Preskočiť na obsah

V tomto roku sa občania zapojili do záväzkového hnutia a zaviazali sa, že odpracujú 140 000 hodín pri budovaní kultúrneho domu, na výstavbe futbalového ihriska, pri výstavbe chodníkov a miestneho parku.
Počasie začiatkom roka bolo veľmi pekné. Január bol bez snehu a ku koncu bolo teplo a pršal dážď. Aj február bol veľmi priaznivý teplota koncom mesiaca vystúpila až na 12°C. Naši družstevníci pravda nezaháľali a dali sa do sejby. 29.febr. zasiali prvé hektáre ovsa. Dňa 9. febr. 1972 konala sa ešte v nedokončenom kultúrnom dome výročná schôdza JRD. Bilancia bola pekná. Veď okrem mesačného platu boli aj za každú odpracovanú jednotku doplatky 13 Kčs. Správa družstva sa nevolila a predsedom JRD zostal aj naďalej s. Michal Kucík.
Konečne prišiel vytúžený 18.máj 1972, kedy naši občania zásluhou dobrej organizátorskej práce MNV a aj vlastnou zásluhou dostali do užívania novú kultúrno – správnu budovu. Tento stánok bol vystavaný v akcii „Z“ a jeho hodnota predstavuje sumu 1,5 milióna korún. V budove je umiestnený miestny národný výbor, sobášna miestnosť, knižnica, kancelárie JRD, kuchyňa, ktorá bude slúžiť v čase poriadania svádieb a veľká kinosála s javiskom. Bol to skutočne krásny dar pre našich občanov.
Dňa 1.júna 1972 objavili sa z ničoho nič na budove ZDŠ v Tovarnom 2 bociany. Pustili sa hneď aj do roboty a začali stavať hniezdo. Doposiaľ bociany v tunajšej obci nehniezdili. Mláďatá v tomto roku ešte nemali, hniezdo tiež neukončili.
I keď sa úroda v tomto roku ukazovala dosť pekná, veru sa naši družstevníci na žatvu veľmi netešili. Veľmi zlé počasie takmer celé leto nič dobrého pre žatvu neveštilo. Vďaka dobrej organizátorskej práci vedenia družstva, aj tieto práce zvládli. Nákupné úlohy splnili na 100% a niečo dali aj naviac. Koncom augusta 1972 podarilo sa založiť JRD aj v ďalšej susednej obci Ondavských Matiašovciach. Z rozhodnutia OV KSS a ONV a po dohode s JRD v Tovarnom bolo toto novozaložené roľnícke družstvo pričlenené k Tovarnému. Zlučovacia schôdza bola v Ond. Matiašovciach. Ako zástupcov do správy prijali M. Doboša, Štefana Kužmu, ktorí aj pomáhali organizovať rastlinnú a živočíšnu výrobu v tejto obci. Na pomoc našim družstevníkom prišla aj mládež zo ZDŠ v Tovarnom. Svojou mravenčou prácou pomohlo pri zbere zemiakov. Žiaci odpracovali 2200 hodín a pozberali zemiaky zo 7. ha.
Aby novovybudovaný kultúrny dom plnil svoje poslania, bola v ňom zriadená obvodová knižnica. Vedúca knižnice kvalifikovaná knihovníčka Janka Bočanová z Vranova urobila výstavku kníh, poriadala besedy, ba aj pripravovala čitateľské dni a to vo voľných sobotách pre žiakov ZDŠ.
Veru neradostná je bilancia požiarov na našom JRD, veď za dva roky je to už 3. požiar. No a 16. november bude tiež v ekonomike družstva hlboko poznačený. Vo večerných hodinách o 20,15 hod. ozval sa z miestneho rozhlasu požiarny signál, ktorý oznamoval, že horí salaš na JRD. Výsledok bol veru hrozný. Za živa zhorelo 184 oviec a 11 baranov. Škoda dosiahla sumu 140 000 Kčs. Príčiny požiaru zistené zatiaľ neboli. Družstvo už potom ovce nenakúpilo.
Naši občania i mládež dodržali svoj sľub, záväzky splnili a miestny park bol na počesť 55. výročia VOSR odovzdaný do užívania. V parku boli vybudované pekné chodníky, vysadené briezky i smriečky. Okolo železnej ohrady bol vysadený vtáči zob a množstvo kvetov. Parčík bol pomenovaný na „Park mieru a priateľstva so ZSSR“.
Zásluhou dobrej organizátorskej práce MNV ale hlavne pričinením predsedu MNV s. Jána Petrigu bol dobudovaný ďalší stánok, ktorý bude slúžiť najme našej mládeži – futbalistom. Bolo ukončené a skolaudované futbalové ihrisko, ktoré bolo vybudované na priestranstve kde stála stredná časť grófskeho kaštieľa. Kolaudácia bola prevedená koncom novembra 1972. Hodnota diela predstavovala vyše 300 000 Kčs. I toto bola akcia „Z“.
V tomto roku sa započalo aj s ďalšou akciou v rámci akcie „Z“. Bola to výstavba chodníkov po ľavej strane ulice smerom k domu dôchodcov. Jeho časť za pomoci občanov bola ukončená a skolaudovaná.
Konečne po vyše ako 15. ročnej „kalvárii“ pristúpilo sa k regulácii miestneho potoka Mydlina. Prácu začal a prevádzal n.p. Chemkostav z Humenného. S prácou započali koncom novembra 1972 a do konca decembra urobili ešte hodný kus práce. Časť od mosta smerom k Ondavke bola vyložená betónovými panelmi. V práci sa pokračuje.
Že práca našich občanov pod vedením MNV nebola márna, svedčí o tom aj uznanie vlády SSR, ktorá za svedomitú prácu a dôsledné plnenie volebných programov odmenila náš MNV sumou 100 000 Kčs. Rada MNV rozhodla, aby peniaze boli investované na opravu šatní na kúpalisku a výstavbu ďalších chodníkov smerom k JRD.
Ďalší rok naozaj plodnej práce, práce pri zveľaďovaní našej obce a tým aj celej našej soc. vlasti je za nami. Vykonali sme veľký kus práce prace o čom svedčia už spomínané akcie. Pribudlo ďalšie nové domy, alebo staršie boli skrášlené. Pribudol ďalší počet vzdelancov, ktorí ukončili stredoškolské vzdelanie. Rozrástol sa i motorový park a pribudli ďalšie technické vymoženosti do našich domácností. Kultúrna úroveň i celková životná stúpa. Je však chybou, že s rastom životnej úrovne rastie aj veľký konzum liehových nápojov v našej „začmúdenej krčme“. O kultúrny život sa prevažne starajú miestny učitelia, ktorých počet klesá, nakoľko klesá v celom obvode ZDŠ aj populácia. V škol. roku je do 1. roč. zapísaných len 7 žiakov, z toho z Tovarného len 5 (šk.r.1972/73)
Celkový život v uplynulom roku bol kľudný a naplnený dobrou a užitočnou prácou.