Preskočiť na obsah

V prvej polovici tohto roku začala sa oprava horného krídla kaštieľa. Táto budova bola daná RSD vo Vranove, ktoré z nej urobilo sklad obilia pre obce Tovarné, Sedliská, Žalobín, Štefanovce, Matiašovce a Ruský Kazimír. V tom istom roku sa tu vybudoval aj násyp na zemiaky, ktorý stal v blízkosti výkupného skladu. Bola to veľká pomoc pre okolité obce.
Ako som na začiatku uviedol, nik z našich malých a stredných roľníkov nepredvídal, že v tomto roku na jeseň zmiznú sklady na našom tovarnianskom chotári a že koncom leta zapusti aj v ich mysliach hlboké korene myšlienka založiť si jednotné roľnícke družstvo. A tak sa veru aj stalo. Vlastná presvedčovacia kampaň začala až koncom augusta 1958. Za výdatnej pomoci Okresného výboru strany a okresného národného výboru vo Vranove, za pomoci názornej agitácie, propagácie, miestneho rozhlasu, ktorý tu bol provizórne namontovaný a samozrejme aj vyspelosťou samotných občanov , bolo už 10. sept. 1958 JRD v Tovarnom založené. V tento deň sa konala ustavujúca schôdza na ktorej bola zvolená aj správa JRD. Predsedom za veľkého aplauzu sa stal s. Michal Kucík, skúsený roľník a dobrý hospodár. Ďalšími členmi správy sa stali: Juraj Bajcura, Ján Dzuracký ml., Andrej Hanik, Ľudvik Dykoraz, Michal Fedorko a Ján Durkaj. Hneď na jeseň bola prevedená hospodársko-technická úprava a sejba ozimín sa už previedla spoločne. Zo zvyšných stodôl a to u Sochoviča a Jozefova boli provizórne vybudované maštale, ošipárne a už v decembri bolo tu sústredené 32 býčkov na výkrm.
V tomto roku sa stala v tunajšej obci ďalšia významná udalosť. 20. augusta 1958 bol slávnostne urobený výkop pre novostavbu Domova dôchodcov a novej osemtriednej osemročnej školy, ktorá je zatiaľ umiestnená iba vo veľkom drevenom baraku. S budovaním týchto objektov sa však toho roku nezapočalo.
V novembri 1958 boli položené aj prvé základy kravina pre 100 ks dobytka. Práca pod rukami odborníkov a družstevníkov- kravin je montovaný, rýchlo rástla. Dokončený však toho roku nebol. V minulom roku bol daný do prevádzky obchodný dom. V tomto roku v miestnosti s potravinami bola zriadená samoobsluha tiež s potravinami. Samoobsluha? A čo je to ? rozmýšľajú mnohí. Samoobsluha je vyššia forma poskytovania služieb nášmu obyvateľstvu. Väčšina obyvateľov tento spôsob nákupu s radosťou prijíma. Bol tiež zriadený aj obchod s priemyselným tovarom. V zimných mesiacoch bola v tunajšej obci zriadená družstevná škola práce pre družstevníkov. Vedúcim školy bol riad. OSŠ s. Géci. Prednášali tu inž. z PTŠ Čaklova
Po stránke kultúrnej usilovali sa miestni učitelia, ktorých bolo v tomto školskom roku v obci 8, dať našim občanom čo najviac. Zahrali s mládežou 3 divadelné hry a to: Ženský zákon, Pytliakova žena a Zlomená pýcha a ďalšie oslavy k rôznym príležitostiam. V tomto roku sa v tunajšej obci narodilo 6 detí. Tieto všetky boli narodené v OÚNZ vo Vranove. Na rôzných pracoviskách mimo obce pracuje 91 občanov. Na vysokých školách študujú 3 študenti JSŠ vo Vranove navštevuje 5 študentov. HŠ a JSŠ v Humennom navštevujú 4 študenti a Zdravotnú školu v Michalovciach 2 študentky.