Preskočiť na obsah

OBYVATEĽSTVO

     Podľa vývoja počtu obyvateľov v obci Tovarné  môžeme konštatovať, že vývoj nekopíruje vývoj počtu obyvateľstva v porovnaní so Slovenskou republikou pre ktorú je charakteristický pokles sobášnosti, pôrodnosti a plodnosti. Tento vývoj mal za následok postupne znižovanie prirodzeného prírastku až do takej miery, že v rokoch 2001 – 2003 došlo na Slovensku k úbytku obyvateľov z prirodzeného pohybu, keď počet živonarodených detí bol nižší ako počet zomretých osôb.

     Na základe štatistiky demografického vývoja /2004/ môžeme konštatovať mierny nárast počtu obyvateľov Slovenskej republiky. Pozitívny index rastu obyvateľstva rokov 2003/2004 dosiahli Prešovský, Košický a Žilinský kraj. Na základe štatistiky demografického vývoja /2004/ môžeme konštatovať mierny nárast počtu obyvateľov Slovenskej republiky. Pozitívny index rastu obyvateľstva rokov 2003/2004 dosiahli Prešovský, Košický a Žilinský kraj. Porovnaním údajov s celoslovenským priemerom môžeme konštatovať, že podiel obyvateľov vo vekovej skupine 0-14 rokov v obci Tovarné je 17,19 % a celoslovenský priemer je 18,87% čo naznačuje priaznivý vývoj podielu obyvateľov v tejto vekovej kategórií.

Ak sa pozrieme na podiel obyvateľov v produktívnom veku t.j. veková kategória 18 až 64 rokov a porovnáme ich / obec Tovarné 59,39%, priemer Slovenska 64,01% / vychádza nám mierny rozdiel v porovnaní s priemerom Slovenska. Podiel obyvateľov v poproduktívnom veku je v prospech priemeru Slovenska / Tovarné 17,94% , priemer Slovenska 11,32% / čo ukazuje na vysoký podiel obyvateľov v poproduktívnom veku v obci.

K zastaveniu týchto negatívnych demografických predpokladov môže dojsť vytvorením vhodných podmienok pre mladých obyvateľov obce a regiónu / vytváranie nových pracovných miest, individuálna bytová výstavba/. 

Štruktúra obyvateľstva podľa veku

VekPercentuálny podiel
0 do 5 rokov              5,02
6 do 14 rokov              12,7
15 do 17 rokov              4,36
18 do 24 rokov             12,08
25 do 34 rokov             10,47
35 do 44 rokov              13,47
45 do 54 rokov             13,75
55 do 64 rokov               9,2
65 do 74 rokov               9,48
75+               8,46
Nezistený vek               1,2

Zdroj:Štatistický úrad (2001)

Čo sa týka skladby obyvateľov podľa vierovyznania na základe štatistických údajov  vidíme, že v obci Tovarné žijú obyvatelia štyroch vierovyznaní a to rímsko- katolíckeho, gréckokatolíckeho, evanjelickej cirkvi augsburského vyznania a náboženskej spoločnosti Jehovovi svedkovia. Najväčšie zastúpenie majú obyvatelia rímskokatolíckeho vierovyznania, ktorí tvoria 75,85% všetkého obyvateľstva obce.

Zdroj :Štatistický úrad

Vierovyznanie                                   Počet obyvateľov
Rímskokatolícka cirkev                    770
Gréckokatolícka cirkev                        159
Evanjelická cirkev augsburského vyznania29
Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia0
Pravoslavna cirkev                              22
Bez vyznania                                     16
Nezistené                                            46
Spolu                                  1 042

Zdroj:Štatistický úrad (2011)

Podiel občanov v produktívnom veku k poproduktívnemu veku  v tomto ukazovateli je situácia v obci dosť zlá nakoľko pomer obyvateľov v produktívnom veku by mal byť k občanom v poproduktívnom veku v pomere 2:1. Tento ukazovateľ hovorí o odlive mladých pracovných síl z obce a regiónu za prácou do iných lokalít či už doma alebo v zahraničí. 

Pomer pohlavia je 50,27% ku 47,73% v prospech mužského pohlavia čo nezodpovedá ani celoslovenskému ani celosvetovému pomeru, ktorý je mierne v prospech ženského pohlavia. Priemerný vek obyvateľov obce je u mužského pohlavia 39,4 rokov a u ženského pohlavia 40,1 rokov.

Štruktúra obyvateľstva podľa vzdelania

Dosiahnuté vzdelania Percentuálny podiel
Základné28.84
Učňovské /bez maturity/21.29
Stredné odborné /bez maturity/1,58
Úplné stredné učňovské /s maturitou/5,86
Úplné stredné odborné /s maturitou14,68
Úplné stredné všeobecné2,97
Vyššie0,55
Vysokoškolské spolu4,08
Ostatní bez udania školského vzdelania0,92
Ostatní bez školského vzdelania0,74
Deti do 16 rokov18,49

Zdroj: Štatistický úrad (2001)

Vzdelanostná úroveň obyvateľov obce zaostáva za priemerom Prešovského samosprávneho kraja ako aj za priemerom celoslovenským hlavne čo sa týka obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním. Je to dôsledok neuplatnenia sa obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním v regióne, ktorý je poznačený štrukturálnymi zmenami u najväčších zamestnávateľov v regióne po roku 1990 a odchodom vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov za prácou hlavne do západnejších regiónov Slovenska a do zahraničia.

Ekonomická situácia obce

Napriek pokračujúcemu znižovaniu zostáva nezamestnanosť ešte stále dosť vysoká a nerovnováha na trhu práce je ovplyvnená predovšetkým štrukturálnymi zmenami, ktoré sa prejavovali predovšetkým redukciou zamestnanosti v priemysle v podnikoch Chemko Strážske a Bukóza Holding. a.s.Hencovce. Došlo k zníženiu počtu zamestnancov zo 7 000 na 3 200, čo sa negatívne odrazilo na miere zamestnanosti v regióne.

Aj napriek týmto štrukturálnym zmenám môžeme hodnotiť situáciu zamestnanosti v obci za pomerne uspokojivú, keď k 31.12.2006 bola evidovaná miera nezamestnanosti v Prešovskom kraji 13,68% a v okrese Vranov nad Topľou 16,49% a k 31.3.2007 bola miera evidovanej nezamestnanosti v okrese Vranov nad Topľou 15,59%.

Stále pretrvávajúce regionálne rozdiely, keď sa v jednej časti krajiny sústreďuje vzdelaná a motivovaná pracovná sila priťahovaná kvalitnými miestami a vysokou pridanou hodnotou a na druhej strane existuje veľká časť krajiny vyznačujúca sa nízkou tvorbou nových pracovných miest a súčasne slabou a nevyhovujúcou štruktúrou pracovných síl vyvoláva odliv pracovnej sily do iných štátov Európskej únie. V súčastnom období v zahraničí pracuje 90 obyvateľov z obce Tovarné.

Najohrozenejšou skupinou na trhu práce z pohľadu zamestnanosti sú tak mladí ľudia a občania s nízkou kvalifikáciou, starší pracovníci, najmä ženy a zdravotne postihnutí občania. Vzhľadom na vysoký počet nezamestnaných ľudí bude potrebné naďalej modernizovať aktívne opatrenia na trhu práce a prispôsobovať ich existujúcim potrebám trhu práce.

Aktívne opatrenia na trhu práce by mali byť dostatočne flexibilné, aby zohľadňovali a reagovali na potreby jednotlivých občanov, medzi ktorými pretrvávajú výrazne disparity. 

Občianska vybavenosť

Obec Tovarné je napojená na cestnú sieť prostredníctvom cesty II. triedy č. 558 v smere Vranov nad Topľou – Humenné, na ktorú je napojená cesta III. triedy č. 5589 v smere na Štefanovce. 


Cestnú dopravnú sieť obce tvoria:
– cesta II. triedy
– cesta III. triedy
– miestne komunikácie /spojovacie a obslužné/

Chodníky sú v sídle vybudované len po okraji časti cesty II. triedy.

V obci sú osadené 4 transformátory, ktorých celková kapacita je 820 kVA a ich kapacita je pre potreby obce a jej obyvateľov postačujúca. Telefónne spojenie v obci je napojené nadzemným vzdušným káblom na telefónnu ústredňu v Humennom a v obci je aj kvalitný signál mobilných operátorov. Signál internetu je cez mobilných operátorov a aj káblovým vedením ISDN prostredníctvom spoločnosť T – com. 

