Preskočiť na obsah

Ako po iné roky, i v tomto na začiatku bol čulý ruch na miestnom národnom výbore i na jednotnom roľníckom družstve. Sumarizovali sa záväzky, chystali sa plány, rozpracovali sa výrobné úlohy, aby sa mohlo do plnenia úloh naštartovať s plnou zodpovednosťou. Počasie i ostatné podmienky boli priaznivé, len bolo treba vysúkať rukávy a dať sa do roboty. Počasie bolo dosť priaznivé, málo snehu v januári, zima mierna, teploty sa pohybovali od –8 do

–10°C. Z jari bolo sucho, takže jarné práce začali neobvykle dosť skoro. Koncom februára vyšli družstevníci do poľa aby zasiali prvé hektáre jarín. Jarné práce sa skončili behom desať dni. JRD dostalo nové traktory a iné stroje, takže robota išla od ruky. Veľmi dobrá pracovná morálka i ochota všetkých pracovníkov na JRD, bola prísľubom, že úlohy sa splnia. No a koncoročná bilancia to aj potvrdila.

Po výročnej schôdzi DO KSS kde za predsedu bol zvolený s. Štefan Durkaj, hodnotili svoju prácu aj naši družstevníci. Pravda už v novom kultúrnom dome. Konala sa 18. februára. Plánované úlohy boli splnené a aj doplatky, ktoré jednotliví členovia družstva dostali, boli toho dôkazom. Vedenie družstva na čele s jeho predsedom s. Kucíkom a ekonómom s Petrinom sa mohlo pravom hovoriť, že družstvo sa radí medzi prvé v okrese.

Ako každoročne i v tomto roku sa konali v našej obci hodnotné oslavy MDŽ. Veď si to aj zaslúžili. Veľmi početná organizácia ZSŽ a jej aktivista bola prísľubom, že aj za ich pomoci a pod vedení preds. Márie Belani ovej, riad. MŠ a poslankyne KNV naša obec bude ešte krajšia. Oslavy tohto sviatku našich žien boli spojené s krásnou výstavkou výšiviek, ba aj iných výplodov šikovných rúk, ktorá bola inštalovaná v miestnosti kultúrneho domu a trvala 14 dní. Slávnostný príhovor k ženám mal riad. ZDŠ v Tovarnom s. Ján Géci. Hodnotný kultúrny program svojim mamičkám pripravili žiaci MŠ i ZDŠ pod vedením svojich učiteľov.

Ako sa činia naše ženy a ich organizácia pekne hovorí aj článok uverejnený vo Vranovských novinách, kde sa o svojej práci i práci organizácie ZSŽ vyznáva s. Mária Belaniová, riad. MŠ.

Stalo sa už dobrou tradíciou v našej obci, že v predvečer osláv 1. mája koná sa lampiónový sprievod, ktorý pripravujú miestne školy.. Po ňom nasleduje položenie venca k Pamätnej tabuli našich osloboditeľov na budove kultúrneho domu. Veď aj v samotný deň osláv vo Vranove N/T pod „firmou“ JRD Tovarné pochodovalo s hrdosťou plnenia svojich úloh 122 družstevníkov, čo ešte v našej obci nebolo. Aj krásny alegorický voz vyjadroval, aké smelé úlohy si naši družstevníci v 3 roku piatej päťročnice vytýčili.

Žatva začala 8.júla. Ako prvú plodinu zobrali družstevníci repku olejnú. Hektárové výnosy tejto nasvedčovali, že aj ostatné obilie bude dobré sypať. No a veru tomu  tak aj bolo. Škoda len, že do bohatej žatvy sa zamiešalo počasie a spomalilo zber úrody. Od 8. júna takmer až do 30. júla denne pršiavalo. „Medardova kvapka“ teda úrodu poriadne pokvapkala. Žatva i napriek dobrej organizátorskej práci sa pretiahla až skoro do konca augusta. Dožinky boli veselé, veď prečo aj nie. Družstevníci zobrali úrodu, akú ešte nemali. Ukázalo sa, že dodržiavanie agrochemických lehôt, svedomitá práca traktoristov, kvalitné osiva, ktoré družstevníci zasiali ako M i r o n o v s k á  a A u r o r a vydajú dobrú úrodu. Veď na 7 ha parcele dosiahli 52 q pšenice práve z odrody A u r o r a.

Výsledky v pšenici na 1 ha – 32,4 q  a v jačmeni 32,0 q.

