Preskočiť na obsah

Rok 1971 do ktorého sme práve stúpili, bol ďalším z rokov konsolidácie pomerov v našej socialistickej vlasti. Zima začiatkom januára bola mierna. Snehu, ktorého bolo naozaj veľmi málo, aj tento koncom januára zišiel. Február bol pomerne teplý a začiatkom marca prišli silnejšie mrazy.
Dňa 10.februára 1971 mala tunajšia stranícka organizácia výročnú schôdzu. Na tejto bolo zvolené aj nové vedenie straníckej organizácie. Za predsedu bol zvolený Štefan Durkaj, mechanizátor na JRD. Členovia výbru ss. Ján Petriga, Andrej Hanik, Michal Cehlár, Jozef Varga, Štefan Kanaloš a Ján Géci.
Vzhľadom k tomu, že bola utvorená nová ulica na parcele „Osičie“ a niektorí občania už sa začali budovať, bolo potrebné rozšíriť aj elktricku sieť. K výstavbe tejto došlo v mesiaci februári a bola aj tento rok ukončená.
JRD postihla aj menšia pohroma, zhorela im ďateliny, no ale veľmi to nepocítili. Voľby sa nekonali a preto správa na čele s predsedom s. Kucíkom zostala aj naďalej. Aj ekonóm s. Ján Petriga „Džan“ svoju funkciu vykonáva naďalej.
Dňa 1. apríla 1971 nastala zmena vo funkcii vedúceho obvodného úradu. Doterajší Ján Petriga odchádza za riaditeľa rekreačnej oblasti na Domašu a jeho funkciu prebral pracovník OÚ s . Ján Hudák z Tovarného.
Aby sme využili voľné priestranstvo na dolnom konci obce, rozhodla rada MNV, že svojpomocne vybuduje tu park. Stranou nezostala ani naša mládež a začiatkom mája pustila sa za pomoci občanov do jeho budovania. V tomto roku však ukončený nebol.
V nočných hodinách 16. júna 1971 došlo na našom JRD k požiaru. Zhorela takmer všetka prvá ďatelina už uskladnená pod šopou. Škoda ktorú požiar zapríčinil , bola okolo 478 tisíc korún. Príčinou požiaru bol pravdepodobne blesk, nakoľko sa v tú noc prehnala nad obcou búrka.
Koncom augusta 1971 začalo sa v susednej obci Štefanovce s presvedčovaním do JRD. Táto akcia bola veľmi rýchle ukončená a už 2. sept. Došlo k založeniu JRD a zároveň sa konala aj zlučovacia schôdza s JRD v Tovarnom. Spoločná schôdzka sa konala v ešte nedokončenom kultúrnom dome v Tovarnom. Jesenné práce sa previedli už spoločne.
Ešte sme ani dobre nezabudli na požiar, ktorý zničil družstevníkom ďatelinu a už znovu sa hlási „červený kohút“, aby koncom septembra znovu vyčínal a pohltil prácu družstevníkov.
Za Ondavkou na parcele „Pod Hurkou“ zhorel stoh slamy. Požiar zapríčinili traja chlapci z Tovarného, ktorí si blízko stohu nakládli oheň. Škoda činila 80 tic. korún.
V dňoch 16. a 27. nov. 1971 konali sa v celej našej vlasti voľby do všetkých zastupiteľských zborov. Za predsedu MNV bol zvolený s. Ján Petriga, ktorý sa späť vrátil z funkcie riaditeľa rekreačného strediska. Tajomníkom sa stal s. Varga Jozef. Rada sa skladá z týchto členov:
ss. Ján Belani, št. zamestnanec, Michal Kucík ,predseda JRD, Michal Džuňa majster, Ján Géci, riad. školy, Emília Repková, úradníčka, za predsedou komisie boli zvlení s. Mikuláš Helméczy a Jozef Stanovčák.
Koncom decembra začalo sa v blízkosti Domu dôchodcov s výstavbou 6 bytovej jednotky, planovanej pre učiteľov. Výstavbu prevádzal Okresný stavebný podnik vo Vranove.
Dobré pracovné podmienky na JRD a pracovné príležitosti v okolitých závodoch napomáhajú zvyšovať životnú úroveň nášho obyvateľstva. Pribudajú nové obytné domy najmä na novej ulici, občania kupujú ďalšie auta, vymieňajú nábytok, prerábajú doterajšie domy, budujú kúpelne, zavádzajú do bytov vodovod, ústredné kúrenie ap.
Pekne sa rozvíja aj kultúrna činnosť, miestný rozhlas plní svoje postavenie. Veľmi peklne pracuje výbor pre občianske záležitosti pod vedením s. zast. riad. ZŠ Márie Helméczyovej. Kultúrno správna budova je pred dokončením aj futbalové ihrisko pekne pokračuje.
Ukončili sme ďalší plodný rok pri budovaní našej soc. spoločnosti a môžeme povedať, že bol pre nás rokom úspešným a bohatým.