Preskočiť na obsah

Začal sa nástupom do 5. roku piatej päťročníce, pre nás občanov Tovarného aj tým, že v ňom budeme oslavovať 30. výročie oslobodenia našej obce, kde sme si to pripomenuli 18. januára veľkolepou slávnosťou, kedy bola naša obec oslobodená. Naši občania si pri tejto príležitosti dávali hodnotné záväzky, ktorých hodnota presahovala pri zosumarizovaní vyše 300 tisíc korún. Záväzky boli zamerané na skrášľovanie životného prostredia, na pomoc JRD, výstavba schodov a cesty k cintorínu a iné. Jednou z mnohých akcií, ktoré sa konali na počesť 30. výročia oslobodenia našej obce, bola aj súťaž „Čo vieš o ZSSR“. Táto prebiehala v našej obci a medzi sebou súťažili s obcami Sedliská a Žalobín. Víťazom sa stal Žalobín. Ďalším krásnym podujatím bola štafeta pod názvom „ Posolstvo našim osloboditeľom“. Presne o 15,00 hod. dňa 16. jan. pionieri zo ZDŠ v Tovarnom odniesli krásne vyšité stuhy s vyjadrení lásky a vďaky Sov. Zväzu za naše oslobodenie na križovatku, aby ich poslali na ďalšiu ďalekú cestu. Oslavy 30. výročia oslobodenia našej obce sa konali 18. jan. v deň, kedy k nám z východu prišla vytúžená sloboda. Slávnosť začala lampiónovým sprievodom obcou a položením venčeka k Pamätnej tabuli na budove kultúrneho domu. Oslavy pokračovali v kultúrnom dome slávnostným prejavom tajomníka ONV s. Hraboveckého.

Pri tejto príležitosti boli predsedníctvom OV KSS a Radou ONV vo Vranove za pomoc pri budovaní nášho okresu odmenení medailami a pamätnými plaketami i čestnými uznaniami títo občania našej obce:

Medaile dostali: Ján Petriga – predseda MNV, Ján Kandalík- rob. Poslanec MNV, Štefan Durkaj – predseda DO KSS, Ján Géci – člen rady – riad. ZDŠ

Pamätnú plaketu dostali: Jozef Varga – taj. MNV, Michal Kucík – predseda JRD

Čestné uznanie dostali : Juraj Kočíš, Juraj Bajcura, Ľudevít Dikoraz,Andrej Hanik, Ján Petriga – ekonóm JRD, Mária Belaniová, Zuzana Nováková, Mária Jančošková, Jozef Stanovčák, Mikuláš  Helméczy. Na slávnosti bolo prítomných vyše 300 občanov, ktorí sa takto prišli poďakovať za ich oslobodenie Sovietskej armáde.

 Dňa 30. jan. sa konala v našej obci výročná schôdza JRD, správu za uplynulý rok predniesol s. Michal Kucík, uplynulý rok ako sa hovorilo v správe, bol naozaj rokom bohatým pre naše JRD. Predsedom JRD zostal naďalej dobrý hospodár M. Kucík.

24.febr. prebehla našou obcou štafeta, ktorá niesla názov Štafeta Československej spartakiády 1975 (ČSS) Dukla –Praha.  Štafetu boli pozdraviť občania a žiaci ZDŠ. Krásne vyšitú stuhu s pozdravným listom zavesili na štafetový kolík a bežci ju niesli z Tovarného do Hudcoviec, kde ju funkcionári Vranovského okresu odovzdali zástupcom okresu Humenné.

Začiatok marca sa ukázal ako krásny, teplotne normálny. Teplota dosahovala až 17°C, čo umožnilo vyjsť našim družstevníkom do polí. 6. marca zasiali prvé hektáre jačmeňa. Potom však sa počasie zhoršilo, takmer celý marec popršiavalo a sejba sa pretiahla až do polovice apríla. Dobré sa darilo však pracovníkom v živočíšnej výrobe a to v plnení nákupu mlieka.

10.marca plnili plán na 103,3 % a dodali 1416 l mlieka oproti plánu 1370 litrov.

Prílet bocianov, títo sťahovaví vtáci sa tohto roku nejak oneskorili a samička, ktorá prilieta vždy skôr, ako samček, prišla 7. apríla o 18,15 hod. Samček sa oneskoril o 6 dní. Vychovali 2 mláďatá a postupne odleteli začiatkom septembra. Je zaujímavé sledovať ako starostlivo ochraňujú  a dopĺňajú hniezdo s mláďatami.    

Jarným prácam počasie veľmi neprialo a očakávalo sa, že i žatva bude „uplakaná“. Počasie sa však už umúdrilo a žatevné práce prešli bez väčších problémov. Žatevná technika fungovala a na pomoc prišli 2 kombajny z Humenného. Žatva začala 14.júla a všetko komplet bolo hotové 20.augusta. Úroda bola o niečo slabšia ako v r. 1974, ale plán bol splnený.

Jesenné práce začali ako obvykle zberom skorých zemiakov. Počasie prácam žičilo a družstevníci spokojne a načas všetky práce previedli. Zima sa prihlásila až koncom novembra miernymi mrazmi. Sneh napadol 8.dec. Keď sme si záväzky dali, nuž musíme si ich splniť, takto rozmýšľali naši občania. A veru ich aj splnili. 21. augusta 1975 na porade predsedov a tajomníkov MNV mohli aj naši funkcionári Ján Petriga a Jozef Varga počuť z úst podpredsedu ONV s. Mičeka, že v akcií „Z“ patrí Tovarné medzi popredné obce. V prvej skupine obcí Tovarné získalo prvé miesto a to už čosi znamená.

Kultúrna a spoločenský život v obci prebiehal ako obvykle. Prevádzali sa oslavy, dobre pracoval rozhlasový krúžok pri MNV, obec skrášlil pekne vyregulovaný potok, a veľmi pekne zhotovené pútače, ktoré hovorili o výsledkoch kultúrnej a životnej úrovne nášho obyvateľstva. Pribudlo i výpožičiek kníh z miestnej ľudovej knižnice (MĽK) a tento predstavoval na 1 občana 4 knihy vrátane detí, čo nevedia čítať. I návštevnosť kina sa zlepšila. Vo svojej záslužnej práci pokračoval aj ZPOZ. (Zbor pre občianske záležitosti.)