Preskočiť na obsah

Náš politický a verejný život je stále pestrý a začiatok každého kalendárneho roka vstupujeme s vytýčením si určitého cieľa. Občania a družstevníci našej obce sa zaviazali, že prekročia nákupné úlohy a že odpredajú prebytky aj zo svojich záhumienok a skrášlia svoje obydlia a vonkajšie priestranstva. Naviac sa družstevníci zaviazali, že vysadia na ťažkoobrabateľnej pôde vo „Vinici“ ovocný sad, vyklčujú staré stromy v záhrade Podčičve a nasadia mladé stromky. Keď sa táto úloha hodnotila na konci roku, ukázalo sa, že družstevníci svoj záväzok splnili ovocné stromky na spomínaných parceliach v počte 500 kusov aj vysadili. V druhej polovici januára 1966 sa konala v ZO KSS pri JRD výročná schôdza. Komunisti hodnotili svoju prácu, je treba povedať, že zvláštne úspechy dosiahnuté neboli. Zloženie členov strany vo vekovom priemere prestarle, iniciatíva slabšia, strana v Tovarnom nestojí na čele, pracuje sa dosť utiahnuto a s určitou vypočítavosťou. Rozhodujúce slovo má viac MNV ako organizácia strany. Dochádza k určitému nedorozumeniu medzi predsedom strany s. Čonkom M. a Jozefom Vargom, taj. MNV – boli to viac osobné veci, ale strane to bolo na škodu. Na čele JRD zostáva aj naďalej osvedčený hospodár M. Kucík. Aby príjmy družstevníkov boli ešte väčšie, dala správa JRD v našej obci hlavy dohromady a rozhodli sa, že zakúpia ovce. No a po rozmýšľaní prikročili aj k činom. Zakúpili 200 kusov oviec. Ťažkosti mali s ustajnením, no ale aj s tým sa vyporiadali. Umiestnili ich v šope na hospodárskom dvore. Za baču prijali osvedčeného baču Michala Kobzoša a za pomocníka starého dedka Štefana Bajcuru. A neprešlo veľa času a z rúk s Kobzoša už vychádza aj prvý kvalitný syr a sladká žinčica, odborníci pokladajú syr za najlepší v Michalovskom okrese. Teda ďalší príjem do pokladnice JRD.
Pripravovaný plán vybudovať za dedinou na potôčku Mydlina vodnú nádrž, sa stáva skutkom. Započaté práce Pozemnými stavbami pekne pokračujú, hrádza sa pomaly dvíha a vidieť, že dobrý plán sa uskutoční a v krátkom čase vznikne pekné jazierko a ktovie, možno aj pekné rekreačné stredisko.
Práce na kúpalisku zásluhou dobrej organizátorskej práce s. Petrigu, Jozefa Stanovčaká a J. Vassa, pekne pokračovali. Pomoc hasičskej jednotky a mládeže v našej obci bola naozaj účinná. Vybudovali sa šatne a ostatné soc. zariadenia a práce sa pomaly chýlili ku koncu. A tak k 1.máju 1966 bolo kúpalisko slávnostne otvorené. Pravda ako už býva zvykom, nechýbala ani kolaudácia a po nej slávnostná hostina. Ukončením týchto prác bola hodnota diela vyše 80 000 Kčs. Aj okresný stavebný podnik sa pousiloval a v tomto roku dokončil výstavbu družstevnej bytovky a tak čakatelia už Vianoce trávili v spokojnosti a v pohode v novom byte. Chýbou tejto stavby je, že nemá ústredné kúrenie a pitnú vodu, ale iba užitkovú, ktorú berú potrubím z Domova dôchodcov. Treba povedať, že ako naša mládež, tak aj dospelí nenachádzajú dostatok porozumenia pre verejný kultúrny život. Zdá sa, že tu prevládol nezáujem a pohodlie. Toto vidieť z návštevnosti kina i z účasti na rôznych oslavách.
No a naša mládež, tá nedokáže sa doma zabaviť na tanečnej zábave. Ich miestom zábavy sa stála neďaleká obec Topolovka. Možno je to aj tým, že miestná kinosála pre tanečné zábavy je nevyhovujúca. Túto skutočnosť konštatovala aj rada MNV v Tovarnom a rozhodla sa, že sa všemožne postará, aby sa v strediskovej obci vybudoval pekný účelový kultúrny dom. A už v tomto roku začali sa administratívne prípravné práce. Teda i keď sa životná úroveň z roka na rok zvýšuje, nebadať to na kultúrnosti občanov. Hodne sa holduje pitiu liehovín a to najmä naša mládež. Ba dochádza občas i nežiaducím neprístojnosťam. V obci máme aj okrsok VB, neni to badať a zdá sa, že aj zo strany príslušníkov VB není dostatočný záujem o poriadok. Naša mládež, ale aj školopovinná, oddáva sa fajčeniu a zo starny rodičov je tejto stránke venovaná veľmi malá pozornosť, ale ani dospelí nie sú mládeži príkladom.
Rok 1966 sme prežili v našej obci spokojne, bez akýchkoľvek zvláštnosti. Tradičné Silvestrovské zábavy, ktoré každoročne usporiadáva miestna požiarna ochrana zanikli.