Preskočiť na obsah

Zámer obce Tovarné prenajať nehnuteľný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa – C KN parcelné číslo 268/1 a 269/1