchý rok, jeseň takmer bez dažďa.

Jarné práce začali 18. 3. 82 na chotári v Ond. Matiašovciach. Družstevníci sa pousilovali a jariny zasiali ako prví v okrese dňa 24. marca. Celková úroda v tomto roku bola lepšia ako v r. 1981. Bocianí prileteli 28. marca, odleteli začiatkom septembra. Vychovali 2 mláďatá. Hniezdo museli robiť nové, staré im zhorelo. Úroda ovocia bola normálna, prebytky mohli obyvatelia odpredať do zberne v Tovarnom 1 kg podaných jabĺk po 1 Kčs. Zvláštne zmeny v intraviláne obce nenastali. Pokračovala iba individuálna bytová výstavba. V tomto roku pribudli 4 nové domy. Problémy naďalej pretrvávali s pitnou vodou. Táto musela byť dovážaná občanom na novej ulici pod lesom.

Výročná členská schôdza JRD sa  konala 8. febr. za veľmi peknej účasti členov JRD. Počasie družstevníkom prialo a aj priebeh všetkých prác bol na družstve plynulý. Žatva začala 6. júla a ukončená bola bez väčších problémov za 3 týždne. Patričnú pozornosť zo strany vedenia družstva bola venovaná zúrodňovaniu pôdy. V tomto roku boli prevedené melioračné práce na parcelách Pastovník a vých. časť Rovne a to v mesiaci marci. V okt. A novembri na parceliach Rovne západná časť chotára. JRD dosahuje priemerné výsledky, zaostáva však v živočíšnej výrobe a to najmä vo výrobe mlieka o čom svedčí aj okresná mliečna ligy a samotný prehľad ku dňu 31.8.1982 kde Tovarné plní nákup mlieka na 93,8 %. Slabú dojivosť pripisuje vedenie JRD dojniciam ustájeným vo VKK, ktorý po stránke technickej je nevyhovujúci – veľmi chladný. Celoročný plán JRD bol až na niektoré ukazovatele splnený(mlieko a zelenina). V tomto roku boli v našej obci 2 školy a to MŠ s 2 triedami a ZŠ s 11 triedami. Počet učiteľov v MŠ – 4 so 64 žiakmi. Na ZŠ bolo 11 učiteľov v roč. 5-8 v roč. 1-4 3 učiteľky. Počet žiakov na ZŠ bol 254, z toho 27 cigáňov. Škola stále zápasila s priestormi a triedy boli zriadené z kabinetov. Pri škole aj v tomto roku bola zriadená 1 trieda družiny mládeže, kde vedúcou bola aj naďalej s. Viera Belaniová. Pekne pracovala aj pionierska organizácia pod vedením sk. vedúcej M. Propičovej. Škola svojou brigádnickou činnosťou sa podieľala na verejno-prospešnej činnosti a pri zberových prácach na JRD. Každoročne sa začiatkom mesiaca febr. koná v obradnej miestnosti MNV slávnostný zápis žiakov do 1. ročníka. Do prvého ročníka bolo zapísaných 18 prvákov. Od 1. januára bol do tunajšej obce ustanovený za plateného osvetového pravcovnika s. Ňaňák. Organizoval besedy, prednášky, večery otázok a odpovedí, výstavky, oslavy a pod. 16.dec. 1982 vo večerných hodinách zavítal do našej obce 80 členný ľudový umelecký súbor z Užhorodu. Pekne pracovali aj spoločenské org. Najmä ZSŽ pod vedením s. Harmanovej – predsed. učiteľky ZŠ, organizovali brigády na úpravu parkov a pomoc JRD. Tak isto peknú činnosť vyvíjala org. ČSČK pod vedením s. uč. Helméczyovej  – org. brigády pri triedení zemiakov na JRD, pri bezplatnom darcovstve krvi. Pekne pracoval aj požiarny zbor, poľovnícke združenie, zväz drobnochovateľov, záhradkári a ďalšie. Dobrú činnosť aj naďalej vyvíjal ZPOZ pri MNV. Okrem sobášov, privítania deti do života, významných životných jubileí, organizoval akcie ako je odchod do dôchodku, odchod brancov na zákl. voj. Službu, sľub vernosti. Počet akcií spolu 89, z toho sobáše 22, uvítanie deti 17, pohreby 37, Narodilo sa 17 detí, zomrelo celkom 37 občanov. Koncom februára sa konala verejná stranícka schôdza , diskusia bola slabá – problémy : pitná voda, zavedenie kyvadlovej dopravy Vranov – Tovarné. Dňa 3.4. sa konala celo okresná pracovná smena, pracovalo sa v parkoch, v okolí MŠ a ZŠ, na úprave cintorína.

V roku 1982 sme mali v našej obci 10 cigánov. Začali s výstavbou rod. Domu na ulici pod lesom.