Preskočiť na obsah

Nový rok sa prihlásil so silnou zimou, ktorá trvala dosť dlho. V januári vládli silné mrazy, vo februári napadalo veľa snehu. V marci sa začína trošku otepľovať. Jarné práce sa začali – sejba jarín 3.apríla. Žatva v tomto roku začala 8. júla. Počasie veľmi pekné práca išla od ruky, takže už 6. aug. slávili družstevníci dožinky. Horúčavy v čase žatvy boli veľké a teplota vystúpila až na 30 – 34 °C. Jeseň bola veľmi dlhá a tiež priaznivá pre práce našich družstevníkov. V novembri sa ešte teplota pohybovala okolo 14°C. Jeseň bola suchá, sejba dosť ťažká.
Dňa 24.januára bola výročná schôdza JRD, pracovná jednotka sa oproti minulému roku zvýšila z 20, na 21 Kčs. Na zálohu dostavali družstevníci po 15 Kčs, doplatky boli po 6 Kčs.
Členská schôdza zvolila novú správu JRD a do funkcií sa dostali títo družstevníci: Michal Kucík – predseda, Ján Durkaj – podpredseda, ďalej boli zvolení ss. Varga Jozef, Bajcura Juraj, Hanik, Kanaloš Št. Stanovčák Ján, Anna Olchova, Mária Dudová-Spišiaková. Do revíznej správy boli zvolení: Michal Čonka, predseda, Ján Dzuracký – Slávik a Jozef Džuňa. Novým skladníkom sa stal Július Čonka, ktorý vystriedal doterajšieho s. Jána Stanislavského.
Správa JRD venovala naležitú pozornosť aj pestovaniu zeleniny pod vedením skúseného zeleninára s.Rajkova, už v júni dodali na trh 40 kg uhoriek a vyše 4000 ks šalátu.
Z rozhodnutia rady ONV v Michalovciach došlo v tomto roku aj ku zmene matričného obvodu. Tento bol presídlený zo Sedlísk do tunajšej obce, nakoľko obec Tovarné je obcou strediskovou. Pravda, že funkcionári zo Sedlísk sa proti tomuto ostro stavali a nechceli vydať zariadenie Tovarnému. Vtedajší predseda MNV s. Grajcar sa vyjadril, že radšej trezor porúba, ale do Tovarného ho nedá. No pri preberaní bol aj zástupca VB z Michalviec. No po menších preťahovačkach matričný úrad bol do Tovarného presťahovaný. Za niekoľko dni po zriadení sobášnej miestnosti bol aj prvý sobáš. Slávnostný akt prevádzal predseda MNV v Tovarnom s. Jozef Varga. Matrikárkou sa stala s. Mária Fuňová pracovníčka MNV v Tovarnom.
Za zvukov hudby Smetanovej opery Prodaná nevêsta – Verné milovaní, sľúbili si vernosť Bartolomej Štefan a Mária Dudová. Aktív pre občianske záležitosti pod vedením predsedkyne s. Hemeczyovej, uč. ZDŠ zorganizovali milé rekvapenie pre mladomanželov.
Dňa 14.júna bola v našej obci milá slávnosť. Otvarál sa Dom, v ktorm budú dožívať posledné roky svojho života a kde najdu skutočný odpočínok mnohí a mnohí dôchodcovia. Toto miesto odpočinku dostalo názov : Ústav sociálnej starostlivosti. V deň otvárania bolo už v Ústave niekoľko dôchodcov. Riaditeľom tohto Ústavu bol menovaný s. Bartolomej Tatranský, z Vranova. Účtovníkom s. Jozef Helmeczy a hospodárom s. Štefan Orendáč. Budova bola vybudovaná za 4 roky nákladom 4,5 mil. Kčs.
Občanom v tomto roku bolo umožnené budovať si rodinné domčeky v tzv. družstevnej výstavbe. Je to spôsob, kde niekoľko občanov sa združí, zložia určitú sumu peňazí a podnik im dom vybuduje. V našej obci sa do tejto výstavby prihlásili Ján Šváby, Pavol Magura, Vaško Ján, Ivan Michal, Konečný Michal a 3 občania cigánskeho pôvodu. S výstavbou však sa v tomto roku nezačalo. Budova malá stať na pozemku pred občanom Natafaluším.
V mesiaci február došlo k zmene polesia. Doterajšie polesie v Žalobíne sa zrušuje a zriaďuje sa v Tovarnom, kde aj predtým kedysi bolo. Vedúcim polesia zostáva aj naďalej Peter Lupták, skúsený a dobrý odborník, ktorý je tu už od roku 1946. Kanceláriu má polesie v bývalej budove Barkóczyho, „ Na Minďarovci.“
Dňa 27.nov. konal sa na tunajšom matričnom obvode, v sobášnej miestnosti, slávnostný akt privítania detí do života. Slávnostný príhovor mamičkám mala predsedkyňa aktívu s. Helmeczyová.
Ako každý rok, i v tomto pripravili naši osvetári občanom niekoľko hodnotných kultúrnych podujatí. Československý sväz mládeže nacvičil divadelnú hru „Hora volá“, pionieri ZDŠ v Tovarnom sa predstavili hrou: „Šípková ruženka“, ďalej našu obec navštivil estrádny súbor z Humenného. Najväčšou bolesťou pri poriadaní takýchto podujatí je to, že obec nemá väčšej kultúrnej miestnosti a všetko sa prevádza iba v malej kinosále, ktorá slúži pre všetky možné účely.
Stalo sa už zvykom, že na konci každého roka poriadá náš požiarny zbor Silvestrovskú závabu. A naozaj bola to znamenitá rozlúčka so starým rokom, Tancoval, spieval, bavil sa každý ako len najlepšie vedel. Takéto niečo u nás nebývalo. Je to zásluhou dobre prosperujúceho družstva i ostatných zárobkových možnosti.
Naozaj našim obyvateľom sa žije dobré, prečo by sa nezabavili, veď veselá myseľ – polovica zdravia.