Preskočiť na obsah

1. január 1979 nás prekvapil nevídanou zimou. Ešte do 11,00 hodiny pršalo, potom sa schýlil silný vietor   a do rana klesla teplota pod –20°C. táto zima prekvapila i našich družstevníkov a narobila im hodne škody v hospodárskych budovách. Toto trvalo asi týždeň, zima povolila a ku koncu januára aj pršalo. Február bol už mierny, takmer bez snehu s teplotou –5, -8°C.

Dňa 20. febr. sa konala výročná schôdza JRD, no radostná bilancia to nebola, družstvo bolo preplátkové cca 6 mil. korún. Veľmi slabá bola najmä výroba mlieka. Urobili sa určité opatrenia, zišla sa v Tovarnom komisia odborníkov v zastúpení KNV,ONV, projektanti, no veľké zlepšenie v tomto smere nenastalo. Sejba jarnej pšenice, jačmeňa začala 25. marca. Počasie dovoľovalo, práca družstevníkov išla od ruky a 18. apríla boli so sejbou hotoví. V tomto termíne na 10ha vysadili aj skoré zemiaky. Ostatným jarným prácam počasie žičilo a boli prevedené v agrotechnických termínoch. Veľmi pekné počasie bolo od 12. mája do 14. júna. Teploty dosahovali výšky až 31-32°C. Bolo už aj dosť sucho.

Aj v tomto roku sa nezabudli vrátiť do svojho hniezda naši bocianí. Prileteli 24. marca, vyviedli 2 mláďatá a odleteli v prvej polovici septembra.

Žatva začala 16. júla, počasie veru žatve neprialo a dosť často cez ňu pršiavalo. Vedenie družstva sa snažilo po stránke organizačnej žatvu čo najlepšie zabezpečiť. Prišli na výpomoc aj kombajny z Pavloviec n/Uhom i zo Zväzu sovietskych soc. republík, pomáhali 3 týždne. Ako brigádnici v čase žatvy pomáhali aj 5 chlapci z Vietnamu. Vplyvom veľkého sucha v mesiaci máji a do polovice júna, obilie bolo veľmi krátke, slamy bolo málo, čo malo značný vplyv na živočíšnu výrobu. Celkový priemer obilia na JRD bol 26,1 q z ha. Nákupné úlohy však splnené boli. Žatva bola ukončená 10. augusta.

V rámci osláv 35. výročia SNP zavítal k nám 25.augusta spevácky a tanečný súbor z družobného okresu Veľké Berezné i ZSSR. Radosť sa bolo dívať i počúvať na krásne tance i spevy, ktoré nám naši hostia predviedli.

Ohňové posolstvo – blížila sa Spartakiáda 1980, blížilo sa 35. výročie Karpatsko – duklianskej operácie. Na počesť týchto významných udalostí konali sa v celej vlasti oslavy. Aj v našej obci takéto oslavy boli. Nad obcou 5.okt. 1979 bola slávnostne zapálená  presne o 19,00 hod.  s. Himla – počúvali sme tranzistor – vatra – ohňové posolstvo. Pri vatre k prítomným prehovoril riad. ZDŠ Ján Géci, ktorý vysoko vyzdvihol boj sov. a našich vojakov, ktorí 6.okt.1944 cez Duklu začali oslobodzovať naše územie od fašistou.

V tomto mesiaci prebiehala našou vlasťou štafeta „Dukla – Praha“ nazvaná Spartakiádna. Do našej obce prišla slávnostne dňa 21.okt. z Novej Kelče a 27. okt. Však znovu takáta štafeta prebehla a to z Vranova do okresu Humenné.

Dňa 5. dec. 1979 sa v tunajšej obci konala mimoriadna schôdza JRD. Na tejto bol na návrh OV KSS a ONV vo Vranove n/T za nového predsedu JRD zvolený s. Ing. Jozef Hudák. Je to rodák z tejto dediny, syn deputátnika. Už od malička pracoval u byv. Grófa Hadík Barkóczyho. Po oslobodení pracoval ako robotník v Podčičve v záhrade komunálnych služieb. Potom pracoval na ONV vo Vranove. Bol vedúcim odboru poľnohospodárstva, Vysokú školu poľnohospodársku ukončil v Nitre. Novej funkcie sa ujal s predsavzatím, dostať JRD na lepšie ekonomické základy.

Začiatkom decembra bol v tunajšej obci založený klub dôchodcov. Tento po menšej adaptácii bol umiestnený v bývalej ľudovej škole. Bol vybavený pekným zariadením, pravda nechýbal ani televízor. Predsedníčkou klubu sa stala Mária Bujková z Tovarného, členka našej komunistickej strany, bývala veľmi dobrá pracovníčka v živočíšnej výrobe na JRD.

Jeseň na poľnohospodárske práce nebola veľmi láskavá. Často pršiavalo bolo hmlisté počasie, sychravo. I napriek tomu naši družstevníci jesenné práce načas ukončili.