Takéto výnosy naše družstvo za svojho trvania ešte nedosiahlo. Veľmi pekné bolo počasie od 1 augusta až do 31. augusta.

Prvá obeť vodnej nádrže. Smutne sa skončil víkend rodičov, ktorí prišli do Tovarného až z Bratislavy. Nevediac ako, ale dňa 8. augusta sa v našej vodnej nádrži za obcou utopilo 5 ročné dievčatko.

Veľmi pekne pracovala v našej obci organizácia „Mladý požiarnik“. Za túto prácu Okresný výbor ČSPO vo Vranove n/T odmenil mladých chlapcov tým. že dňa 2.sept. 1973 sa tu konala celo okresná súťaž mladých požiarnikov. Našich chlapcov na túto súťaž pripravoval s. uč. Jozef Gregus, ktorý bol členom okresnej organizácie. Víťazstvo z tejto súťaže si odniesli mladí požiarnici zo Sedlísk. Tri družstva medzi nimi i naše z Tovarného, okresní predstavitelia ČSPO odmenili vecnými cenami.

Veselo veru bolo v našej obci 8. sept. 1973. Veď bol k tomu aj dôvod. Do našej obce zavítal 40 členný spevácko – tanečný súbor z družobného okresu Veľké Berezné zo Zakarpatia. Našim občanom v dvojhodinovom programe skutočne ukázali, koľko umenia a temperamentu mali v sebe mladí speváci a tanečníci. Tohto podujatia sa zúčastnili nielen občania z Tovarného, ale aj z okolitých obcí.

Vďaka starostlivosti MNV v Tovarnom a za výdatnej pomoci nášho poslanca ONV s taj. Jozefa Hraboveckého, začalo sa s výstavbou MŠ. Stavenisko pre túto bolo vybraté na mieste, kde kedysi za grófa Hadík Barkóczyho bol tzv.  „Parádny dvor“. V tomto roku však budova zostala rozostavaná. MŠ sa budovala v akcii “Z“ a veru bolo aj nemalo problémov najmä s pracovnými silami hneď v začiatkoch. Pravda snaha mať peknú materskú školu, ktorá bola umiestnená s starých múroch býv. ľudovej škole, miestnych funkcionárov neodradila.

Koncom mesiaca nov. 1973 bol daný naším občanom betónový chodník od miestneho parku až na JRD v dĺžke 800 bm do užívania. Na jeho budovaní sa podieľali aj občania bývajúci na strane kde sa chodník budoval. I táto práca bola prevedená v akcii “Z“. Škoda však, že nebol urobený kvalitnejšie.

 Koncom dec. 1973 bol z rozhodnutia OV KSS a ONV vo Vranove pričlenený ŠM na Behanovciach k nášmu JRD. Družstvo získalo takto ďalšie hektáre i budovy pre rozšírenie rastlinnej i živočíšnej výroby. Boli tu v začiatkoch umiestnené dojnice a odchov teliat. Za vedúceho živočíšnej výroby bol poverený s. Štefan Kužma prezývaný „Pundžak“, skúsený roľník z Ondavských Matiašoviec.

Dňa 28.dec. v nočných hodinách z nezistených príčin vznikol v drevenej letnej kuchynke u občana Andrea Hanika požiar. Vďaka pohotovosti našich požiarnikov, požiar sa ďalej nerozšíril, zhorela iba sama kuchynka.

Zbor pre občianske záležitosti vyvíjal aj v tomto roku peknú činnosť. Prevedené okrem sobášov boli aj ďalšie akcie, ktoré nadobúdali čím ďalej väčšiu vážnosť. Medzi ne patrilo uvítanie detí, beseda s účastníkmi SNP, odovzdávanie OP žiakom ZDŠ, strieborné svadby, jubileá, pozdravenie starých občanov.  Za túto ušľachtilú činnosť bol náš ZPOZ z príležitosti 20. výročia jeho založenia odmenený Krajským národným výborom za získanie 1. miesta v kraji a 3. miesta na Slovensku.

Zima sa prihlásila 20.nov. napadol aj prvý sneh a dosť vysoká vrstva. Mrazy dosahovali hodnotu až –16°C. 20.dec. však zima povolila. Sneh zišiel a Vianoce boli celkom bez snehu, teploty boli cez deň a-6°C, družstevníci prevádzali ešte aj hlbokú orbu.