Preskočiť na obsah

Rokom 1976 sme vstúpili do prvého roku 6. päťročnice. Naša strana i celá spoločnosť sa chystali privítať a pozdraviť XV. Zjazd KSS. Ďalšou veľkou politickou udalosťou bolo 55. výročie vzniku KSČ a voľby do národných výborov. Toto dávalo i nabádalo našich občanov k pracovnej iniciatíve a k záväzkom na počesť týchto udalostí. A záväzkov bolo hodne a predstavovali hodnotu 276 000 Kčs. Dňa 6.januára sa konala v našej straníckej organizácii výročná členská schôdza, ktorá hodnotila klady i nedostatky straníckej práce za uplynulé obdobie správu predniesol člen výboru a predseda MNV Ján Petriga. Do výboru boli navrhnutí a jednohlásne čl. schôdzou schválení ss. Petriga Ján, Hanik, Bartolomej Hudák, Ján Géci a Štefan Durkaj, ktorý zároveň bol zvolený za predsedu DO KSS. O niekoľko dni sa konala po straníckej schôdzi výročná schôdza JRD. Voľby nového predstavenstva sa nekonali. Predsedom JRD zostal naďalej Michal Kucík, ekonómom Ján Petriga starší. 23.febr. sa konala verejná schôdza strany ktorej sa zúčastnilo 183 občanov.

 V prvej polovici marca začalo sa v rámci „Volebného programu“ v akcií „Z“ s výstavbou Domu smútku. Tento bol osadený na miestnom cintoríne, v jeho pravom hornom rohu. Stavba bola plánovaná v hodnote vyše 1 milióna korún. Stavbu prevádzali zamestnanci prevádzkarne pri miestnom národnom výbore pod vedením s. Štefana Tótha.

Ani tohto roku sa nezabudli vrátiť obyvatelia komína našej základnej školy – bociany. Dňa 30. marca priletela samička a o 4 dni samček. Mali trochu viac práce ako po iné roky, lebo im od komína zhorelo hniezdo. Tohto roku vychovali 2 mláďatá a asi cítili, že jeseň bude teplá odleteli až 18.septembra.

Počasie začiatkom roka bolo dosť nepriaznivé mrazy, dážď, takže jarné práce hodne oneskorili. Sejba začala až 1. apríla kedy bolo naozaj mimoriadne teplé počasie na toto obdobie. 1.-4. apríla dosahovali teploty až 22°C. Zato však 30. apríla bol mráz a poškodil takmer všetky orechy, ktorých úroda bola veľmi slabá v obci. Máj potom bol veľmi suchý, teplý, bez dažďa. Jarné práce boli ukončené včas. Na počesť XV. Zjazdu naši občania dňa 3.4. odpracovali dobrovoľnú pracovnú smenú. Občania pracovali na poli, na verejných priestranstvách, pionieri v areáli školy, ďalší občania pri výstavbe Požiarnej zbrojnice. Hodnota ktorú občania v tento deň  vytvorili predstavovala okolo 45 tisíc korún. Naši požiarnici mali v predvečer osláv 1. mája menší sviatok. Dostali do užívania nový stánok pre ich činnosť Požiarnu zbrojnicu. Táto bola vybudovaná tiež v akcií „Z“ a jej hodnota predstavovala 800 tisíc korún. Na otvorení sa zúčastnili zástupcovia Okresného výboru požiarnej ochrany.

Keďže sa pomaly blížili voľby, pripravovali sa aj nové volebné programy. Aj naša strana v Tovarnom a funkcionári národného výboru si takýto pripravovali, aby ho potom mohli predložiť občanom. No náš „Program“ bol naozaj veľký i hodnotný. Bola v ňom zahrnutá výstavba Domu smútku, Dom služieb, výstavba komunikácii, Dom potravín, výstavba chodníkov po ľavej strane obce na hlavnej ceste. Tento bol predložený plénu MNV na prejednanie a vyvesený v malej zasadačke MNV.

Žatva na našom družstve začala 17.júla. Počasie bolo naozaj priaznivé, letne, takže družstevníci mohli pokojne pracovať. Najprv pokosili repku olejnú priemerný výnos z 1 ha bol 18,8 q, namlátili jej 800q, potom jačmeň atak ostatné obilniny. Žatva trvala do 14. augusta. Je chvályhodné, že na kombajnoch pracovali aj tunajší učitelia ss. Jozef Behajla a Juraj Hromjak. Priemerné hektárové výnosy v obilí boli na našom JRD 31,44 q.

Jesenné práce pokračovali tiež podľa plánu. Počasie bolo naďalej pekné, veď ešte 7. nov. Bola u nás teplota 15°C. Toto umožnilo ukončiť všetky jesenné práce, aj hlbokú orbu. Prvý sneh napadol 23. nov. Ale len veľmi málo, hneď aj zišiel koncom decembra.

Dňa 6. októbra sa konala verejná predvolebná schôdza na ktorej bolo predstavovanie nových kandidátov do zastupiteľských zborov. Do miestneho národného výboru bolo navrhnutých 21 poslancov. Ich mena sú: Ján Géci, Ján Petriga, Štefan Durkaj, Mária Jančošková,Michal Kucík, Ján Belani, Mikuláš Helméczy, Ľud. Repková, Anna Hudková, Jozef Kužma, Michal Džuňa, Štefan Čonka, Mária Demjančiková, Ján Kandalik, Mária Dudová, Bart. Hudák, Helena Magurová, Jozef Stanovčák ml. Marta Ďordová, Antón Škarupa a Pavol Vojtko.

Voľby boli 22. a 23. okt. 1976, všetci zapísaní voliči sa volieb zúčastnili. Prvé slávnostné zasadnutie pléna novozvoleného národného výboru bolo 18. novembra. Na tomto bol zvolený nový predseda, tajomník, členovia rady a predsedovia komisií. Za predsedu bol opäť zvolený Ján Petriga, taj. S . Bart. Hudák. Členovia rady : Petriga, Hudák, Kužma, Džuňa Michal, Géci Ján, M. Demjančiková, Magurová Helena.

Pracovníci živočíšnej výroby na našom JRD mali dňa 19. nov. Trošku viac starosti ako v iný pracovný deň. Dostali totiž „do daru“ novú „továreň“ na výrobu mlieka, veľkokapacitný kravín. Ustajnili v ňom však zatiaľ len 180 kusov dojníc. Ako sa tento moderný kravín osvedčí, to ukáže čas. Vedúcim sa stal Juraj Bajcura.

Aj v tomto roku bola daná naším občanom možnosť kultúrne sa vyžiť. Hneď začiatkom januára zahral divadelný súbor pod vedením s. uč. Hromjaka divadlo. Ďalej v obci vystúpil tanečný súbor Vranovčan a súbor Oblík z Hanušoviec. V mesiaci auguste v našom kine prebiehal Filmový festival pracujúcich.

Rok 1976 bol ukončený tradičnou silvestrovskou zábavou.