Preskočiť na obsah

V tomto roku začína druhá päťročnica i pre našu obec bude znamenať veľa. Veď má sa začať s budovaním veľkého domu dôchodcov v parku nad lesnou správou. Tento dom bude slúžiť pre dvesto obyvateľov, ktorí tu nájdu spokojnú starobu. Začne sa aj s budovaním novej OSŠ, ktorá bude umiestnená na lúčke pred starou budovou kaštieľa.
Jar sa začína hlásiť až 16. marca. Pekné počasie trvá sústavne. Voda v tunajšom potoku sa zvýšila v dňoch 17. a 18. marca. Sneh zišiel celkom až 23. marca. Roľníci vyšli do poľa siať 31. marca. Suchá jar a čiastočne aj leto veštili slabú úrodu, čo aj skutočne bolo.
I napriek tomu, že rok bol pomerne suchý, tunajší roľníci svoje dodávky splnili v obilí, zemiakoch a v mäse na 100% no v mlieku a vajciach len vyše 80%.
Dňa 2. febr.1956 asi okolo 14,00 hod. vypukol v susednej obci Ond. Matiašovce požiar, ktorý zapríčinili deti, ktoré v stodole Jozefa Kužmu (Sabola) nakládli oheň. Zhoreli 2 stodoly. Na lokalizovaní požiaru majú najväčšiu zásluhu tunajší členovia ČSPO, ktorí jediní mohli zasiahnuť so svojou striekačkou vďaka dobrej údržbe stroja strojníkom Jánom Stanovčakom.
Dňa 9. febr. zavítal do tunajšej obce s. Hlásnik, ved. taj. OV KSS vo Vranove spolu so s. Urbanom Jozefom, záhradníkom z Podčičvy a Kužmom Michalom z Ond. Matiašoviec. Účelom ich návštevy bolo pohovoriť si s miestnymi činiteľmi o založení JRD. Výsledok však nebol dosiahnutý, nenašli porozumenie pre založenie nového JRD nakoľko už tunajšej obci v r. 1952 JRD III. typu už bolo a len zásluhou zlej práce inštr. a činiteľov z ONV toto sa rozpadlo.
Veľkým pomocníkom pri uvedomovaní našich občanov bol film, ktorý i v tomto roku bol premietnutý školským aparátom každú sobotu a nedeľu. Toto všetko sa odráža pomaly na našich občanoch. Ich chovanie a vystupovanie je zdvorilejšie a zodpovednejšie. Ich bytová kultúra sa zlepšuje, vedia už i lepšie variť i výnosnejšie hospodáriť. Dbajú na úpravu dvorov, záhrad i hnojísk.
V rámci akcie „Okrašľovania miest i obci“, začína sa aj v tunajšej obci s ohradou miestneho cintorína, ktorý bol aj rozšírený smerom na sever cca 1,5 ha pôdy, ktorú zo svojich pozemkov prepustili tunajší občania. Zásluhu na budovaní ohrady má tunajší predseda s. Dykoraz a farár Dr. Söcz z Ond. Matiašoviec. Ohrada však v tomto roku nebola dokončená.
Z tunajšieho kaštieľa, ktorý bol vojnou zničený, stredná budova zhorela, zostali však dve budovy. Tie zostali a slúžili aj ako obytné domy. Koncom tohto roka však miestni občania svojvoľne pustili sa do búrania dolnej budovy z tohto materiálu občania budovali hosp. objekty.
Na jeseň tohto roku bola dokončená cesta z Tovarného do Štefanoviec. A hneď po jej ukončení bola otvorená aj autobusová linka Štefanovce – Tovarné – Vranov .
Koncom roku v mesiaci nov. začala sa výstavba Obchodných domov zásluhou s. Imricha Šuflitu, ktorý bol pracovníkom Jednoty ĽSD vo Vranove. Budova bude stáť vedľa starej budovy družstva. Životná úroveň ľudu neustále stúpa čo je vidieť najmä v nákupnej sile. Obyvatelia hlavne však mladšie generácie, sa už prepychovo obliekajú. Na dedinských dievčatách sa objavujú korkačky, kuligány, nylonové pančuchy. V tomto roku je v obci 5 motoriek, 61 rádií, 7 elektrických pračiek, 7 elektrických motorov na pílenie dreva. Niektorí občania mimo obytných domov, budujú si na dvore letné kuchyne.
Ženy už nerodia doma, ale v pôrodnici, ktorá bola zriadená vo Vranove.