Preskočiť na obsah

Naša obec prežívala v tomto roku významnú udalosť. Oslávili sme 15. výročie oslobodenia obce od fašistov. Občania si pripomenuli radostný január 1945 a všetko čo sa od oslobodenia v našej obci dosiahlo.
     21.januára 1960 nebol v Tovarnom obyčajný deň. Bolo živo už od rana, bolo badať, že čosi  v obci bude a skutočne aj bolo. Konala sa výročná členská schôdza, kde družstevníci bilancovali svoju celoročnú prácu. Správu o doterajšej činnosti predniesol doterajší predseda JRD s. Kucík. Výsledok hospodárenia bol oproti minulému roku lepší. Pracovná jednotka sa zvýšila o 1 Kčs. Na základe dobrého hospodárenia družstevníci v tomto roku zakúpili 1 osobné auto a 1 nákladné Tatru 111. Začalo sa aj s výstavbou matečníka. Aby pracovná jednotka bola ešte vyššia družstvo sa rozhodlo odkúpiť od komunálnych služieb v Podčičve záhradu aj hangár na pestovanie zeleniny. Hodnota činila 1,000000 Kčs. Vedúcim tohto podniku sa stal Jozef Urban z Podčičvy.
Radostný bol aj 4. marec 1960 pre žiakov i občanov našej obce. Bola nám odovzdaná do užívania nová 8 triedna škola. Od roku 1949 až do tejto doby sa vyučovalo v drevenom baraku. Škola má ústredné kúrenie, vodovod. Chýbalo však nové zariadenie a zatiaľ sa používali len staré lavice a tabule. Riaditeľom školy bol aj naďalej s. Ján Géci. Stavbu prevádzali Pozemné stavby v Prešove a vedúcim stavby bol s. Štefan Pajunk. Budova bola hotová za jeden rok.
V apríli bol usporiadaný Večer otázok a odpovedí, ktorého sa zúčastnili prednášatelia z Prešova. Veselo bolo aj v predvečer osláv Sviatku pracujúcich. Lampiónový sprievod obcou, slávnostná akadémia, spoločný odchod na 1 mája do Vranova, alegorický voz, ktorý vyjadroval spojenie školy so životom.
Naše JRD splnilo dodávky vo všetkých ukazovateľoch na 100 % i keď počasie – veľmi mokrý rok, družstevníkom neprialo.
15. mája 1960 preletela celým svetom ohromujúca správa o vypustení kozmického korábu úžasnej veľkosti okolo zeme.
S prípravou na nové voľby, ktoré sa uskutočnili 16.júna tohto roku sa započalo už začiatkom februára. Bolo otvorené agitačné stredisko v ktorom prebiehali rôzne podujatia spojené spripravou na voľby do MNV,ONV,SNR a NZ. V deň volieb už od skorých ranných hodín vyhrávala pred volebnou miestnosťou kapela J. Miškoviča. Voľby prebehli takmer manifestačne a už okolo deviatej hodiny boli ukončené na 100%. Na prvom slávnostnom zasadnutí MNV bol za predsedu zvolený Jozef Varga rodák z Ond. Matiašoviec, člen strany zamestnaný na poštovom úrade v Tovarnom. Tajomníkom sa stal s. Ján Petriga rodom z Tovarného, člen strany, predtým pracoval v Jednote ĽSD. Že sa práca nového miestného národného výboru začala ozaj sľubne vyvíjať dôkazom toho je aj tá skutočnosť, že sa po prvýkrát v dejinách našej obce ozval koncom mesiaca júla miestny rozhlas, ktorý oznámil občanom, že v obci už bude veselšie, ako tomu bolo v minulosti. Apárat rozhlasu bol umiestnený v budove MNV. Náklad si vyžiadal sumu Kčs 23 000.
Dňa 6. aug. 1960 postihla tunajšiu obec povodeň. Riečka Ondavka po prietrži mračien vystúpila zo svojho hlbokého koryta a zaplavila pole od chotára Hudcovce na jednej i druhej strane. Povodeň odniesla a zničila veľké množstvo obilia, ktoré bolo v krížoch práve vedľa Ondavky. Výdatnú pomoc tu poskytol miestny požiarny zbor, ktorý obilie zachraňoval. Voda vysoko vystúpila aj z miestneho potôčika Mydlina a zaliala cesty po obidvoch stranách obce takže sa vôbec asi 2 hodiny nedalo po cestách isť. Škoda na obili sa odhadovala na 16000 Kčs. V nočných hodinách na 14. aug. 1960 vypukol neznámym spôsobom u občana Michala Fedorku st. požiar. Príčina vyšetrená nebola. Požiar zničil menší stoh starej slamy. Zásluhou miestneho požiarneho zboru bol požiar rýchle lokalizovaný a ďalej sa nerozšíril.
MNV otvoril prevádzkareň na pletenie drôtu. Prevádzkareň bola umiestnená v drevenom baraku byv. OSŠ Prvými pracovníkmi v tejto boli Michal Džuňa (Kušnír) a Bartolomej Štefan. Prevádzkareň sa stala ozaj dobrým pomocníkom pre plnenie finančných príjmov a hodne poslúžila naším občanom.
Aby občania a družstevníci dokázali, že vedia nielen svedomite pracovať a plniť svoje úlohy, ale že sa vedia aj družne zabávať, zorganizovali na Silvestra spoločnú zábavu. Organizátorom bol ČSPO.Za veselej nálady a pri hudbe J. Miškoviča družne strávili naši občania posledný deň