Preskočiť na obsah

Do roku 1969 sme vstupovali už ako federatívna republika skladajúca sa z Českej socialistickej a Slovenskej socialistickej republiky. Každý náš občan veril, že rok 1969 stane sa rokom pokojnejším, že pomery u nás sa budú naďalej konsolidovať a že s istotou budeme kráčať vpred. O tom sme sa presvedčili všetci najmä vtedy, keď v apríli došlo k zmene v UV KSČ a na čelo sa dostal skúsený politik s Dr. Gustav Husák. Dňa 1. februára 1969 sa konala na tunajšom JRD výročná schôdza. Naši družstevníci hrdo bilancovali svoju prácu. Okrem doplatkov dostávali aj časť peňazí za nehnuteľný majetok a za kravy. Predsedom zostal aj naďalej s. Michal Kucík. Družstvo a vedenie posilnil nový pracovník pre živočíšnú výrobu s. inž. Marian Adámek.
Vzhľadom na veľký počet uchádzačov o výstavbu nových rodinných domčekov, rozhodol sa MNV po dohode s ONV vo Vranove, rozšíriť intravilan obce za „Sadami“ východným smerom. Za týmto účelom došlo aj k výstavbe novej cesty k tomuto stavenisku. Medzi prvých stavebníkov na novej ulici patrili : Ján Dzuracký, Jozef Čonka, Michal Duda, Štefan Duda, Štefan Durkaj, Ján Fedorko, Ján Durkaj, Milan Štefan, Pavol Magura a Ján Ďorda. Tento rok došlo k výstavbe asfaltovej cesty aj na uličke okolo ÚNZ. Stavbu previedli Štátne cesty v Michalovciach pod vedením majstra Michala Džuňu z Tovarného.
Koniec mesiaca februára, keď 23.2. zišiel sneh a 25.2. už teplota bola +8°C, zdalo sa že naši družstevníci začnú jarné práce skôr ako po iné roky. Počasie sa zhoršilo, prišli dažde a do poľa vyšli družstevníci až koncom marca.
Na Slovensku sa zrušili krajské národne výbory a utvorili sa tzv. strediskové obce a v nich aj obvodné národné výbory. Takýto obvodný národný výbor bol utvorený aj v tunajšej obci. Za vedúceho Obv. Národného výboru bol menovaný s. Ján Petriga doterajší predseda MNV v Tovarnom. K obvodnému výboru patrili obce: R. Kazimír, Sedliska, Ond. Matiašovce, Štefanovce a Tovarnianská Polianka. Ako uradnici pracovali na obv. nár. výbore
ss. Z. Nováková – matrikárka, Ján Hudák, Ján Čalfa, Alex. Tóth, Anastázia Repková, Valéria Čalfová. Svojú činnosť začal 5.5.1969.
Nakoľko doterajší predseda MNV s. J.Petriga bol poverený vedením obvodného úradu, došlo k voľbe nového predsedu a tajomníka MNV. Dňa 8.5.1969 bol za predsedu zvolený s. Varga Jozef, doterajší pracovník MNV ako tajomník a za tajomníka bol zvolený Jozef Stanovčák, obidvaja ako doručovatelia na Poštovom úrade v Tovarnom.
S výstavbou kultúrneho domu sa aj naďalej intenzívne pokračovalo. Začali sa na základoch budovať múry. Veľmi tu pomohli občania brigádnici. Výstavba murov bola v tomto roku ukončená a budova bola aj zastrešená.
Počasie v tomto roku bolo dosť extrémne. Striedalo sa veľmi rýchle a bolo veľmi nestale. V januári bola zima mierna. Teplota do 16. jan. sa pohybovala okolo –15 °C. 17. jan. nastal odmenk a sneh zišiel. Vo februári tiež mierna zima. V apríli bolo počasie veľmi zlé, až koncom mesiaca sa trošku oteplilo. Teplota dosahovala len +12 °C. Máj však už bol krásny a teplý a ani 3 zamrznutí svätí svoju moc neukázali. Počasie v jeseni bolo veľmi pekné, teplota 2. novembra napr. dosahovala +16 °C. Prvý sneh napadol dosť skoro, už 8. novembra.
Koniec roka zastihol občanov našej obce v dobrej pohode. Nič zvláštneho sa neudialo, čo by bolo narušilo celkový život občanov. Do obce pribudli ďalšie nové osobné auta, rôzne tech. vymoženosti, čo svedčilo o dobrej životnej úrovni našich obyvateľov.