Preskočiť na obsah

Organizačné pokyny Tovarnianskych trhov spojených s burzou

Zverejnené 26.10.2020.

Kategória

Obec Tovarné oznamuje predajcom, že od 2.11.2020 sa môžu zaregistrovať resp. požiadať o povolenie na zriadenie trhového miesta na rok 2021. 

O Povolenie na zriadenie trhového miesta treba požiadať OcÚ Tovarné a to:

* osobne počas stránkových dní na OcÚ Tovarné

* poštovne – zaslaním žiadosti spolu s požadovanýcmi prílohami (vzory tlačív nájdete na internetovej stránke obce Tovarné v sekcii „Tovarnianske trhy“

Pozn.: Vydávanie nových povolení na základe žiadostí spôsobom obvyklým, t.j. od prvej novembrovej nedele osobne v kancelárii OcÚ Tovarné, je v dôsledku vyhláseného núdzového stavu na postihnutom území SR od 01.10.2020 zrušené a predajcovia musia v prípade záujmu o trhové miesto požiadať o povolenie osobne počas stránkových dní, poštovne alebo emailom.

Zároveň upozorňujeme predajcov, ktorí nebudú mať vybavené povolenie na zriadenie trhového miesta, že im na trhoch nebude umožnený predaj!!!

Povinnosti predajcov:

1. Každý predajca sa musí zaregistrovať na OcÚ Tovarné, kde na základe predložených dokladov ( doklad totožnosti, živnostenský list, kniha registračnej pokladne, alebo čestné vyhlásenie s uvedením daného § podľa ktorého ste oslobodený od používania reg. pokladne, v prípade SHR je potrebné osvedčenie SHR, LV alebo zmluva o nájme pôdy/stavby, kniha registračnej pokladnice alebo čestné vyhlásenie s uvedením daného § podľa ktorého ste oslobodený od používania reg. pokladne, v prípade predaja prebytkov čestné vyhlásenie, ktorého vzor dostanete na OcÚ Tovarné alebo na internetovej stránke obce, a LV alebo nájomná zmluva o nájme pôdy/stavby ), mu bude vydané povolenie na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov.

Na rok 2021 je potrebné vybaviť si nové povolenie – povolenie platné v roku 2020 nie je platné na rok 2021.

Taktiež je potrebné k žiadosti o vydanie povolenia doklady opätovne doložiť.

2. Poplatok za trhové miesto (4 m) je potrebné zaplatiť vopred pred konaním trhov a to:

a) prevodom na č. ú. : IBAN: SK21 0200 0000 0011 6744 0256, VS: číslo povolenia

b) v hotovosti do pokladne obce Tovarné počas stránkových dní OcÚ Tovarné

c) v deň konania trhov si môžete vyplatiť len trhové miesto na daný mesiac

3. V prípade vyplatenia trhového miesta na celý rok, bude od mesiaca január 2021 umožnené predajcom predávať na tom istom trhovom mieste s prideleným číslom, o ktoré predajca požiada osobne, poštou alebo emailom na OcÚ Tovarné počas stránkových dní od 02.11.2020 a na ktorom sa obec a predajca dohodnú. Vyplatenie trhového miesta na celý rok  dopredu je možné len do pokladne obce, osobne na obecnom úrade Tovarné. Predajca pri vyplatení trhového miesta na celý rok dopredu súhlasí s podmienkou, že v prípade jeho neúčasti na trhoch v niektorý mesiac mu poplatok za trhové miesto nebude vrátený a ani nebude prevedený na ďalší mesiac. 

Upozorňujeme predajcov, že rezervácie trhových miest platné v roku 2020 sa nepresúvajú, resp. nie sú platné  na rok 2021.

UPOZORNENIE:

Každému predajcovi, ktorý nepožiada o  povolenie k predaju od OcÚ Tovarné, nebude umožnený predaj na trhových miestach v obci Tovarné.

V prípade nejasností kontaktujte OcÚ Tovarné.

Tel: 057/44 95 231