Obec má ukončený a plne funkčný rozvod plynu, ktorý ma dĺžku 9,4 km. Rozvod vodovodného potrubia je ukončený na 60% a kanalizácia v obci pokrýva 89% domácností a jej dĺžka je 9,1 km. Domácnosti, ktoré nie sú napojené na kanalizačnú sieť, odpadové vody zvádzajú do žúmp a následné sú vyťahované a zvážané firmou zaoberajúcou sa vývozom žúmp do ČOV. 

Celé sídlo je pokryté verejným rozhlasom.

Sociálna, kultúrna a zdravotná infraštruktúra

V obci sa v súčasnom období nachádzajú tri prevádzky s predajom potravinárskeho tovaru, jedna prevádzka s predajom zmiešaného tovaru a prevádzka poskytujúca pohostinské služby. V sídle sa nachádza aj prevádzka pošty. 

V budove obecného úradu sa nachádza kultúrno spoločenská miestnosť, ktorá má kapacitu 200 miest. Miestnosť je využívaná na rôzne kultúrno spoločenské akcie, ktoré organizuje obecný úrad alebo dobrovoľné spoločenstva, ktoré svoju činnosť vykonávajú v sídle. V sále kultúrneho domu svoje programy nacvičuje dievčenská tanečná skupina PRODIGY. Mimo tohto súboru tu 2x týždenne ženy z obce majú hodiny aerobicu. V priestoroch kultúrneho domu sa nachádza aj obecná knižnica, v ktorej je k dispozícií 1200 knižných jednotiek. 

Obec je známa aj sídlom domu sociálnych služieb, v ktorom má trvalý pobyt 100 ľudí, o ktorých sa stará 48 pracovníkov ústavu. Okrem domu sociálnych služieb sa v obci nachádza aj zdravotné stredisko, ktoré slúži pre celú spádovú oblasť. V zdravotnom stredisku sa nachádza detský lekár, lekár pre dospelých, zubný lekár a sú tu poskytované aj masérske služby. 

Pohotovosť a rýchla záchranná služba má sídlo v okresnom meste Vranov nad Topľou, ktorý je od sídla vzdialený približne 10 km. 

Životné prostredie

Obec Tovarné je známa v celom regióne ako obec s množstvom zelene. V obci a jej blízkom okolí sa nenachádza žiaden podnik alebo prevádzka, ktorá by svojou činnosťou mohla podstatne vplývať na kvalitu životného prostredia. Hencovce. Bukóza Holding a.s., patrí k najväčším znečisťovateľom životného prostredia v okolí, Bukocel (súčasť holdingu Bukóza) je celulózka, ktorá na výrobu a bielenie buničiny používa technológiu, ktorej stav zodpovedá sedemdesiatym rokom minulého storočia. Naviac, na bielenie používa nebezpečný chlór, ktorý ohrozuje nielen životné prostredie, ale aj zdravie obyvateľov celého regiónu. Riešením by bol prechod na modernú bezchlórovú technológiu, ktorý by navyše umožnil ďalší rozvoj podniku a tým aj viac pracovných miest. 

Ak nedôjde k modernizácii, hrozí, že fabrika bude odstavená jednoducho iba preto, že technológia je prestarnutá. Tým sa neustále zvyšuje riziko havárie, ktorá by mohla mať katastrofálne následky. V prípade úniku chlóru by mohli byť ohrozené životy ľudí nielen v priamom okolí, ale aj vo Vranove nad Topľou a v obciach v okolí závodu.

Dostupné údaje o emisiách chlóru, ktorý je jedným zo základných kameňov dioxinov, sú odstrašujúce. Napríklad za rok 2000 Bukocel vypustil do ovzdušia 25 ton chlóru a 0,8 tony kyseliny chlorovodíkovej. Už samotný chlór spôsobuje napríklad zmenšenie penisu, spontánne potraty, poškodenie nervovej sústavy, ale aj rakovinu pečene, pľúc alebo žlčníka. Veľkým problémom sú taktiež odpadové vody. Bukocel vypúšťa do rieky Ondavy odpadové vody z troch výpustov – dva z nich vypúšťajú nečistené odpadové vody. 

V obci sa nachádza lesopark, v ktorom rastú 150 a viac ročné dreviny.