Preskočiť na obsah

Dodatok č. 1-2020 ku VZN obce Tovarné č. 02-2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi