Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné naradenie č. 1/2024, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Tovarné č. 4/2021 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o prevádzke materskej školy v čase školských prázdnin, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí