Preskočiť na obsah

Dodatok č. 2-2024 ku VZN obce Tovarné č. 2-2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi